banner
Pagina in afdrukformaat
Actuele navigatie informatie

Bron: Ruurd Niepoth, 10-7-2017

Info website voor Waddenzee rond Terschelling

Op de site Waddendata.nl zijn een heleboel gegevens gecombineerd die voor het varen op de westelijk Waddenzee erg praktisch zijn. Op deze site worden weerberichten voor districten Texel en Harlingen van het KNMI gecombineerd met Windguru voorspellingen en Buienradar. 

Daarnaast staan er realtime RWS gegevens op:

 - astronomisch getijvoorspelling West Terschelling,

 - actuele waterstand op verschillende plaatsen,

 - de real time afwijking van het voorspelde astronomisch getij, 

 - realtime golfhoogten in o,a Stortemelk Oost (SM5),

 - Real Time weer van meetstation Hoorn, Terschelling,

 - Voorspelling golfhoogte in het Eierlandse Zeegat

De site is ontwikkeld door Ruurd Niepoth, Tom Burrie (Verkeersleider op VC Brandaris). De data wordt via verschillende bronnen binnengehaald, gefilterd en gecheckt. Bij de data wordt een tijdstempel meegestuurd vanuit de data provider. Deze tijdstempel wordt door de browser van de gebruiker gecontroleerd en vergeleken met zijn eigen systeemtijd. Wanneer het verschil te groot wordt, en daarmee de data te oud, wordt de gebruiker hierop geattendeerd. Vooral de realtime data is gevoelig voor storingen en sommige meetboeien zijn dan niet zichtbaar voor enige tijd. Ook voor de afwijking van de waterstanden haalt het systeem de 10min getijden tabel op bij RWS en interpoleert deze naar de actuele astronomische waterstand per minuut.

 


bron: bemanning waddenunit "De Krukel" 15-8-2017

Vanaf 14 augustus is het Rif weer vrij toegankelijk tijdens laagwater


De jongen van de laatste sterns en andere broedvogels op het Rif (ten noorden van Engelsmanplaat) zijn uitgevlogen. Vanaf 14 augustsus is het Rif daarom weer vrij toegankelijk tussen 3 uur voor tot 3 uur na laagwater. Rond hoogwater fungeert het Rif als hoogwatervluchtplaats en blijft het gebied verboden om de rustende vogels niet te verstoren.


bron: Wadden unit, vogelwachters Engelsmanplaat, div. boswachters eilanden 25-7-2017

Veel nesten weg gespoeld bij de storm begin juni: verlengde afsluiting broedgebieden

Verspreid over het hele waddengebied zijn bij de storm van begin juni veel nesten weggespoeld van sterns, meeuwen, plevieren en verschillende andere soorten die op het zand broeden. Verschillende vogels zijn na de storm aan een nieuw broedsel begonnen waardoor de broedperiode voor deze vogels is verleng. Gevolg hiervan is dat ook het open stellen van gebieden als het Rif boven Engelsmanplaat later plaats vindt dan andere jaren. Begin augustus zullen de meeste jonge vogels uitgevlogen zijn, maar blijft u tot half augustus op letten dat u op de stranden en kwelders geen jonge vogels verstoord.

 


 

Bron: e-mailbericht Rich Bruijn, 3-7-2017

Boeien en steekbakens toegangsgeul Noordpolderzijl niet op juiste plaatsen

(zie ook andere meldingen over Noordpolderzijl)

Melding van Rich Bruijn bij Rijkswaterstaat en het antwoord van Rijkswaterstaat:

Geachte heer/mevrouw,

U heeft recent een melding gedaan bij Rijkswaterstaat.
Hartelijk dank hiervoor.

