banner
Pagina in afdrukformaat
Broedvogelkolonies Rif en Engelsmanplaat

Bron: bemanning Krukel, mei 2018

Afsluiting van het Rif gedeeltelijk opgeheven, maar veel zeehonden met pups in Smeriggat
Door hoogwater en harde wind is half mei een groot deel van de sternnesten weggespoeld van het Rif. Alleen aan de oostkant liggen nog nesten van de Noordse stern en scholeksters.
De ?verbodsborden van het westelijk deel van het Rif zijn daarom weggehaald.

Maar op de westelijke oever van het Rif bij het Smeriggat liggen nog een kleine 100 zeehonden met pups. Deze zeehonden zijn zeer alert en gaan bij het minste geringste het water in.
Dringend verzoek: als je daar vaart, houd zo veel mogelijk afstand tot de zeehonden. Als je wilt droogvallen doe dat dan op geruime afstand van de zeehonden.


 

Het Rif is deels afgesloten
Bron: bemanning Krukel, 2 mei 2016

Op het Rif is een kolonie dwergsterns neergestreken om te broeden. Het broedgebied is afgebakend met borden. Dat gebied dus niet betreden.
Zodra het weer kan worden de borden weer verwijderd.


Het Rif is weer volledig toegankelijk
Bron: bemanning Krukel, 4 aug 2015

Op maandagavond 3 augustus heeft de bemanning van de Krukel in samenwerking met de vogelwachters van de Engelsmanplaat een deel van de borden van het rif opgeruimd. Het rif is dus in de periode rond laagwater (3 uur voor tot 3 uur na laagwater) weer volledig vrij voor betreding.

De broedende vogels hebben het dit jaar zwaar te verduren gehad. Eerst is er een deel weggespoeld tijdens een erg hoog tij in mei, en tijdens de ergste juli storm in jaren zijn er ook weer nesten en jongen weggespoeld.

Eind juni zagen we diverse "vliegvlugge" jongen van de noordse stern, visdief en dwergstern. Ook lagen er toen nog eieren en liepen er jongen rond. Reden hiervoor is dat de vogels waarvan de nesten eind mei wegspoelden opnieuw waren begonnen en dus later dan de niet weggespoelde dieren jongen kregen. Dit fenomeen heeft er dus voor gezorgd dat het broedseizoen langer duurde dan normaal gesproken het geval is. Ondanks alles is de kolonie toch vrij succesvol geweest, exacte aantallen weten we nog niet maar in ieder geval worden er tientallen jonge vliegende noordse sterns, visdieven en dwergsterns gezien welke in de nabije omgeving foerageren.

Vanaf halverwege juli zagen we op het rif ook de eerste grote sterns met hun vliegende jongen. Deze dieren zijn waarschijnlijk afkomstig vanaf de Feugelpolle nabij Hollum Ameland. De dieren gebruiken het rif als rustplaats en 's nachts als slaapplaats. Gedurende de schemering of 's ochtends heel vroeg waren er enkele duizenden sterns waar te nemen,

Ook de in de arctische gebieden broedende soorten werden vanaf halverwege juli weer gesignaleerd. Regelmatig zijn de grote zwarte wolken weer aan de hemel te zien. Onder andere rosse grutto, kanoetstrandloper en bonte strandloper maken weer met duizenden gebruik van de hoogwatervluchtplaatsen van de Engelsmanplaat en het rif.

Droogvallen bij het gele boeitje aan de oostzijde van het "Oude Smeriggat". Regelmatig zien we bootjes welke Noord tot Noordoost van het gele boeitje welke aan de noordoostzijde van het oude smeriggat ligt zijn drooggevallen. Dit boeitje markeert de zuidzijde van het bij hoogwater gesloten deel. In het veld is het soms lastig om een artikel 20 gebied te duiden. Tip op die locatie is: Ten zuiden van de boei mag u droogvallen en, wanneer u vanaf de gele boei een lijn in noordelijke richting trekt en u blijft ten westen van die lijn, dan ligt u goed. De afstand tot de hvp is dan behoorlijk, zodat de vogels minder snel zullen opvliegen.

Tot slot wensen wij u een goede vakantie en verblijf op het wad.

Bij vragen:
-  email: waddenunit@minez.nl
-  tel: 06 53 15 06 10


Op het Rif zijn broedkolonies van Visdieven, Noordse stern en Dwergstern.
Daarom is momenteel weer een gedeelte van het gebied tijdelijk afgesloten.

