banner
Pagina in afdrukformaat
Van de bestuurstafel

 

Van de bestuurstafel juni 2017

Het eerste half jaar staat altijd vol met bijeenkomsten van allerlei verschillende organisaties die bemoeienis hebben met het Wad, van de Haagse ministeries en Rijkswaterstaat tot de Waddenacademie en de kwelderboeren, van Natuurmonumenten op Griend tot de Duitse en Deense overheid- en zusterorganisaties, van de aanpassingen aan de Afsluitdijk tot de dreigende afsluitingen van grote delen Duitse wad door voorgenomen wetswijzigingen in Duitsland. Bij al die bijeenkomsten en de gesprekken met de verschillende spelers in het waddenveld gaat het ons steeds weer om het bewaken en bevorderen van de juiste balans tussen vaarrecreatie en natuur. Wij varen juist graag op het wad vanwege die unieke natuur van vogels, zeehonden en mossel- en oesterbanken en zijn ons terdege bewust van de kwetsbaarheid ervan.

Een kort overzicht van de onderwerpen die dit jaar de revue zijn gepasseerd en vaak nog spelen.

Interview Omrop Fryslân met Kor Wijngaarden
In verband met het openstellen van de route door de Waardgronden is Kor 1 augustus geïnterviewd. In het interview benadrukt Kor de grotere veiligheid van deze route boven die door de noordelijke Bauwe Balg. De diepte en de vaartijd verschillen niet veel van de Blauwe Balgroute. luister zelf


Oprichting Verbond Vaarrecreatie Waddenzee VVW
na een aantal bijeenkomsten is 29 mei de VVW opgericht door de organisaties op het gebied van vaarrecreatie, de Toerzeilers, het Watersportverbond, de ANWB en de Wadvaarders. De Vereniging voor Beroepschartervaart BBZ doet zijdelings mee als toehoorder. Door de oprichting van de VVW krijgen wij toegang tot de hoogste overlegvormen over het Waddengebied, zowel nationaal als internationaal.

Afsluitdijk
Vanaf dit jaar gaan er ingrijpende aanpassingen aan de afsluitdijk bij Den Oever en Kornwerderzand plaatsvinden. De vaarrecreatieorganisaties zitten er dicht bovenop om te zorgen dat de vaarrecreatie er zo min mogelijk last van heeft en te pleiten voor nieuwe voorzieningen voor de vaarrecreatie, o.a. bij het wachten bij de sluizen en een buitenjachthaven bij Kornwerderzand.

Virtuele betonning
Met Rijkswaterstaat en het ministerie EZ en de Wadden unit is overleg om virtuele betonning toe te passen bij o.a. gebieden waar dynamische zonering plaatsvindt. Dit zou met name spelen bij de alternatieve zuidelijke route door de Blauwe Balg (Waardgronden onder Terschelling/Ameland).

Pact v Rede 3.0,doorvaart 3 uur voor/na hoogwater
Al sinds 2016 is overleg met divrse patijen om te komen tot een regeling waarbij doorvaart - al dan niet onder specifieke voorwaarden - toe te staan om in de periode van ca 3 uur voor hoogwater tot ca 3 uur na hoogwater door overigens t.b.v. zeehonden afgesloten gebieden toe te staan. Voor 2017 is dit toegestaan voor het gebied tussen Schiermonnikoog en bij de Koffiebonenplaat.

Snelvaren
Al sinds 2015 proberen we met een aantal partijen en de commerciële snelvaaarders tot afspraken te komen. Overtreders moet door de boagerechtigde handhavers aangepakt worden (buiten de geulen voor de veerboten en naar de zeegaten is snelvaren verboden). Dat overleg verloopt moeizaam.