UW MELDING

Vaarweg naar Noordpolderzijl. Betonning en steekbakens niet accuraat.
Als regelmatig gebruiker van haven Noordpolderzijl wil ik hierbij opmerken dat de markering nu reeds twee jaar niet zijn aangepast aan de steeds veranderende loop van de geul. Ook na het jaarlijkse sleepbak-baggeren worden betonning/steekbakens niet opnieuw geplaats c.q. verplaatst. Voor aanvaren van de haven is nu de plaatselijke kennis van situatie nodig. Voor watersporters kan de haven niet meer dienen als vluchthaven bij de huidige toestand. (het wordt wel als gemarkeerd
vaarweg aangeduid op de beschikbare waterkaarten.

ONZE REACTIE

Wij hebben uw bericht ontvangen waarin u aangeeft dat de betonning en steekbakens niet accuraat zijn ter hoogte van de Vaarweg naar Noordpolderzijl.
Wij danken u voor de moeite die u heeft genomen om dit bij ons onder de aandacht te brengen. We hebben uw bericht ter afhandeling doorgestuurd de betreffende verkeerspost zodat zij de betonning weer in orde kunnen maken. Indien er naar aanleiding van uw bericht aanvullende informatie gewenst is, neemt de betreffende afdeling contact met u op.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Landelijke Informatielijn Rijkswaterstaat


Bron: e-mail nieuwsbrief Vissers van der kust, 22 mei 2017
 
Redactie: nagekomen informatie 4 juli 2017: De schelpdieren zijn weer “schoon” verklaard. O.a. door de Stichting Geïntegreerde Visserij is het sein voor het raoen van mosselen,  oesters en kokkels weer op groen gezet.

Risico's bij schelpdieren verzamelen

Recreanten mogen een emmertje schelpdieren voor eigen gebruik van het wad meenemen. Soms gebeurd dit in georganiseerd verband. Het is mooi dat het zo kan, op het Wad. Toch zit er een risico aan. Zeker in de zomermaanden gaan er regelmatig waarschuwingen bij de nVWA (Nederlandse Waren Autoriteit) de deur uit. 

In de oostelijke Waddenzee, een deel van het Westwad en de Noordzee boven de eilanden mogen daarom tijdelijk geen schelpdieren gewonnen worden. Er is nog geen ASP gevonden in de schelpdiermonsters. Het sluiten van de gebieden is een voorzorgsmaatregel.

Voor recreanten die zelf kokkels, mosselen, oesters of scheermessen rapen is het raadzaam de waarschuwingen van het ministerie  goed in de gaten te houden.


Bron: Jan Ellens, boswachter Terschelling, april 2017

Koffiebonenplaat ruimer afgesloten

Het afgesloten gebied van de Koffieboonplaat is meer uitgebreid om o.a. Sterns en Plevieren de kans te geven om te broeden. Dit heeft te maken met het kleiner worden van de Koffieboonplaat. De corridor is daarom verplaatst, deze loopt nu langs de oostzijde van de vijfde slenk richting Stuifdijk. Het is goed aangegeven met bebording. De vogelwachterspost staat op het duintje tegen de vijfde slenk, wadvaarders zijn altijd van harte welkom.

Voor actuele informatie over dynamische afsluiting van gebieden in het Waddengebied zie Nautin.nl


Bron: Marco Hassing, maart 2017

Haven Termuntenzijl

De haven van termunterzijl is gebaggerd. De haven is weer op diepte en toegankelijk voor alle boten.
Vanaf 1 april liggen alle steigers er weer in en heten wij u van harte welkom in de uitvalshaven naar Dollard en Eems en de Duitse eilanden.
Voor info 06-22735613. 


Bron: Wadvaarders, december 2016

Twee zeehondengebieden in 2017 tijdens hoogwater vrij bevaarbaar?