Bron: bemanning Krukel, 1 juni 2015

Op maandag hebben we samen met de telgroep Engelsmanplaat een broedvogelinventarisatie uitgevoerd.
Het aantal paren is:

 • Visdief: 310
 • Noordse stern: 176
 • Dwergstern: 30
 • Scholekster: 8
 • Strandplevier: 2 (waarschijnlijk)

De borden hebben we wat moeten verplaatsen.


Bron: bemanning Krukel, 12 mei 2015

Zondag 10 mei zijn er op het Rif, noord van de Engelsmanplaat, door de vrijwillige vogelwachters van Engelsmanplaat en de bemanning van de Krukel, verbodsborden rondom een broedkolonie van sterns gezet.

De borden hebben we zó geplaatst dat de sterns de ruimte hebben om rustig te broeden, maar ook zo, dat bezoekers van het Rif in de periode van 3 uur rond laagwater goed rond de plaat kunnen lopen.
Aan de noordzijde staan de borden vrij dicht tegen de hoogwaterlijn van de kolonie omdat dat ze anders wegspoelen. Daarom is hier wat extra afstand tot de borden gewenst.
Mocht u het Rif bezoeken na een periode met harde wind, dan is er kans dat er borden zijn verdwenen. Ons verzoek is om dan lager dan de hoogwaterlijn te blijven ter hoogte van de kolonie.

Omdat de borden geplaatst zijn tijdens de vestigingsperiode, is het lastig om een goede schatting van de aantallen dieren te maken die daar (gaan) broeden. Maar een ruwe schatting van de aantallen is:

 • Visdief: 160 paar
 • Noordse stern: 112 paar
 • Dwergstern: 18 paar
 • Strandplevier: 2 paar

Regelgeving
Het Rif is 3 uur rond laagwater toegankelijk en dus in de periode rond hoogwater gesloten.
Het gebied welk omlijnd is door borden is óók in de laagwater periode gesloten.

Voor informatie omtrent het Rif kunt u contact opnemen met
-  Arjen Dijkstra op e-mailadres a.r.dijkstra@minez.nl, telefonisch 06 - 4858 6190
-  of met de op Engelsmanplaat aanwezige vogelwachters. 


Bron: bemanning Krukel, 22 mei 2014

Sinds de eerste week van mei wordt er weer vestiging van meerdere sternsoorten en enkele andere soorten op het rif waargenomen. In de tweede week na de eerste vestiging is een deel van de nesten weggespoeld door het hoge water. Nadien is er een nieuwe vestiging geweest van onder andere

 • Visdief/ noordse stern   340 nesten
 • Dwergstern                  65 nesten
 • Strandplevier                1 nest
 • Scholekster                  4 nesten

Om de dieren een zekere rust te gunnen tijdens de vestiging periode is er dit jaar lang gewacht met het plaatsen van de borden rond deze kolonie. Op vrijdag 23 mei is er door de vogelwerkgroep Engelsmanplaat en de bemanning van de Krukel van het ministerie van Economische Zaken een broedvogelinventarisatie verricht en aansluitend daarop is de broedkolonie voorzien van verbodsborden. Deze borden zijn op de hoogwaterlijn geplaatst op een dusdanige manier dat personen welke in de laagwaterperiode een rondwandeling rond het rif willen maken daar de gelegenheid toe hebben. In onderstaande kaart is globaal aangegeven waar de broedkolonie is.

De regelgeving: Het Rif is een hoogwatervluchtplaats en vanwege deze functie afgesloten rond de hoogwaterperiode op grond van artikel 20 natuurbeschermingswet 1998 regelgeving. Het gebied is normaal gesproken het gehele jaar afgesloten van 3 uur voor tot 3 uur na hoogwater, hetgeen dus betekent dat men er alleen in de periode rond laagwater aan land mag gaan. Aan de zuidwestzijde van het rif bevind zich een zeehonden rust, zoog –en verhaarplaats. De zone waarin deze dieren liggen is niet aanvullend beschermd, echter is het raadzaam om ook deze dieren hun rust te gunnen en er dus voldoende afstand van te houden. Aanvullend op de heersende artikel 20 regelgeving wordt er op dit moment dus een extra gebied op het rif afgesloten (geel omlijnde gebied) door middel van borden zodat de daar aanwezige broedkolonie wordt beschermd tegen betreding.

