banner
Pagina in afdrukformaat
Koersnotitie 2007
Wadvaren en Natuur, samen verder
   
Koers van de Wadvaarders voor 2007
   
De doelstelling blijft onveranderd
  
De vereniging Wadvaarders staat voor "Vrij en verantwoord varen op het Wad". Vrij wadvaren betekent in onze ogen: géén onnodige groene hekjes op de Waddenkaart en geen andere beperkende maatregelen, tenzij die echt nodig zijn om de natuur te beschermen. Verantwoord wadvaren is een kenmerk van de Wadvaarders: met respect voor de natuur maken wij gebruik van de mogelijkheden die het Wad ons als recreatieve vaarder biedt. Met onze benadering verbinden wij twee (schijnbare) uitersten met elkaar: recreatief varen op het Waden de zorg en aandacht voor de bijzondere natuur van dit gebied. Op deze wijze kunnen we de waddennatuur optimaal beleven. En zo kan de bijzondere waarde van het Wad niet alleen behouden blijven, maar ook door toekomstige generaties beleefd worden.
  
De afronding van de proef met de Erecode als speerpunt
Het samengaan van natuur en recreatie hebben we met name tot uitdrukking gebracht door de Erecode voor droogvallen te initiëren. Met het seizoen 2006 is de vierjarige proef afgerond. De eindevaluatie wordt begin 2007 verwacht. Voor ons is duidelijk dat de Erecode in de proefperiode bewezen heeft een volwaardig en beter alternatief te zijn voor de oude regelgeving. Wij vinden het daarom tijd om de afspraken van de Erecode om te werken tot formele regelgeving. In verband met (onder meer) de Vogel en Habitatrichtlijn zal het nog wat proceduretijd vergen voor het zover is. Totdat de regelgeving is aangepast willen de Wadvaarders in elk geval dat de status quo, zoals die tijdens de proefperiode gold, gehandhaafd blijft.
Wadvaarders blijven ogen en oren op het Wad 
Tijdens de proef met de Erecode hebben de Wadvaarders hun waarde bewezen als ogen en oren op het Wad. Die waarde zien ook de terreinbeheerders, met wie we over dit onderwerp in gesprek zijn. We willen een rol blijven spelen als “Ogen en oren op het wad”, ook na afloop van de proef met de Erecode, maar wel in de juiste context: Door bewustwording en betrokkenheid van de wadgebruikers ontstaat een situatie waarin we de kwetsbaarheid van het gebied kennen en begrijpen. Ook zijn we bereid om in voorkomende gevallen elkaar aan te spreken, zodat de handhaving door de overheid zich kan beperken tot excessen. Hoe we dit verder vorm gaan geven is onderwerp van de voortzetting van het overleg met de terreinbeheerders, maar ook onderwerp van een dialoog binnen de vereniging. Een aardig voorbeeld is het waarnemen dat nu door Noordzeezeilers is opgepakt, waar waargenomen bijzonderheden worden gemeld.
 
Waddengastheren
In de discussie met terreinbeheerders kwam ook het begrip “Wadwachten” naar voren. De komst van gastheren (m/v) op het Wad juichen wij, gezien bovenstaande context, van harte toe. Het lijkt ons namelijk nuttig om op een beperkt aantal druk bezochte plaatsen op het Wad informatie te geven aan mensen die vaak niet weten wat er speelt, welke kwetsbare gebieden gemeden moeten worden, wat een HVP is, et cetera. De benaming Wadwacht klinkt niet iedereen even aangenaam in de oren. Wij vragen daarom om een minder “bewakerige”naam, maar het idee dat er achter zit ondersteunen wij.
 
