banner
Pagina in afdrukformaat
Wadvaarderstrofee

Jaarlijks wordt door de Wadvaarders de Wadvaarderstrofee uitgereikt aan een of meerdere personen uit eigen kring of van een externe organisatie. De trofee wordt uitgereikt voor bijzondere verdiensten voor de doelstelling van Wadvaarders: “Vrij en verantwoord varen op het Wad”.

De Wadvaarderstrofee 2019
Tijdens de Wadvaardersdag in Harlingen nam de Commissaris van de Koning, Arno Brok, de trofee in ontvangst. Hij deed dit als voorzitter van het Regie College Wadden (RCW). Dat is het hoogste bestuursorgaan over het beheer van het hele Waddengebied (op de ministers en de provincies na). Brok werd bij de overdracht van de trofee bijgestaan door Ruud de Jong, secretaris van het RCW.

De trofee 

De Wadvaarderstrofee is een wisseltrofee. Het was oorspronkelijk een puur stukje juthout, gevonden op het wad, dat op een voetstukje was geplaatst. De ontvanger Soltwaters bracht de trofee begin 2002 terug in verduurzaamde staat en op vernieuwd voetstuk. Hoewel dit niet direct in goede aarde viel, heeft dit toch geresulteerd in de clausule dat elke ontvanger zich “verplicht” tot het verfraaien van de trofee. Siem Jansen verrijkte de trofee het jaar daarop met een stukje barnsteen afkomstig van het Deense wad. Op deze wijze wordt de trofee steeds fraaier.

 

Overzicht van alle uitgereikte Wadvaarderstrofeeën

Jaar
Uitgereikt aan
Reden
1994
Harrie Rozema

Eerste ontvanger, eerste formele voorziter van de vereniging Wadvaarders; stond aan de wieg van Wadvaarders en ooit ook van de Waddenvereniging, waarvoor hij later heeft bedankt, omdat die vereniging geen oog had voor waddenrecreatie.
Harrie bepleitte als lid van de Wadden Advies Raad het belang van de waddenrecreant en ruimte voor waddenreceatie en wadvaren in de eerste PKB Waddenzee.
Het voorstel van het bestuur voor het instellen van de trofee en de kandidatuur voor de eerste uitreiking is bekrachtigd door de ledenvergadering begin 1994.

De trofee is uitgereikt door secretaris Sieb Kemme bij Harrie Rozema thuis in maart 1994, omdat Harrie vanwege gezondheidsredenen niet op jaarvergadering kon zijn (Harrie Rozema is overleden in 2001).

1995
Ministerie LNV

Vanwege het getoonde inlevingsvermogen voor de problemen die Wadvaarders ondervinden in bestuurlijke omgeving. Streven richten op werken met gedragscodes en niet met regels.
Uitgereikt aan Tjeerd de Vries en At de Groot, beiden beleidsambtenaar Openluchtrecreatie.
De trofee ging vergezeld van kruik Beerenburg met koperen plaatje voorzien van inscriptie om te behouden.

1996
Siem Jansen

Voorzitter stuurgroep Wadddenprovincies, vanwege zijn belofte en ijver om Dellewaldroogvalverbod ongedaan te maken. Ook bij de totstandkoming van de Wadloopverordening heeft hij blijk gegeven te begrijpen waar het Wadvaarders omgaat.

1997
Gemeente Terschelling

Toegekend op voorwaarde dat er weer onderhandeld zou kunnen worden over het droogvalverbod. Helaas heeft er geen uitreiking plaatsgevonden.

1998
Rijkswaterstaat Regio Noord

Namens alle vuurtorenbemanningen in ontvangst genomen door Ted van der Zee van Zeeverkeerspost Schiermonnikoog 

1999
gezin Van Roon

Kees en Gezien en zonen Martijn en Jelle, vanwege het langjarige inzet ten behoeve van de ledenadministratie en contributie-inning.