Afspraken over de zeehondengebieden!
Voor de zomer is er open overleg geweest tussen mensen van de Waddenunit en de vaarrecreatie over 8 zeehondengebieden. Deze gebieden liggen verdeeld over het Wad en zijn geurende het vaarseizoen afgesloten om de zeehonden in alle rust hun jongen te werpen en groot te brengen.
Bij deze laatste bijeenkomst is afgesproken dat de Waddenunit aan het ministerie Economische Zaken zal adviseren om voor twee gebieden toe te staan dat de gebieden van 3 uur voor tot 2 uur na hoogwater doorvaren mogen worden. 
Het gaat om het gebied tussen de oostpunt Schiermonnikoog en Simonszand (Eilanderbalg) en de Koffiebonenplaat bij de oostpunt Terschelling. Bij laagwater blijven de gebieden verboden gebied tussen 15 mei en 1 september resp. 15 maart en 1 november. De bedoeling is dat rustige doorvaart door de gebieden tijdens hoogwater wordt toegestaan.

Het vrijgeven van gebieden gedurende een bepaalde periode van het tij is niet uniek voor het Waddengebied. Het art20gebied Blauwe Balg mag al jaren van 3uur voor tot 2 uur na hoogwater doorvaren worden op de route naar West Terschelling . Bij het Rif boven Engelsmanplaat geldt juist het omgekeerde: van 3 uur voor tot 3 uur na hoogwater is aanlanden op het Rif niet toegestaan omdat het Rif tijdens hoogwater als vluchtplaats voor vogels (een zgn. HVP) dienst doet. Op het Duitse Wad mogen de zone 1 gebieden gedurende 3 uur voor tot 3 uur na hoogwater bevaren worden.

De waddenunit bestaat uit de bemanning op vier schepen die elk een deel van het Wad doorkruisen. Ze zijn de ogen en vertegenwoordigers van het ministerie EZ. Het ministerie bepaalt elk najaar de grenzen van de gebieden die voor menselijk bezoek worden afgesloten op grond van artikel 20 van de natuurbeschermingswet en de Europese Natura2000 bepalingen. De Waddenunit adviseert EZ op grond van hun ervaringen op en kennis van het Wad over de af te sluiten gebieden.
Praktijk is dat EZ de adviezen van de Waddenunit volgt. Vervolgens is de procedure afgesproken dat de voorgenomen wijzigingen van de grenzen of de periode van zgn. artikel 20-gebieden in het Toeristisch Overleg Waddenzee worden aangemeld. Komen daar geen bezwaren uit voort, dan worden de maatregelen van kracht.


Bron:Marjan Vroom 1 augustus 2016

Help de wetenschap van de Wadden

We zoeken Wadvaarders die hun favoriete plekken en/of routes willen markeren via Greenmapper: Deel je favoriete natuurplek en je favoriete vaarroute met de wetenschap. Met jouw hulp brengen we de wetenschappelijke kennis over waardering en beleving van natuur verder. Daarom is Greenmapper een onderdeel van de monitoring van de vaarrecreatie in de Waddenzee, waaraan de Wadvaarders meewerken.  Lees verder op www.wadvaarders.nl.

Greenmapper is een initiatief van de Rijksuniversiteit Groningen. Als je geïnteresseerd bent in de resultaten hoor je die via Greenmapper. We houden je dan op de hoogte van publicaties en nodigen je uit voor speciale lezingen.

Greenmapper heeft twee doelen:

  1. Betere kennis realiseren over wie van welke natuurplekken houdt en waarom.
  2. Fans van verschillende natuurplekken bereikbaar maken om mee te kunnen denken over het beleid van hun gebieden. 

Wadvaarders die deelnemen aan Greenmapper kunnen zo dus invloed uitoefenen op de openstelling voor recreatie en de maatregelen voor bescherming.

Doe je mee?
Stuur een email naar: ikdoemee@greenmapper.org
Ga naar Greenmapper.org en markeer een natuurplek die je aantrekkelijk, belangrijk of waardevol vindt.
De korte versie kan op de mobiele telefoon of op elk ander apparaat.
De lange wetenschappelijke versie met vier plekken kun je invullen op laptop of PC.

