banner
Pagina in afdrukformaat
Van de bestuurstafel

Datum 20 juni 2016

De afgelopen maanden is het bestuur bij tal van onderwerpen en zaken actief geweest of is er nog mee bezig.
Onderwerpen zijn o.a. de aanpassing van de afsluitdijk, communicatie, de ontwikkelingen bij de verschillende jachthavens, Nautin, diverse vormen en niveaus van beheer en beleid rond het Waddengebied, de toegankelijkheid van gebieden en het droogvallen bij de Dellewal.

Een greep uit de onderwerpen die de revue zijn gepasseerd:

Communicatie
Op korte termijn verandert er op het vlak van de communicatie naar en tussen de leden en naar de buiten.
Van 4 Berichten per jaar gaan we al met ingang van het volgende nummer (nr100!) over op twee edities per jaar.
De nieuwe Wadvaarders Berichten komt uit in glossy A4-formaat en in kleur. Daarmee wordt het blad een betere presentatie van de vereniging naar de buitenwereld.
Omdat Wadvaarders Berichten nu maar twee keer per jaar uitkomt, is er behoefte aan een nieuwsbrief om de leden toch op de hoogte te kunnen houden. Actuele zaken worden doorlopend op deze website bijgehouden en een Nieuwsbrief die 4 tot 6 keer per jaar per e-mail zal worden verzonden, is dan een goed middel oom de leden te attenderen op die actuele zaken.
Ook maakt het bestuur meer gebruik van het twitteraccount van de Wadvaarders om actuele zaken onder de aandacht te brengen.

Samenwerking met de Waddenvereniging
De doelstellingenvan de Waddenvereniging en de Wadvaarders zijn de laatste jaren dichter bij elkaar gekomen en beide verenigfingen kijken nu waar we geod kunne samenwerken en gezamenlijk kunnen optrekken.

Monitoring vaarrecreatie en natuur
Al een aantal jaren vindt monitoring plaats van de recreatievaart in relatie tot de natuur (in praktijk vogels en zeehonden) op het Waddengebied, sinds 2013 als onderdeel van het Actieplan Vaarrecreatie Waddenzee.
Wadvaarders, kanoërs en andere gebruikers van het natte Wad hebben aan de monitoring hun bijdrage geleverd via meldingen op de site oogvoorhetwad.nl. De bruikbaarheid van die meldingen bleek beperkt en dit jaar is aansluiting gevonden bij een veel omvangrijkere programma waarbij ook tellingen van vaarrecreatie aan de hand van bijv. radarbeelden zal plaatsvinden. De bijdrgae van de recreant wordt meer verschoven naar het meldem van de beleving van het wad met de nieuwe app voor smartfones met GPS, de greentracker, maar meldingen op oogvoorhetwad.nl blijft ook mogelijk.

Internationale samenwerking TWSA
Dit voorjaar is de stichting Trilateral Waddensea Sailing Association TWSA opgericht. De TWSA is het samenwerkingsverband met de zusterorganisaties van de Wadvaarders in Duitsland en Denemarken en heeft direct toegang gekregen tot de trilaterale gremia over de Waddenzee. Omdat Nederland in 2018 gastheer is bij de eerstvolgende ministeriele bijeenkomst is ons bestuuralid Pieter van Kuppenveld voor de komende jarenvorozitter en medebestuurslid Jaap Klanderman plaatsvervangend voorzitter van de TWSA.
Vooral in het Duitse Waddengebied dreigen een aantal maatregelen genomen te worden ten nadele van de pleziervaart en probeert de TWSA naderend onheil te voorkomen.
Een ander onderwerp op de internationale agenda is de wens om tot een internationale site met vaarinformatie voor het hele waddengebied te komen, zoiets als Nautin voor het Nederlandse Wad.

Toegankelijkheid gebieden
Regelmatig is er overleg met de toezichthouders en beheerders op het Wad, zoals de Waddenunit van het ministerie van EZ en Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten. Ook bij die partijen groeit het besef dat er geen gebieden onnodig lang moeten worden afgesloten en ook geen groter oppervlak dan nodig is. Zo wordt nagedacht en onderzocht over de mogelijkheid om toe te staan dat platen met zeehonden tijdens hoogwater, als alle zeehonden in het water zijn, bevaren mogen worden. Of het er dit jaar nog van komt valt nog te bezien. De toepassing van deze vormen van zgn dynamische zonering staat of valt met goede voorlichting en een goede naleving van de Erecode. Zie deze site en vooral ook Nautin voor de actuele siutatie wat betreft afgesloten gebieden.

Robbert van der Eijk, secretaris


 

Datum: 4 april 2016

Na de ledenvergadering van 22 februari is het bestuur met een aantal zaken aan de slag gegaan.

Communicatie
Het bestuur is met de redacties van Berichten en de website in overleg om tot een vernieuwde communicatiebeleid te komen. Daarbij gaat het om onderwerpen functie van Berichten en website als formaat, frequentie, inhoud en lay-out van Berichten, het uitgeven van een digitale nieuwsbrief, inhoud en onderhoud van de website en de redactie over Berichten, nieuwsbrief en website.

Overleg beheer en beleid
Het hele jaar door besteden alle bestuursleden aandacht aan beheer- en beleidszaken betreffende het Waddengebied.
Er zijn nogal wat bijeenkomsten en allerlei vormen van overleg met een breed spectrum van beheerders, beleidsbepalers en gebruikers binnen het Waddengebied. De aanwezigheid van de Wadvaarders bij al deze activiteiten is een van de belangrijkste peilers in het bewaken en bepleiten van de belangen van de op het Wad varende recreanten.
Juist omdat wij het verantwoord varen met oog voor de natuur uitdragen, worden we als vereniging ook door de overheden en de natuurorganisaties als volwaardige gesprekspartners beschouwd. Een mooi voorbeeld is dat er de komende tijd nagegaan wordt of voor een aantal gebieden die nu gedurende het seizoen voor de recreatievaart zijn afgesloten dynamische zonering kan worden ingesteld. Zo zou o.a. het doorvaren van enkele zeehonden- en foerageergebieden gedurende enkele uren rond hoogwater eventueel kunnen worden toegestaan.

Internationaal overleg
Een ander gebied waarbij we als vereniging Wadvaarders ons meer kunnen laten gelden is de oprichting van het internationale samenwerkingsverband TWSA. We doen dit samen met onze zusterorganisaties in Duistland (Soltwaters) en Denemarken (Vadehavets Bådklubber).
De bedoeling is om als TWSA een vaste vertegenwoordiger te hebben bij de trilaterale overleggen tussen drie landen aan de Waddenzee. En dat is nodig ook, want voor het Duitse wad dreigt nieuwe wetgeving, waardoor mogelijk grote delen van het Wad voor recreatievaart worden afgesloten. Samen met Soltwaters en binnen het TWSA wordt gekeken hoe dit dreigend onheil kan worden afgewend.