banner
Pagina in afdrukformaat
Werkgroepen

Op de ledenvergadering van 27 janauri 2018 zijn een aantal werkgroepen ingericht om nerzijds het bestuur wat werk uit handen te nemen en anderzijs de leden in de gelegenheid te stellen zich meer met de vereniging bezig te houden en hun kennis, vaardigheden en ervaring aan de vereniging beschikbaar te stellen.
Sommige werkgroepen bestonden in de praktijk al langer zoals de mensen die de website en Berichten verzorgen (redactie en ICT).

Algemene Taakomschrijving werkgroepen

De benodigde werkgroepen voor de Vereniging Wadvaarders worden ingesteld door het bestuur. Het bestuur stelt de werkgroepen in, eventueel op voorstel van de leden.

De werkgroepen worden ingesteld zowel als verlichting van de taken van het bestuur als ook om de leden van de vereniging meer te betrekken bij de activiteiten van de vereniging. Tevens kunnen de werkgroepen een verrijking zijn in kennis en activiteiten van de vereniging als geheel.
Het bestuur benoemt een trekker of aanspreekpunt van de werkgroep. Deze kan weer, in overleg met het bestuur, een aantal mensen bij de werkgroep betrekken.

Eén van de bestuursleden is contactpersoon tussen de werkgroep en het bestuur.
Vanuit het bestuur wordt per werkgroep een taakomschrijving c.q. werkopdracht gegeven. Dit kan in samenspraak gaan met (de trekker van) de werkgroep.
Het bestuurslid die contactpersoon is voor de werkgroep rapporteert aan het bestuur over de gang van zaken van de werkgroep.
De werkgroep kan gevraagd en ook ongevraagd het bestuur adviseren.
Het bestuur besluit uiteindelijk en heeft de eindverantwoording.

Eventuele kosten zijn ten laste van de vereniging, maar tevoren dient hierover een afspraak te zijn gemaakt met het bestuurslid die contactpersoon is.

Omschrijving werkgroep wetenschappelijk onderzoek

De leden van de werkgroep nemen deel aan onderzoeken die vanuit de Wadvaarders of door anderen worden uitgevoerd waar de Wadvaarders op enige wijze belang bij hebben. De aard van de bijdragen van de werkgroepleden kan divers zijn en is afgestemd op de beschikbaarheid en vaardigheden per lid. Daarom kan de samenstelling van de werkgroep per onderzoek anders zijn.
Voor monitoring is een aparte werkgroep.

Omschrijving werkgroep Plastic/Schoner Wad

De werkgroep houdt zich bezig met de mogelijkheden voor het ontdoen van het Wad van zwerfvuil. Dit betreft alle vormen van vuil, met name dat van plastic.
De werkgroep bedenkt de mogelijkheden voor de vereniging en doet hieromtrent voorstellen aan het bestuur. Zo nodig nemen zij contact op met andere instanties, verenigingen of personen.

Omschrijving werkgroep Monitoring

Monitoring Vaarrecreatie en Natuur is één van de acties van het Actieplan Vaarrecreatie Waddenzee 2014 2018. Dit onderdeel van het AVW 2014 2018 moet antwoord geven op de vraag "In welke mate heeft het gedrag van de recreanten effect op de natuurwaarden van de Waddenzee op de plekken waar ze samenkomen en helpen de ingestelde maatregelen.
Om deze vraag te kunnen beantwoorden is in 2016 een monitoringsonderzoek gedaan door een monitoringsconsortium  MOCO. Dit is onderzoek gepubliceerd in 2017.Het is de bedoeling dat dit onderzoek wordt voortgezet in 2017 en 2018. Namen de Vereniging Wadvaarders heeft Marjan Vroom, De Karekiet, deelgenomen aan dit onderzoek.
De eerste resultaten van het onderzoek in 2016 zijn medio 2017 gepubliceerd in het rapport "Monitoring vaarrecreatie en Natuur Waddenzee 2016".
Dit rapport is besproken met betrokkenen in een (werk)conferentie, die gehouden werd in maart 2017. De resultaten van deze sessie zijn ook verwerkt in de definitieve rapportage "Monitoring vaarrecreatie en natuur Waddenzee 2016" bestaande uit 4 rapporten, zie bijlage.
Ondanks deze (werk)conferentie en eerdere bijeenkomsten over dit onderwerp, leeft het beeld dat deze wijze van monitoring niet of niet geheel aansluit bij de vragen die bij de leden van de Vereniging Wadvaarders leven betreffende de monitoring vaarrecreatie en natuur.
De opdracht van de werkgroep Monitoring is om a.d.h.v. de rapportage "Monitoring vaarrecreatie en natuur Waddenzee 2016" vast te stellen welke vragen van de VW m.b.t. monitoring wel beantwoord zijn en in welke mate. En om vast te stellen welke vragen de VW relevant vindt  die niet aan de orde zijn geweest en als nog moeten worden onderzocht.

