banner
Pagina in afdrukformaat
Koersnotitie 2005
Koers van de Wadvaarders 2005:   vrij EN verantwoord
  
De Vereniging Wadvaarders staat voor "Vrij en verantwoord varen op het Wad". Vrij wadvaren betekent in onze ogen: géén onnodige groene hekjes op de Waddenkaart; en geen andere beperkende maatregelen, tenzij die echt nodig zijn om de natuur te beschermen. Verantwoord wadvaren is een kenmerk van de Wadvaarders: met respect voor de natuur maken wij gebruik van de mogelijkheden die het Wad ons als recreatieve vaarder biedt. Met onze benadering verbinden wij twee (schijnbare) uitersten met elkaar: recreatief varen op het Wad en zorgen voor de bijzondere natuur van het Wad. Op deze wijze kunnen we de Waddennatuur optimaal beleven. En zo kan de bijzondere waarde van het Wad ook door toekomstige generaties beleefd worden.
De Vereniging Wadvaarders is 15 jaar geleden ontstaan uit verzet tegen een in onze ogen doorgeschoten reguleringsdrang. In de loop van de tijd is het accent verschoven van actievoeren naar overleg. Ook initiëren wij nieuwe ontwikkelingen. Zo hebben wij het voortouw genomen om een nieuwe droogvalregeling tot stand te brengen. Deze regeling wordt thans breed gedragen door vrijwel alle betrokken partijen en staat bekend als de Erecode. Samen met andere partijen verzamelen wij gegevens over het droogvallen en het gedrag van droogvallers, waarmee wij een bijdrage leveren aan de jaarlijkse evaluatie van de proef met de Erecode.
Met onze inzet voor een nieuwe droogvalregeling hebben wij laten zien een krachtige en betrouwbare overlegpartner voor het Wad te zijn. Daarbij heeft zeker een rol gespeeld dat wij een goede balans hebben weten te vinden tussen recreatiebelang en natuurbescherming. De komende jaren willen we deze positie ook benutten in ander overleg en bij andere vraagstukken. Zo is in de aanwijzing van het "Wad als de werelderfgoed" het kleinschalig menselijk medegebruik niet goed vastgelegd. De huidige nominatie is uitsluitend gebaseerd op de natuurwaarde van het gebied. Dat vinden wij een te smalle benadering. Om die reden verzet de vereniging Wadvaarders zich tegen die aanwijzing.
Verder zullen we de jaarlijkse voorstellen voor grenswijzigingen van artikel 17 gebieden kritisch blijven toetsen aan de doelstellingen aan de Natuurbeschermingswet. Indien wijzigingen in onze ogen onvoldoende onderbouwd zijn zullen we niet aarzelen verdere, zonodig juridische, actie te ondernemen. In dit verband is speciale aandacht nodig voor de positie van de terreinbeheerders in het Waddengebied. Enerzijds werken wij met hen samen aan een toenemend wederzijds begrip op het gebied van natuurbescherming. Maar anderzijds past ons een kritische houding ten opzichte van de terreinbeheerder die zijn taak uitvoert zonder een deugdelijke democratische controle.
De overheid bezuinigt de komende jaren op velerlei terreinen. De vuurtorens van Terschelling en Schiermonnikoog blijven voorlopig bemand, maar voor hoelang? Over betonning en bebakening doen verschillende verhalen de ronde. Als bezuinigingen leiden tot ongewenste wijzigingen voor wadvaren en wadvaarders zal het bestuur in overleg treden met de betreffende overheden en hun diensten, om de belangen van Wadvaarders te behartigen. Daarnaast houdt het bestuur uiteraard de actiemogelijkheden van de vereniging en haar leden paraat.
Er tekenen zich belangrijke veranderingen af in het Waddenbeleid. De kamer wil gasboren toestaan en grote investeringen in de versterking van het Waddengebied (economie, natuur, landschap etc.) liggen in het verschiet. Kenmerkend is ook vooral de manier waarop de verschillende betrokken partijen omgaan met deze nieuwe ontwikkelingen. Partijen staan niet langer frontaal tegenover elkaar maar werken samen aan de versterking van het Waddengebied. De Wadvaarders vinden dit een gezonde ontwikkeling en sluiten zich hier dan ook bij aan. We zullen de komende jaren aktief onze rol spelen in nieuwe de samenwerkingsprocessen die zich aandienen. Wij kunnen hierbijonze prominente rol vervullen omdat we als vereniging een belangrijke groep van wadvarende recreanten vertegenwoordigen.
Wij hebben in 2004 onze positie versterkt door een PR- campagne, ondersteund door een nieuwe folder, gericht op wadvaarders die onze doelen onderschrijven. Dit bracht een groei van het ledenaantal teweeg met ruim 10 procent. Dit leidt nu wel tot de vraag of we nieuwe (en potentiële) leden wadwijs willen maken; en zoja, hoe dan. Het bestuur is hierin vooralsnog terughoudend.
Op grond van eerdere koersnotities waren al enkele beleidslijnen uitgezet; nieuwe lijnen worden daar aan toegevoegd. De belangrijkste punten voor 2005 zijn:
·  Alle ons ter beschikking staande middelen zoals communicatie, overleg, actie etc. zetten we in om onze doelstelling te bereiken.