Werelderfgoed en nationaal park
Ook in onze opstelling rond de nominatie van het Wad als werelderfgoed bepleiten wij een combinatie van natuurbescherming en menselijke activiteiten. In de klankbordgroep voor de minister van LNV hebben wij dit geluid nadrukkelijk ingebracht; en met succes, naar het zich laat aanzien. Ook dit beleid zullen we in 2007 blijven uitdragen.
Een ander vraagstuk dat zich aandient is de vraag of het Waddengebied in zijn geheel Nationaal park moet worden. Hier ligt zowel een kans als een bedreiging. Bij de discussie over het werelderfgoed is gebleken dat dit juist een goede kans bood om natuur en recreatie te verenigen en dit ook in afspraken te verankeren. In potentie biedt een Nationaal park ook een dergelijke kans.
Aan de andere kant zijn zowel Werelderfgoed als Nationaal park vormen van meer kaders met voorschriften. Wij zijn tegen onnodige regels op het Wad. In potentie kunnen bovengenoemde instrumenten daar echter wel toe leiden. Onze koers wordt bepaald door wat leidt tot zo min mogelijk maar duidelijke regels. Voor werelderfgoed is door de minister al toegezegd dat er niet meer regels door komen. Een Nationaal park mag ook niet tot meer regelgeving leiden.
  
Boschplaat
Een discussie met terreinbeheerders die niet tot een resultaat heeft geleid is het overleg over de Boschplaat van Terschelling. Nadat de Raad van State ons bezwaarschrift wel-ontvankelijk had verklaard deed zich de vraag voor of we de afwijzing van LNV wilden gaan aanvechten. De kansen wegend heeft het bestuur besloten deze zaak niet juridisch te gaan uitvechten. Wij blijven zoeken naar een alternatief voor een volledige afsluiting, bij voorkeur al voor het seizoen 2007, al lijkt het er op dat er meer tijd nodig is.
   
Nieuw communicatiebeleid
Het bestuur heeft de communicatie van onze vereniging, extern en intern, onder de loep genomen en een nieuwe richting bepaald.   Onze vereniging is een bloeiende organisatie met veel betrokken leden. Leden die behoefte hebben aan actuele informatie. Omgekeerd heeft het bestuur behoefte aan een dialoog met de leden. Toch is de communicatie tussen bestuur en actieve leden en de rest van de leden niet optimaal. Wij willen daarom een interactievere communicatie met en tussen de leden. De communicatie van de vereniging naar de leden gebeurt nu via Berichten en de Wadvaarderssite (www.wadvaarders.nl.) Beide organen worden zeer gewaardeerd en zullen een nog vooraanstaander rol in de communicatie gaan spelen.. Voor de interactieve communicatie is vooral een rol weggelegd voor de Website, dit is bij uitstek het medium voor up to date interactie. Samen met de Webmaster(s) zal dit in 2007 worden vormgegeven. Waar de website ons virtuele ankerpunt is in de communicatie, is Berichten het tastbare ankerpunt. Het is een niet weg te denken medium binnen onze vereniging, naar de komst waarvan vele leden reikhalzend uitkijken. Dit moet uiteraard zo blijven en zo mogelijk nog versterkt worden. Begin 2007 zal een commissie vanuit bestuur, berichten-redactie en website, met professionele ondersteuning, het communicatiebeleid uitwerken.
  
Een sterke vereniging
De Wadvaarders zijn de afgelopen jaren steeds meer dé gesprekspartner geworden van alle instanties die bij recreatief wadvaren een rol spelen. Om deze positie te versterken is het van belang dat alle wadvaarders die onze doelstelling onderschrijven ook daadwerkelijk lid zijn van onze vereniging.Wij hebben in 2004 onze positie versterkt door een PR-campagne, ondersteund door een nieuwe folder, gericht op wadvaarders die onze doelen onderschrijven, maar de Wadvaarders website heeft zeker ook een belangrijke rol gespeeld. Ons ledenaantal is daardoor de afgelopen jaren gestaag gegroeid met zo’n 10% per jaar. Wij streven naar een verdere groei met nieuwe leden uit onze doelgroep en richten ons daarbij vooral ook op de jongere wadvaarders.
  