2000
Cöby en Annie Rickal

Jachthavenmeester Schiermonnikoog en Reddingbootschipper

2001

Soltwaters, onze Duitse zustervereniging

Vanwege hun erkenning en waardering door Duitse overheden als belangenvereniging.
De trofee, de "Wattenpineukel" is door de Soltwaters opgewaardeerd met een epoxy-behandeling en voorzien van een teakhouten voetstuk (gemaakt van een voormalig dekdeel van het befaamde Duitse opleidingsschip Georg Fock) met koperen plaatjes waarop jaartal en ontvanger gegraveerd.

2002
Siem Jansen

Gedeputeerde van de provincie Friesland en voorzitter van de Stuurgroep Waddenprovincies, vanwege de wijze waarop hij als bestuurder het Wad kent en luistert naar Wadbewoners en gebruikers, waarmee hij tevens de belangen van Wadvaarders behartigt. Trofee ingeleverd verrijkt met stukje barnsteen afkomstig van de Deense Halligen in barst van het hout.

2003
BBZ regio Noord (vereniging van charterschippers)

Vanwege constructieve samenwerking in het overleg richting Erecode. Uitgereikt aan Carla Hogeweg (vz BBZ) en Hennie de Boer, (regiovertegenwoordigster).
De trofee werd verrijkt met een verweerde plaatstalen golf die zich over de top de trofee krult.

2004
LNV Noord

Vanwege de omslag in het denken over effect regelgeving: Erecode in plaats van de 200m-regel, overhandigd aan directeur Hendrik Oosterveld

2005
KNRM

Uitgereikt aan de heren Wiebenga (directeur) en Mulder (schipper Harlinger reddingboot), wegens de onzichtbare aanwezigheid tijdens ons vrij en verantwoord Wadvaren.

2006
Zeeverkeersleiders

Als dank aan de vuurtorenwachters, met name van de Brandaris en Schiermonikoog, In ontvangst genomen door Jan Wever, Brandaris.

2007
Stichting W.A.D.

(voorheen stichting “Wilde Kokkels”) voor het idee van ‘Wadwachten’, uitgereikt aan de heer Lenze Hofstee

2008
Geert Meeuwissen

Projectleider Convenant Vaarrecreatie, voor zijn inzet voor het convenant

2009
Staatsbosbeer

Vanwege de vooral inhoudelijke bijdragen aan de discussie over het beheer van de Wadden, uitgereikt aan Michiel Firet.

2010

Jannie du Bois-Minholts

Als regiovertegenwoordigster voor Groningen/Drenthe (Wadden) van het Watersportverbond, vanwege haar zeer grote inzet voor het varen op het wad, en voor de goede contacten die we met haar hebben als Wadvaarders.

2011

Arjen Mintje

Directeur van de Harlingse Maritieme Academie, onze vaste gastheer voor de Jaarvergaderingen.

2012

Lutz Jacobi

Voor haar inzet als tweedekamerlid voor de Wadden en en vooral ook voor de recreatievaart op de Wadden.

2013

De Waddenunit van EZ

Aan de bemanning van de "blauwe schepen", zoals de Phocas en de Krukel, voor hun inzet voor de natuur op de Wadden.

2014

Piet Dijkstra

Projectmanager van Natra2000 en onafhankelijk voorzitter tijdens Pact van Rede 2.

2015

Kees van Es

Programmamanager van het programma "Naar een rijke Waddenzee", een waardevolle organisatie op het gebied van beheer, beleid en onderzoek op en rond de Waddenzee

2016

Waddenvereniging Hans Revier

In 2015 heeft de Waddenvereniging het 50- jarig bestaan heeft gevierd. We streven deels dezelfde doelstellingen na en wat ons bindt is de affiniteit voor de Waddenzee.

2017

Stichting Jachthavens Eilanden
Jook Nauta

Als waardering voor de goede samenwerking tussen de vaarrecreatie en de eilandhavens

2018

Coalitie Wadden Natuurlijk (CWN)
Piet Winterman, Froukje Krist

Als waardering voor de goede samenwerking tussen de vaarrecreatie en de natuurorganisaties verenigd in de CWN

 

2019

Commissaris van de Koning Arno Brok, voorzitter RCW

Als waardering voor het werk van het Regie College Wadden (RCW). Dat is het hoogste bestuursorgaan over het beheer van het hele Waddengebied (direct onder de ministeries en provincies)