· Het motto “schoenmaker houd je bij je leest” blijft voor het bestuur richtinggevend omdat we onze beperkte capaciteit als vrijwilligersorganisatie niet willen ver-snipperen. Dat neemt niet weg dat de nieuwe ontwikkelingen in het Waddenbeleid onze inzet zullen vergen bij meer integrale benadering van vraagstukken en dus bij onderwerpen waar “recreatief varen” slechts een van de aspecten is. Wij gaan dat niet uit de weg. Bij andere beleidsdiscussies die niet rechtstreeks het belang van de vereniging raken zal het bestuur in formele zin geen standpunt innemen. Wij zullen de actieve rol overlaten aan de organisatie die het betreffende onderwerp wel tot zijn “leest” rekent. Onze Berichten en de Website kunnen wel benut worden om onze leden over de betreffende activiteit te informeren en mogen natuurlijk door leden worden gebruikt om er hun persoonlijke mening in te uiten.
·  We zullen onze bijdragen leveren aan de publiciteit rond de droogvalregeling.
· We gaan door met de droogvalwaarnemingen. De daaruit verkregen informatie is van belang gebleken voor de jaarlijkse evaluatie van de droogvalregeling, waar wij actief aan meewerken. Dank zij de inzet van één van onze leden is de verwerking en presentatie van onze droogvalgegevens voorbeeldig te noemen.
· We geven inhoud aan “aanspreken werkt”, zonder dat we op de stoel van handhavers gaan zitten
·  In de discussie over de eventuele aanwijzing van het Wad als “Werelderfgoed” bepleiten wij dat de uniciteit van het Wad vooral gelegen is in de combinatie van bijzonder natuurgebied en menselijk medegebruik
·  We blijven ons richten op het versterken van ons ledenbestand door publicitaire acties (met name rond de droogvalregeling) te begeleiden met informatie over onze vereniging. Ons doel is daarbij: “Meer vrije en verantwoorde Wadvaarders lid van onze vereniging”. Gegeven een zekere vergrijzing van ons ledenbestand richten we ons vooral op jongere wadvaarders.
· Dikwijls wordt onze vereniging benaderd door mensen of we “wadvaarcursussen” kunnen organiseren. Wij willen graag stimuleren dat mensen die het Wad willen opzoeken dat op een verantwoorde wijze doen en verstandig omgaan met de vrijheid die het Wad biedt. Daarbij past niet de gestructureerde benadering van een cursus. Wel is het goed dat leden hun ervaringen doorgeven. Onze website www.wadvaarders.nl bevat ook al heel wat basisinformatie en kan benut worden voor het met elkaar in contact brengen van “beginners” en “gevorderden” .
Binnen de vereniging is een groeiende groep leden actief betrokken bij het uitdragen van vrij en verantwoord Wadvaren.
Voor onze onderlinge communicatie beschikken we over een actieve kern van redactieleden voor Berichten. Daarnaast hebben we onze onvolprezen website, die zowel binnen als buiten onze eigen kring veel lof en bewondering oogst. De rol van het bestuur ten opzichte van de beide redacties is enerzijds betrokken, maar anderzijds tegelijkertijd ook op afstand, omdat de redacties hun eigen verantwoordelijkheid hebben.
Een enthousiaste groep van zo’n 25 leden doet mee aan de droogvalwaarnemingen. Ook hebben diverse leden van onze vereniging, zowel binnen als buiten deze groep van waarnemers, ervaring opgedaan met het aanspreken van droogvallers. Uiteraard wordt dit werk voortgezet.
Verder zijn er steeds leden beschikbaar voor het VIP-varen. Afgelopen jaar voeren we met de Raad voor de Wadden als onze gast naar het eiland Griend, waar we ontvangen werden door Natuurmonumenten. Het zal niet meevallen om het succes van afgelopen jaar te evenaren, maar toch zijn er al weer VIP-vaarplannen voor het komend jaar in de maak.
De vereniging verkeert in de gelukkige omstandigheid dat we bij een aantal leden een beroep kunnen doen op hun specifieke kennis op het gebied van PR en communicatie, juridische zaken, ontwikkelingen op het Duitse Wad, en dergelijke. Tenslotte dient vermeld te worden, dat de organisatie van de jaarlijkse ledenvergadering dit jaar weer in handen heeft gelegen van een actieve werkgroep. Ook de jaarvergadering van 2006 zal wat het bestuur betreft op deze wijze georganiseerd gaan worden.
Dankzij deze grote groep actieve leden is het mogelijk met een compact bestuur de vereniging te besturen. Deze koers willen we in 2005 met kracht voortzetten. We vragen leden betrokken te zijn en te blijven bij bestaande en nieuwe activiteiten. Indien belangrijke vraagstukken op onze weg komen, zullen we een brede groep van actieve leden raadplegen als klankbordgroep, zoals we met de droogvalregeling en de droogvalwaarnemingen enige malen gedaan hebben.
  
Januari 2005
Het bestuur