banner
Pagina in afdrukformaat
Koersnotitie 2006
(Berichten 61, april 2006)
Beleid Wadvaarders 2006
EEN RUIMERE KOERS
    
vastgesteld Ledenvergadering 28 jan. 2006
De vereniging Wadvaarders staat voor 'Vrij en verantwoord varen op het Wad'. Vrij wadvaren betekent in onze ogen: geen onnodige groene hekjes op de Waddenkaart; en geen andere beperkende maatregelen, tenzij die echt nodig zijn om de natuur te beschermen. Verantwoord wadvaren is een kenmerk van de Wadvaarders: met respect voor de natuur maken wij gebruik van de mogelijkheden die het Wad ons als recreatieve vaarder biedt. Met onze benadering verbinden wij twee (schijnbare) uitersten met elkaar: recreatief varen op het Wad met zorg en aandacht voor de bijzondere natuur van dit gebied. Op deze wijze kunnen we de waddennatuur optimaal beleven. En zo kan de bijzondere waarde van het Wad niet alleen behouden blijven, maar ook door toekomstige generaties beleefd worden.

Samen werken aan versterking

De vereniging Wadvaarders is ruim 15 jaar geleden ontstaan uit verzet tegen een in onze ogen doorgeschoten reguleringsdrang. In de loop van de tijd is het accent, passend in het tijdsbeeld, verschoven van actievoeren naar overleg. Wij initiëren nu zelf nieuwe ontwikkelingen. Zo hebben wij het voortouw genomen om een nieuwe droogvalregeling tot stand te brengen. Deze regeling, bekend als de Erecode, wordt thans breed gedragen door vrijwel alle betrokken partijen. Samen met die partijen zullen wij in de komende jaren de bekendheid van deze Erecode verder vergroten. Evenals andere betrokkenen verzamelen wij gegevens over het gedrag van droogvallers, waarmee wij een bijdrage leveren aan de jaarlijkse evaluatie. De eindevaluatie van de proef met de Erecode vindt plaats na afloop van seizoen 2006. Wij zien die evaluatie met vertrouwen tegemoet.
Met ons initiatief voor een nieuwe droogvalregeling hebben wij laten zien een krachtige en betrouwbare overlegpartner voor het Wad te zijn. Daarbij heeft zeker een rol gespeeld dat wij een goede balans hebben weten te vinden tussen recreatiebelang en natuurbescherming. De komende jaren zullen we deze positie ook benutten in ander overleg en bij andere vraagstukken. Zo is, mede door onze opstelling in deze zaak, in de nominatie van het 'Wad als werelderfgoed' het kleinschalig menselijk medegebruik thans goed vastgelegd.

Er tekenen zich belangrijke veranderingen af in het Waddenbeleid. De kamer zal in 2006 hoogstwaarschijnlijk de gaswinning gaan toestaan. Gekoppeld daaraan liggen grote investeringen in het Waddengebied (economie en natuur) in het verschiet. Kenmerkend is de manier waarop de verschillende betrokken partijen omgaan met deze nieuwe ontwikkelingen. Partijen staan niet langer frontaal tegenover elkaar maar werken samen aan de versterking van het Waddengebied. De vereniging Wadvaarders vindt dit een gezonde ontwikkeling en wil hieraan een bijdrage blijven leveren. We zullen de komende jaren dan ook actief onze rol spelen in de nieuwe samenwerkingsprocessen die zich aandienen of die wij zelf initiëren. Wij kunnen deze prominente rol vervullen omdat we als vereniging een belangrijke groep van wadvarende recreanten vertegenwoordigen.
Naar aanleiding van onze vorige jaarvergadering heeft het bestuur zich, samen met een aantal leden, beraden op de vraag of we ons met meer onderwerpen bezig zouden moeten gaan houden dan we tot voor kort deden. Het bestuur trekt daaruit de conclusie dat we op twee fronten onze leest wat kunnen gaan verbreden, dat we een ruimere koers kunnen gaan varen.
Waar nodig zullen we door onderzoek aantonen dat er nieuwe mogelijkheden zijn voor vrij en verantwoord varen op het Wad. Maar onderzoek om aan te tonen dat onze manier van recreëren geen schade teweegbrengt, zullen wij niet zelf als afzonderlijk onderzoek entameren. Wij vinden vooral onderzoek van belang dat ten doel heeft recreatie en natuur nog beter met elkaar in balans te brengen; om die reden zullen wij in eerste instantie hier actief op inzetten.
Een tweede nieuw onderwerp betreft het terreinbeheer. Wij achten het van groot belang dat het beheer van de terreinen democratisch gecontroleerd wordt. Bij de huidige wijze waarop terreineigenaren hun beheertaak uitvoeren is volgens ons democratische controle op te grote afstand geplaatst. In goed overleg met diverse eigenaren van grote terreinen in het Waddengebied zoeken wij naar een mogelijkheid om privaatrechtelijk beheer (op basis van bezit) beter te plaatsen in een publiekrechtelijk beleidskader. Gesprekken daarover hebben wij geëntameerd tijdens onze traditionele VIP-vaardag in 2005 met terreinbeheerders; deze zullen in 2006 voortgezet worden.