Een actieve vereniging
Binnen de vereniging is een groeiende groep leden actief betrokken bij het uitdragen van Vrij en verantwoord Wadvaren.
Voor onze onderlinge communicatie beschikken we over een actieve kern van redactieleden voor Berichten. Daarnaast hebben we natuurlijk onze website . De rol van het bestuur ten opzichte van de beide redacties is enerzijds betrokken door de kaders aan te geven, maar tegelijkertijd ook op afstand, omdat de redacties hun eigen verantwoordelijkheid hebben. Genoemde communicatiewerkgroep zal overigens ook opnieuw naar deze rolverdeling kijken.
Een enthousiaste groep van zo’n 35 leden doet mee aan de droogvalwaarnemingen. En de presentatie daarvan wordt ook buiten onze vereniging geprezen. Verder hebben diverse leden van onze vereniging, zowel binnen als buiten deze groep van waarnemers, ervaring opgedaan met het aanspreken van droogvallers. We zullen dit werk voortzetten, maar dan wel aangepast nu de proef met de Erecode is afgelopen.
Verder zijn er steeds leden beschikbaar voor het VIP-varen. Afgelopen jaar ging het VIP-varen niet door omdat de gasten op die dag in Den Haag moesten zijn voor belangrijk overleg, maar ze zijn in 2007 alsnog van harte welkom.
De vereniging verkeert in de gelukkige omstandigheid dat we bij een aantal leden een beroep kunnen doen op hun specifieke kennis op het gebied van PR en communicatie, juridische zaken, ontwikkelingen op het Duitse Wad, en dergelijke. Dat geldt ook voor het organiseren van de jaarlijkse ledenvergadering en van de regionale bijeenkomsten in het najaar. Graag doen we in de toekomst weer een beroep op de leden waar dat nodig is.
Dankzij deze grote groep actieve leden is het mogelijk met een compact bestuur de vereniging te besturen. Deze koers willen we in 2007 met kracht voortzetten. We vragen leden betrokken te zijn en te blijven bij bestaande en nieuwe activiteiten. Indien belangrijke vraagstukken op onze weg komen, zullen we een brede groep van actieve leden raadplegen als klankbordgroep of voor het voeren en ondersteunen van een actie.
 
De kernpunten van het beleid 2007
Op grond van eerdere koersnotities waren al enkele beleidslijnen uitgezet; nieuwe lijnen worden daar aan toegevoegd. De belangrijkste punten voor 2007 zijn:
  • Alle ons ter beschikking staande middelen zoals communicatie, overleg, actie, juridische strijd,  etc. zetten we in om onze doelstelling te bereiken.
  • Het motto “schoenmaker blijf bij je leest” blijft voor het bestuur richtinggevend omdat we onze beperkte capaciteit als vrijwilligersorganisatie niet willen ver-snipperen.
  • Na de eindevaluatie van de proef met de droogvalregeling dient de regelgeving zo aangepast te worden dat die recht doet aan de resultaten van de proef. In afwachting van zulke nieuwe regelgeving dient de status quo, zoals die gold tijdens de Erecodeproef, gehandhaafd te blijven.
  • We geven inhoud aan “aanspreken werkt”, zonder dat we op de stoel van handhavers gaan zitten. Intern spreken we leden aan op gedrag dat in strijd is met de Erecode.
  • We blijven ons richten op het versterken van ons ledenbestand door publicitaire acties (in het bijzonder rond de droogvalregeling) te begeleiden met informatie over onze vereniging. Ons doel is daarbij: “Meer vrije en verantwoorde Wadvaarders lid van onze vereniging”. Gegeven een zekere vergrijzing van ons ledenbestand richten we ons vooral ook op jongere wadvaarders.
  • Berichten en Website zijn de media waarmee wij onze leden en ook de buitenwacht informeren over de vele aspecten van het wadvaren. De website zetten we in om (onder meer) de interactie tussen leden te vergroten.
Het jaar 2007 wordt het jaar van de versterking. Wij maken zo langzamerhand deel uit van een omvangrijk “waddennetwerk” waarin we met alle belangenorganisties en bestuurslagen contact hebben. Deze positie zullen we benutten voor versterking van ons beleid. Maar ook onze onderlinge band binnen de vereniging gaan we verder versterken door intensiever met elkaar te communiceren. Maar bovenal maken wij ons sterk voor vrij en verantwoord varen in ons prachtige Waddengebied.
 
Een goede vaart.
Het bestuur, januari 2007