Als u zich op de ledenvergadering voor deze werkgroep hebt opgegeven, verzoeken we u om u nogmaals op te geven omdat het opgaveformulier eind van de dag was verdwenen. Stuurt u dan een mailtje naar secretaris@wadvaarders.nl.


Omschrijving werkgroep Ledenwerving (communicatie)

Voorbereiden, organiseren en uitvoeren van beursstands, het uitgeven en verspreiden van informatiemateriaal over de Wadvaarders, het geven van vorolichting in de vorm van voordrachten en een-op-een gesprekken, het propageren van het gebruik van de wadvaardersvlag op de schepen, enz.

U kunt u opgeven voor deze werkgroep met een mailtje naar secretaris@wadvaarders.nl.


Omschrijving werkgroep Ambassadeurschap Waddenzee

Het uitdragen van het vrij en verantwoord gebruik van het Waddengebied door het geven van voorlichting in woord en geschrift (folders) in jachthavens en elders, het begeleiden van excursies en droogvallers. U kunt u opgeven voor deze werkgroep met een mailtje naar secretaris@wadvaarders.nl.

Er doet zich meteen een concreet onderwerp voor: voorlichting over het bekijken van de zeehonden op de Kuipersplaat net ten westen van de zuidwestpunt van schier, naast het Rif van Schier. Waar gaat het om: De Waddenunit, die de ministeries elk jaar adviseert over het afsluiten van gebieden ten behoeve van vogels en zehonden had voor 2018 voorgesteld ca de helft van de Kuipersplaat af te sluiten tussen 15 mei en 1 september. De Waddenunit constateert te veel verstoring van de -desondanks - groeiend aantal zeehonden op de kuiperplaat en stelt dat voorlichtin gin het verleden niet heeft geholpen.

Uit de literatuur blijkt echter dat goede voorlichting wel helpt om verstoring te voorkomen door de mensen die de zeehonden willen bekijken goede voorlichting te hoe je de zeehonden kunt bekijken zonder ze te verschrikken of het water in te jagen. Wij willen proberen studenten te vinden die dit willen onderzoeken als stageonderwerp, maar ook de wadvaarders zelf kunnen hier aan meedoen door als je toch in de haven van Lauwersoog of Schier ligt de andere vaarders in de jachthaven te informeren over de zeehonden op de nabijgelegen Kuipersplaat, hoe je ze kunt benaderen zonder ze te verstoren, dat je ze kunt benaderen, waar je wel en niet kunt komen, hoe je je moet gedragen, e.d.  Ook informatie over de levenswijze van de zeehonden moet helpen om de mensen een goed beeld van de zeehonden te geven. Op dit moment wordt er nog gewerkt aan het opstellen van informatiemateriaal. Wie mee wil doen kan zich opgeven met een mailtje naar secretaris@wadvaarders.nl.

Omschrijving werkgroep Aanlegfaciliteiten

Het bevorderen van nieuwe aanlegplekken langs de oevers van de Waddenzee en het bijdragen aan het verbeteren van de bestaande aanlegfaciliteiten. o.a. door het op dipte doen houden van de jachthavens. U kunt u opgeven voor deze werkgroep met een mailtje naar secretaris@wadvaarders.nl.


Omschrijving werkgroep Beleving van het Wad

In samenwerking met o.a. Joop Mulder van Sense of Places wordt meegewerkt aan aspecten om de beleving van het Wad te stimuleren.

U kunt u opgeven voor deze werkgroep met een mailtje naar secretaris@wadvaarders.nl.

Omschrijving werkgroep redactie Berichten + BaW + Website

Deze werkgroep bestaat al jaren en verzorgt de inhoud en verspreiding van Wadvaardersberichten, de nieuwsbrief Berichten aan Wadvarenden en de content (inhoud) van de website Wadvaaders.nl. U kunt uw belangstellingvoor de redactie kenbaar maken met een mailtje naar secretaris@wadvaarders.nl, maar omdat de redactieleden onderling veel moeten samenwerken is het aan de zittende redactieleden om te bepalen wie de redactie kan komen versterken of op een of andere manier een bijdrgae kan leveren.

Omschrijving werkgroep ICT

Deze werkgroep bestaat al jaren en verzorgt de bouw en onderhoud van de website wadvaarders.nl. De vereniging is op dit onderwerp kwetsbaar, want afhankelijk van enkele mensen met kennis van website- en appbouw. Uitbreiding van de werkgrope is gewenst, maar vanwege de intensieve samenwerking is het aan de zittende leden van de werkgroep op welke wijze u kunt bijdragen.

U kunt u opgeven voor deze werkgroep met een mailtje naar secretaris@wadvaarders.nl.

Omschrijving werkgroep Boeien en fysiek beheer Waddenzee

De werkgroep signaleert afwijkende ligging van boeien of ontbrekende boeien en voert overleg met Staatsbosbeheer en andere relvante partijen over het leggen en de ligging van boeien in het Waddengebied. Ook overige zaken op het gebied van fysiek beheer, zoals het op diepte houden van geulen kan onderwerp van de werkgroep zijn. U kunt u opgeven voor deze werkgroep met een mailtje naar secretaris@wadvaarders.nl.