Voor aanvullende informatie of overige vragen kunt u contact opnemen met de bemanning van de Krukel
Krukel: 06-06 53 15 06 10
Arjen Dijkstra: 06 48 58 61 90
Bert Meerstra:  06 27 07 73 54 


Bron: bemanning Krukel, 6 september 2013

Op zondag 1 september is er door de vogelwachters van de Engelsmanplaat een inventarisatie van de broedkolonie op het rif gehouden. Op deze dag werden er nog een aantal van 7 jonge dieren waargenomen welke in de kolonie zaten. Er is toen besloten om de bebording welke op het rif staat te handhaven. Op donderdag 5 september is er weer een ronde gemaakt en op die dag werd er nog 1 jong dier waargenomen. Op vrijdag 6 september is er na overleg tussen de vogelwachters, Staatsbosbeheer Ameland en de bemanning van de Krukel dan ook besloten dat de borden verwijdert gaan worden. De vogelwachters beginnen dit weekend met het verwijderen en verwachting is dat de borden uiterlijk dinsdag 10 september alle verwijdert zijn. Omdat de borden op dit moment dus geen broedkolonie meer markeren kan men deze borden bij deze negeren. Met andere woorden, de borden staan er wellicht nog wel, maar men mag het gebied in de periode rond laagwater weer vrij betreden.

In voorgaande jaren werden de borden vaak iets eerder verwijdert. Reden dat het dit jaar later gebeurt is dat de nesten tijdens de eerste broedpoging voor een groot deel weg gespoeld zijn. De noordse sterns en de dwergsterns zijn toen een week later weer begonnen. Een goede 2 weken daarna zijn er ten westen van de eerste kolonie nog een aantal visdiefjes bijgekomen. Destijds is de bebording daaraan aangepast. De uiteindelijke kolonie besloeg dan ook het grootste deel van het rif, terwijl dat in voorgaande jaren alleen het oostelijke deel betrof.

Ruwe broedresultaten:

- Noordse stern. 169 paartjes
- Visdief 25 paartjes
- Dwergstern 22 paartjes
- Scholekster 5 paartjes
- eidereend 2 paartjes
- Strandplevier 1 paartje(weggespoeld, niet meer waargenomen)

Engelsmanplaat:

De borden welke in mei op de Engelsmanplaat werden geplaatst zijn begin juni verwijdert door de vogelwachters en de bemanning van de Krukel. De kolonie is in die tijd meerdere keren overspoeld geraakt en de sterns hebben zich niet weer gevestigd.
 


Bron: Robbert van der Eijk, 7 juli 2013

Van de zuidoostpunt van Engelsmanplaat (= De Hiezel) zijn de verbodsborden verwijderd. De broedkolonie van sterns is helaas weggespoeld en de vogels doen geen nieuwe poging tot broeden.
De broedkolonie op het Rif bestaat nog wel en daar zijn de eerste jongen geboren.


Bron: bemanning Krukel, 3 mei 2013

Vandaag met de Krukel weer twee gebieden afgezet ivm broedkolonies: het Rif en de Hiezel (E'plaat). Het zijn dezelfde gebieden als vorig jaar.


Bron: bemanning Krukel, 1 september 2012

Afgelopen week woensdag hebben wij samen met de vogelswachters Engelsmanplaat de bordjes van het rif verwijdert. Ook de tweede broedperiode van de dieren heeft weer een aantal jonge dieren opgeleverd hetgeen mede door het extreem goede weer komt. Door het goede weer was het daarnaast ook flink drukker in het gebied. Ook is de morfologie van het gebied over het seizoen weer heel erg verandert. Op het Rif zijn weer zandduinen (tot 1,5 mtr hoog) ontstaan met daarop biestarwegras en ertussen o.a. zeeraket, zeepostelijn e.d en de gemiddelde hoogte schat ik momenteel op 2.30 mtr boven NAP. De Hiezel is over het seizoen zo'n 35 cm hoger geworden en ligt momenteel rond de 1.35 boven NAP. Daar worden o.a schorrekruid waargenomen. Ook zeekraal en Engels slijkgras (Westelijker) staat er nog steeds hetgeen de beide platen toch weer een iets andere dimensie geeft.


