banner
Pagina in afdrukformaat
Toegankelijkheid van het Rif

Het Rif is deels toegankelijk voor wadvaarders. In goed overleg tussen de betrokken autoriteiten en de Wadvaarders is dit zo ontstaan.
Soms moeten we wat extra voorzichtig met het gebied zijn, zoals afgelopen tijd vanwege de broedende dwergsterns. Inmiddels is dit verzoek achterhaald: de dwergsterns broeden er niet meer.
Zie de historie hieronder.


Bron: Ben Schoon, ministerie van EL&I - DRZ Noord, 2 augustus 2011

Afgelopen week heeft de bemanning van de Krukel de borden rond het broedgebied op het Rif verwijderd. De broedvogels daar zijn twee keer weggestormd en houden het nu voor gezien. De extra toegangsbeperking op het Rif is daarmee opgeheven.

De sluiting is weer beperkt van 3 uur voor tot 3 uur na hoogwater, oostelijk van de zichtlijn Vogelijkhut-boorplatform.

Met vriendelijke groeten,
Ben Schoon Ministerie van EL&I - DRZ Noord


Bron: Jan Asselbergs 1 juni 2011

Zojuist krijg ik een telefoontje van Roelof Hupkes dat de Krukel een broedkolonie Dwergsterns heeft waargenomen op de duintjes van het Rif (boven Engelsmansplaat). Het gebied ligt ruwweg in het oude afgesloten gebied, het zal worden gemarkeerd.

Webredactie: Het verzoek is dus om een beetje uit de buurt te blijven!


Bron: Jan Asselbergs en Karel Helder, 18 mei 2009

Na een gezamelijke inspectietocht van de Wadvaarders, LNV en SBB is in overeengekomen dat het westelijke gedeelte van het Rif vanaf heden weer open gesteld kan worden. Op de hydrografische kaarten van 2010 zal dit worden aangegeven.
Het oostelijk deel blijft verboden gebied, het westelijk deel is toegankelijk met inachtneming van de erecode.

Het bestuur van de Wadaarders is zeer gelukkig met de resultaat, wat tot stand kwam door samenwerken en begrip voor elkaars standpunten. We hopen op meer van dit soort successen!

Hieronder een samenvatting van de afspraken.

  • Het telgebied van het Rif wordt opgedeeld in twee delen: een westelijk deel en een oostelijk deel. Deze opdeling wordt aan de noordwestzijde van het Rif gemarkeerd door een - van het vogelhuisje af gezien - zichtbaar markeringspunt. Dit kan een staak, een paal of anderszins zijn. Tevens wordt vanuit dit markeringspunt een lijn zuidwaarts "getrokken", die het westelijk en het oostelijk deel verdeeld. Hiervoor worden op deze zuidwaarts gerichte lijn nog twee of drie kleinere markeringen aangebracht d.m.v. kleinere staken/paaltjes. Deze zijn vooral bedoeld om droogvallende schepen een zichtbaar en herkenbaar punt te geven tot waar ze het rif mogen betreden.
     
  • Als, door welke omstandigheid ook, er zich op dit westelijk deel van het Rif een hoogwatervluchtplaats (HVP) ontstaat dan wel vogels zich vestigen om te broeden, zal dit gebied gesloten worden en op herkenbare manier zichtbaar gemaakt worden op het Rif. De vogelwachters van het Rif zullen LNV hierover informeren en die zal dan de heer Asselbergs hiervan op de hoogte brengen. De heer Asselbergs zal dan via de website van de Wadvaarders zijn achterban informeren.

 Lees hier het verslag van Jan en Karel en Oude Smeriggat in 2009