Ledenadministratie
Intern zoeken we naar betere methodes en procedures om de ledenadministratie beter  af te stemmen op de digitale communicatie en de toegankelijkheid van wadvaarders.nl en nautin.nl. Streven is dat mutaties binnen 24 uur automatisch zijn verwerkt evenals de toegang tot de websites.
Haven Terschelling: de haven van Terschelling moet aangepast worden o.a. i.v.m. de komst van een nieuwe bevoorradingsschip. Vanuit de VVW hebben wij om veiligheidsredenen gepleit voor een losplaats buiten de jachthaven. De raad en B&W van Terschelling hebben nog geen besluit genomen.

Erecode
Programma Rijke Waddenzee (PRW, een samenwerkingsverband van overheden, natuurorganisaties en (economische) gebruikers) zal in juli een zgn z-kaart (ca een A2-papier opgevouwen tot de grootte van een pinpas) uitbrengen om de Erecode onder de aandacht te brengen. Als geestelijke vader van de Erecode hebben wij een grote stem in de samenstelling van de z-kaart.
 

 Robbert van der Eijk, secretaris


 

Datum 20 juni 2016

De afgelopen maanden is het bestuur bij tal van onderwerpen en zaken actief geweest of is er nog mee bezig.
Onderwerpen zijn o.a. de aanpassing van de afsluitdijk, communicatie, de ontwikkelingen bij de verschillende jachthavens, Nautin, diverse vormen en niveaus van beheer en beleid rond het Waddengebied, de toegankelijkheid van gebieden en het droogvallen bij de Dellewal.

Een greep uit de onderwerpen die de revue zijn gepasseerd:

Communicatie
Op korte termijn verandert er op het vlak van de communicatie naar en tussen de leden en naar de buiten.
Van 4 Berichten per jaar gaan we al met ingang van het volgende nummer (nr100!) over op twee edities per jaar.
De nieuwe Wadvaarders Berichten komt uit in glossy A4-formaat en in kleur. Daarmee wordt het blad een betere presentatie van de vereniging naar de buitenwereld.
Omdat Wadvaarders Berichten nu maar twee keer per jaar uitkomt, is er behoefte aan een nieuwsbrief om de leden toch op de hoogte te kunnen houden. Actuele zaken worden doorlopend op deze website bijgehouden en een Nieuwsbrief die 4 tot 6 keer per jaar per e-mail zal worden verzonden, is dan een goed middel oom de leden te attenderen op die actuele zaken.
Ook maakt het bestuur meer gebruik van het twitteraccount van de Wadvaarders om actuele zaken onder de aandacht te brengen.

Samenwerking met de Waddenvereniging
De doelstellingenvan de Waddenvereniging en de Wadvaarders zijn de laatste jaren dichter bij elkaar gekomen en beide verenigfingen kijken nu waar we geod kunne samenwerken en gezamenlijk kunnen optrekken.

Monitoring vaarrecreatie en natuur
Al een aantal jaren vindt monitoring plaats van de recreatievaart in relatie tot de natuur (in praktijk vogels en zeehonden) op het Waddengebied, sinds 2013 als onderdeel van het Actieplan Vaarrecreatie Waddenzee.
Wadvaarders, kanoërs en andere gebruikers van het natte Wad hebben aan de monitoring hun bijdrage geleverd via meldingen op de site oogvoorhetwad.nl. De bruikbaarheid van die meldingen bleek beperkt en dit jaar is aansluiting gevonden bij een veel omvangrijkere programma waarbij ook tellingen van vaarrecreatie aan de hand van bijv. radarbeelden zal plaatsvinden. De bijdrgae van de recreant wordt meer verschoven naar het meldem van de beleving van het wad met de nieuwe app voor smartfones met GPS, de greentracker, maar meldingen op oogvoorhetwad.nl blijft ook mogelijk.