Vaar je een mooie route over het Wad? Zet dan eenvoudig Greentracker aan. Je kunt deze app downloaden in de Google PlayStore of Iphone AppStore.
Markeer eventueel hoogtepunten op de route met een foto. Aan het eind van de route stop je de tracker.
De Greentracker uploadt de route zodra je in bereik bent van internet naar Greenmapper.
Daar kun je eventueel de route nog bewerken.

Goed om te weten: Greenmapper werkt via uw email en je woonplaats, maar toch ben je anoniem; niemand anders kan je gegevens zien.
Je bent via Greenmapper bereikbaar voor grondeigenaren of natuurbeheerders of andere partijen die beleid maken over je natuurplekken. Die bereikbaarheid is ook anoniem en alleen via Greenmapper.

Meer over de relatie monitoring, Actieplan vaarrecreatie Waddenzee, greenmapper, greentracker en geotracking: lees hier


Bron: Wadden unit 26 juli 2016

Alternatieve route ten zuiden van Blauwe Balg betond en opengesteld

Sinds vandaag 26 juli 2016 is de route over de Waardgronden van Terschelling voorzien van de laatste boeien door de bemanning van betonningsvaartuig Schuitengat gebruikmakende van  betonningsvaartuig Waddenzee.
De route "Waardgronden Terschelling" valt binnen de projecten dynamische zonering en "Hotspot Blauwe Balg" welke "sporen" zijn binnen het actieplan vaarrecreatie. zie www.nautin.nl/vaarweginformatie voor kaart en ligging boeien.


Bron: Wadden unit 11 juli 2016

Nieuw mosselbankje op de Richel

Enkele weken gelden is er spontaan een mosselbankje van ca. 1 ha. ontstaan aan de zuidzijde van Richel, een stukje ten zuidwesten van de Wadhut. De mosselzaadjes zijn nu omstreeks 0.3-1 cm. groot en zit deels nog in de grond.
Om te voorkomen dat er schepen op het mosselbankje droogvallen, waardoor schade ontstaat, hebben we in het kader van dynamisch zoneren, 3 palen neergezet aan de zuidzijde van het bankje met als opschrift: MOSSELBANK.
Wij verzoeken jullie om niet tussen de bordjes droog te vallen. Een bezoekje aan het mosselbankje is aan te bevelen, het bruist van het leven, probeer echter beschadiging te voorkomen. Hoe zo'n bankje ontstaat?
Ongeveer in week 17 komen het mosselsperma en eitjes is de waterkolom terecht terecht, daar vindt een bevruchting plaats en ca. in week 20 gaan de mossellarven, die inmiddels zijn ontstaan, zich hechten aan substraat. Dat kan een schelpje zijn of een zandkorrel etc. meestal doen de larven dit ter bescherming,  massaal op dezelfde plaats, waardoor een mosselbank ontstaat.
Op het kaartje hieronder de locatie waar het mosselbankje is gelegen op 53.10,00 N en 05.08,69 E.


 

Bron: Omrop Fryslan, 26 april 2016

RWS gaat de gele boeien in het Schuitengat vervangen door gewone rode en groene boeien

Het Schuitengat richting Vliestroom in de Waddenzee is tegenwoordig zo goed bevaarbaar dat RWS de gele boeien vervangt door gewone rode en groene boeien.
De route over de drempel aan de westkant van Terschelling was jarenlang niet bevaarbaar.
Sinds een paar jaar werd de route aangegeven met gele boeien, wat betekent dat het bijzonder vaarwater is, waar beperkt gevaren kan worden.
Maar uit nieuwe metingen blijkt dat het Schuitengat nu meer dan 2,5 meter diep is.
Omdat het een natuurlijk proces is, waar niet duidelijk is of dat doorzet, houdt RWS de geul goed in de gaten.


Bron: Robbert van der Eijk, 24 april 2016

De haven en geul Noordpolderzijl worden geploegd

De haven en geul van Noordpolderzijl worden weer op diepte gebracht.
Een sleepbootje is aan het ploegen.
De werkzaamheden zullen 1 mei klaar zijn. Lees meer (pdf).