Voorstel over terreinaankoop


Speciaal gericht op jongere wadvaarders
Verder zullen we de jaarlijkse voorstellen voor grenswijzigingen van artikel 17 gebieden kritisch blijven toetsen aan de doelstellingen van de Natuurbeschermingswet. Indien wijzigingen in onze ogen onvoldoende onderbouwd zijn zullen we niet aarzelen verdere, zonodig juridische, actie te ondernemen. Zo is de afsluiting van de Boschplaat over een lengte van 9 kilometer in onze ogen onjuist en onvoldoende gemotiveerd. Daartegen loopt thans een bezwaarprocedure bij de Raad van State.
Wij hebben in 2004 onze positie versterkt door een PR-campagne, ondersteund door een nieuwe folder, gericht op wadvaarders die onze doelen onderschrijven. Dit bracht in 2004 een groei van het ledenaantal teweeg met ruim 10 procent. Het afgelopen jaar heeft deze groei doorgezet; wij streven naar een verdere groei met nieuwe leden uit onze doelgroep en richten ons daarbij speciaal op de jongere wadvaarders.
  • Op grond van eerdere koersnotities waren al enkele beleidslijnen uitgezet; nieuwe lijnen worden daar aan toegevoegd. De belangrijkste punten voor 2006 zijn:
  • Alle ons ter beschikking staande middelen zoals communicatie, overleg, actie, juridische strijd, etc. zetten we in om onze doelstelling te bereiken.
  • Het motto 'schoenmaker blijf bij je leest' blijft voor het bestuur richtinggevend omdat we onze beperkte capaciteit als vrijwilligersorganisatie niet willen versnipperen. Het bestuur heeft wel besloten meer aandacht te gaan geven aan twee nieuwe onderwerpen: offensief onderzoek waar dat nodig en gewenst is en de benadering van terreineigenaren om te komen tot een passende vorm van terreinbeheer, waarbij democratische controle gewaarborgd is.
  • Bij beleidsdiscussies die niet rechtstreeks het belang van de vereniging raken, zal het bestuur in formele zin geen standpunt innemen. Wij zullen de actieve rol overlaten aan de organisatie die het betreffende onderwerp wel tot zijn 'leest' rekent. Onze Berichten en de Website kunnen wel benut worden om onze leden over de betreffende activiteit te informeren en mogen natuurlijk door leden worden gebruikt om er hun persoonlijke mening in te uiten.

Uiten persoonlijke mening
  • We zullen onze bijdragen leveren aan de publiciteit rond de droogvalregeling. Aan de eindevaluatie na afloop van seizoen 2006 zullen we extra aandacht schenken.
  • We gaan door met de droogvalwaarnemingen. De daaruit verkregen informatie is van belang gebleken voor de jaarlijkse evaluatie van de droogvalregeling, waar wij actief aan meewerken. Dank zij de inzet van een van onze leden is de verwerking en presentatie van onze droogvalgegevens voorbeeldig te noemen.
  • We geven inhoud aan 'aanspreken werkt', zonder dat we op de stoel van handhavers gaan zitten. Intern spreken we leden aan op gedrag dat in strijd is met de Erecode.
  • We blijven ons richten op het versterken van ons ledenbestand door publicitaire acties (in het bijzonder rond de droogvalregeling) te begeleiden met informatie over onze vereniging. Ons doel is daarbij: Meer vrije en verantwoorde Wadvaarders lid van onze vereniging. Gegeven een zekere vergrijzing van ons ledenbestand richten we ons ook (en vooral) op jongere wadvaarders.
  • Dikwijls wordt onze vereniging benaderd door mensen of we 'wadvaarcursussen' kunnen organiseren. Wij beperken ons in voorkomend geval tot een verwijzing naar onze website www.wadvaarders.nl. Deze bevat de nodige basisinformatie en kan benut worden voor het met elkaar in contact brengen van 'beginners' en 'gevorderden'.
 

Voor echte beginners
Binnen de vereniging is een groeiende groep leden actief betrokken bij het uitdragen van vrij en verantwoord Wadvaren.
Voor onze onderlinge communicatie beschikken we over een actieve kern van redactieleden voor Berichten. Daarnaast hebben we onze onvolprezen Website, die zowel binnen als buiten onze eigen kring veel lof en bewondering oogst. De rol van het bestuur ten opzichte van de beide redacties is enerzijds betrokken, maar anderzijds tegelijkertijd ook op afstand, omdat de redacties hun eigen verantwoordelijkheid hebben.

Een enthousiaste groep van zo'n 35 leden doet mee aan de droogvalwaarnemingen. Ook hebben diverse leden van onze vereniging, zowel binnen als buiten deze groep van waarnemers, ervaring opgedaan met het aanspreken van droogvallers. Uiteraard wordt dit werk voortgezet.

Verder zijn er steeds leden beschikbaar voor het VIP-varen. Afgelopen jaar voeren we met diverse terreinbeheerders naar de Engelsmanplaat. De gesprekken aan boord over verdere samenwerking, op basis van een wederzijds belang, zullen in 2006 worden voortgezet.

De vereniging verkeert in de gelukkige omstandigheid dat we bij een aantal leden een beroep kunnen doen op hun specifieke kennis op het gebied van PR en communicatie, juridische zaken, ontwikkelingen op het Duitse Wad, en dergelijke. Tenslotte dient vermeld te worden, dat de organisatie van de jaarlijkse ledenvergadering dit jaar weer in handen heeft gelegen van een actieve werkgroep. Deze werkwijze bevalt zo goed dat ook de jaarvergadering van 2007, wat het bestuur betreft, op deze wijze georganiseerd zal gaan worden.

Dankzij deze grote groep actieve leden is het mogelijk met een compact bestuur de vereniging te besturen. Deze koers willen we in 2006 met kracht voortzetten. We vragen leden betrokken te zijn en te blijven bij bestaande en nieuwe activiteiten. Indien belangrijke vraagstukken op onze weg komen, zullen we een brede groep van actieve leden raadplegen als klankbordgroep, zoals we met de droogvalwaarnemingen en met de leestdiscussie enige malen gedaan hebben.