Internationale samenwerking TWSA
Dit voorjaar is de stichting Trilateral Waddensea Sailing Association TWSA opgericht. De TWSA is het samenwerkingsverband met de zusterorganisaties van de Wadvaarders in Duitsland en Denemarken en heeft direct toegang gekregen tot de trilaterale gremia over de Waddenzee. Omdat Nederland in 2018 gastheer is bij de eerstvolgende ministeriele bijeenkomst is ons bestuuralid Pieter van Kuppenveld voor de komende jarenvorozitter en medebestuurslid Jaap Klanderman plaatsvervangend voorzitter van de TWSA.
Vooral in het Duitse Waddengebied dreigen een aantal maatregelen genomen te worden ten nadele van de pleziervaart en probeert de TWSA naderend onheil te voorkomen.
Een ander onderwerp op de internationale agenda is de wens om tot een internationale site met vaarinformatie voor het hele waddengebied te komen, zoiets als Nautin voor het Nederlandse Wad.

Toegankelijkheid gebieden
Regelmatig is er overleg met de toezichthouders en beheerders op het Wad, zoals de Waddenunit van het ministerie van EZ en Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten. Ook bij die partijen groeit het besef dat er geen gebieden onnodig lang moeten worden afgesloten en ook geen groter oppervlak dan nodig is. Zo wordt nagedacht en onderzocht over de mogelijkheid om toe te staan dat platen met zeehonden tijdens hoogwater, als alle zeehonden in het water zijn, bevaren mogen worden. Of het er dit jaar nog van komt valt nog te bezien. De toepassing van deze vormen van zgn dynamische zonering staat of valt met goede voorlichting en een goede naleving van de Erecode. Zie deze site en vooral ook Nautin voor de actuele siutatie wat betreft afgesloten gebieden.

Robbert van der Eijk, secretaris


 

Datum: 4 april 2016

Na de ledenvergadering van 22 februari is het bestuur met een aantal zaken aan de slag gegaan.

Communicatie
Het bestuur is met de redacties van Berichten en de website in overleg om tot een vernieuwde communicatiebeleid te komen. Daarbij gaat het om onderwerpen functie van Berichten en website als formaat, frequentie, inhoud en lay-out van Berichten, het uitgeven van een digitale nieuwsbrief, inhoud en onderhoud van de website en de redactie over Berichten, nieuwsbrief en website.

Overleg beheer en beleid
Het hele jaar door besteden alle bestuursleden aandacht aan beheer- en beleidszaken betreffende het Waddengebied.
Er zijn nogal wat bijeenkomsten en allerlei vormen van overleg met een breed spectrum van beheerders, beleidsbepalers en gebruikers binnen het Waddengebied. De aanwezigheid van de Wadvaarders bij al deze activiteiten is een van de belangrijkste peilers in het bewaken en bepleiten van de belangen van de op het Wad varende recreanten.
Juist omdat wij het verantwoord varen met oog voor de natuur uitdragen, worden we als vereniging ook door de overheden en de natuurorganisaties als volwaardige gesprekspartners beschouwd. Een mooi voorbeeld is dat er de komende tijd nagegaan wordt of voor een aantal gebieden die nu gedurende het seizoen voor de recreatievaart zijn afgesloten dynamische zonering kan worden ingesteld. Zo zou o.a. het doorvaren van enkele zeehonden- en foerageergebieden gedurende enkele uren rond hoogwater eventueel kunnen worden toegestaan.

Internationaal overleg
Een ander gebied waarbij we als vereniging Wadvaarders ons meer kunnen laten gelden is de oprichting van het internationale samenwerkingsverband TWSA. We doen dit samen met onze zusterorganisaties in Duistland (Soltwaters) en Denemarken (Vadehavets Bådklubber).
De bedoeling is om als TWSA een vaste vertegenwoordiger te hebben bij de trilaterale overleggen tussen drie landen aan de Waddenzee. En dat is nodig ook, want voor het Duitse wad dreigt nieuwe wetgeving, waardoor mogelijk grote delen van het Wad voor recreatievaart worden afgesloten. Samen met Soltwaters en binnen het TWSA wordt gekeken hoe dit dreigend onheil kan worden afgewend.