Bron: bemanning Krukel, 10 augustus 2012

Op vrijdag 10 augustus hebben we de borden van de broedkolonie van de Engelsmanplaat weer verwijderd. De kolonie was zeer succesvol en er zijn vele jongen uitgevlogen. De gehele Engelsmanplaat mag dus weer vrij betreden worden. Wel wil ik -wellicht ten overvloede- graag nog even doorgeven dat de Engelsmanplaat in de periode rond hoogwater (gemiddeld 3 uur voor tot 3 uur na hoogwater) door zeer veel vogels gebruikt wordt als hoogwatervluchtplaats. Tijdens deze periode is het dan ook raadzaam om daar niet van boord te gaan.

De broedkolonie op het Rif hebben we de borden nog even laten staan. Veel van de dwergsterns, visdief en noordse sternen zijn daar voor een tweede keer begonnen. Normaal gesproken is dit rijkelijk laat, maar met het mooie weer wat er in het verschiet ligt lijkt de kans op slagen toch nog betrekkelijk groot. De dieren zijn zo'n twee weken geleden opnieuw begonnen. Op dat moment zaten er ook nog veel jonge diertjes van de eerste periode. Deze zijn inmiddels vliegvlug.
De beide kolonies waren dus dit jaar zeer succesvol in tegenstelling tot veel kolonies op het westelijke wad welke zijn weg gespoeld.

Vorige week hebben we een telling in het kader van het convenant vaarrecreatie uitgevoerd onder Ameland. Er zitten daar erg veel vogels. Vorige week o.a. 37 lepelaars, 2700 kanoetstrandlopers, 1800 scholeksters. Dit zijn de dieren welke binnen het telgebied zaten dus er zat uiteraard veel meer.
Nabij het Oerd is vorig jaar ontzettend veel kokkelzaad gevallen en wij denken dat daar de meeste dieren op foerageren. Ook op de Moker ligt kokkelzaad en daar foerageren zo'n 60.000 kanoetstrandlopers en 7800 bonte strandlopers. Op dit moment ligt er dus vrij veel voedsel over het wad verspreid en dat merken we aan de verspreiding van diverse soorten vogels. Dieren welke je in andere jaren meer op het westelijke wad zag worden nu ook op het Oostelijke wad in grote groepen waargenomen.


Bron: bemanning Krukel, 22 mei 2012

Sinds enkele dagen is er zowel op de Oostzijde van de Engelsmanplaat (Hiezel) als op de oostzijde van het Rif activiteit van Visdieven, Noordse stern en Dwergstern. Van alle soorten zijn nesten gevonden en is een voorlopige inventarisatie uitgevoerd.

Engelsmanplaat (Hiezel):
- Visdief/Noordse stern: 7 paar
- Dwergstern: 6 paar

Het Rif:
- Visdief/ Noordse stern: 16 paar
- Dwergstern: 22 paar
- Scholekster: 5 paar
- Bontbekplevier: waarschijnlijk 1 paar.

Omdat alle soorten beschermde inheemse diersoorten betreffen welke onder druk staan is de afweging gemaakt of beide gebieden dienen te worden afgesloten.

De volgende punten hebben ons en Staatsbosbeheer doen besluiten om de gebieden tijdelijk af te sluiten door middel van bordjes in het veld.

 • Alle broedende aanwezige vogelsoorten staan onder druk dus behoeven enige beschermende maatregelen voor hun broedgebieden.
 • Dwergstern is een rode lijst soort
 • Beide zandplaten worden gedurende het broedseizoen, tijdens laagwater veelvuldig bezocht door wandelaars
 • Beide zandplaten waren op dusdanige manieren te bebakenen dat er goed gebruik kan blijven gemaakt van het gebied rondom de borden.


Broedgebied Engelsmanplaat.Broedgebied Rif

Beide zandplaten kunnen rond laagwater nog steeds betreden worden, echter de gebieden welke gemarkeerd worden door middel van bordjes mogen niet betreden worden.
De borden zijn op dusdanige wijze geplaatst dat men rondom laagwater goed om beide platen heen kan lopen. Verzoek is om wanneer men in de buurt van de borden komt goed gaat opletten zodat eventueel buiten de bordjes liggende vogelnesten niet vertrapt worden.
Daarnaast is het voor de dieren essentieel dat er rondom de broedlocaties zo weinig mogelijk lawaai wordt gemaakt.