banner
Pagina in afdrukformaat
Koersnotitie 2004
Koers van Wadvaarders 2004:
vrij en verantwoord verder

Besproken en vastgesteld in de ledenvergadering van Wadvaarders te Harlingen, 31 januari 2004
    
De Vereniging Wadvaarders staat voor 'Vrij en verantwoord varen op het Wad'. Naar onze stellige overtuiging verdraagt verantwoord medegebruik zich uitstekend met de bijzondere natuurwaarden van de Waddenzee. Vrij wadvaren betekent in onze ogen: géén onnodige groene hekjes op de Waddenkaart; en geen andere beperkende maatregelen, tenzij die echt nodig zijn om de natuur te beschermen. Verantwoord wadvaren is een kenmerk van de Wadvaarders: met respect voor de natuur maken wij gebruik van de mogelijkheden die het Wad ons als recreatieve vaarder biedt. Op deze wijze kunnen we de Waddennatuur optimaal beleven. En zo kan de bijzondere waarde van het Wad ook door toekomstige generaties beleefd worden. Onze benadering is overigens steeds meer terug te vinden in diverse beleidsnotities van overheden en in de opvattingen van natuurbeschermers.
  
Erecode
De Vereniging Wadvaarders is 14 jaar geleden ontstaan uit verzet tegen een in onze ogen door-geschoten reguleringsdrang. In de loop van de tijd is het accent verschoven van actievoeren naar overleg; ook initiëren wij nieuwe ontwikkelingen. Zo hebben wij de afgelopen jaren het voortouw genomen om een nieuwe droogvalregeling tot stand te brengen. Deze regeling wordt thans breed gedragen door vrijwel alle betrokken partijen en staat bekend als de Erecode.
Onze aandacht voor het droogvallen verschuift in 2004 van totstandkoming naar implementatie en monitoring. De primaire verantwoordelijkheid voor een goede uitvoering ligt bij de betrokken overheden, maar kan slechts een succes worden wanneer de recreatieve wadvaarders, daarin voorgegaan door hun organisaties, de Erecode in praktijk brengen. Voor onze vereniging betekent dit dat we het komende jaar verder zullen werken aan het versterken van het draagvlak bij onze eigen leden en daarbuiten. Elkaar aanspreken is daar een onderdeel van, zonder op de stoel van de handhaver te gaan zitten. Bovendien doen we als vereniging actief mee aan het monitoren, door gedurende het seizoen waarnemingen te doen van droogvalsituaties.

Waarneming droogvalsituatie verzande oost ingang Smeriggat, mei 2004
    
Met onze inzet voor een nieuwe droogvalregeling hebben wij laten zien een krachtige en betrouwbare overlegpartner voor het Wad te zijn. Daarbij heeft zeker een rol gespeeld dat wij een goede balans hebben weten te vinden tussen recreatiebelang en waddenbescherming. Het komend jaar willen we deze positie ook benutten in ander overleg en bij andere vraagstukken.
In het verlengde van de nieuwe droogvalregeling is het bestuur kort geleden een discussie gestart met het gemeentebestuur van Terschelling over de (on)mogelijkheid om droog te vallen op de Dellewal. Onze inzet is ook hier dat we streven naar de opheffing van een ons inziens overbodige beperking, maar we kunnen onze relatie met de gemeente Terschelling ook niet los zien van de goede samenwerking met deze en andere Waddengemeenten met betrekking tot de Erecode. In overleg met onze Duitse zustervereniging Soltwaters zullen we ook de 'exportmogelijkheden' van de droogval-regeling voor het Duitse Wad bezien.
   
Verboden gebieden
Verder zullen we de jaarlijkse voorstellen voor grenswijzigingen van artikel 17 gebieden kritisch blijven toetsen aan de doelstellingen aan de Natuurbeschermingswet. Indien wijzigingen in onze ogen onvoldoende onderbouwd zijn zullen we niet aarzelen verdere, zonodig juridische, actie te ondernemen. De overheid bezuinigt de komende jaren op velerlei terreinen. Wat dit betekent voor Wadvaarders is vooralsnog niet te voorzien. Als bezuinigingen leiden tot ongewenste wijzigingen voor wadvaren en wadvaarders zal het bestuur in overleg treden met de betreffende overheden en hun diensten om de belangen van Wadvaarders te behartigen. Daarnaast houdt het bestuur uiteraard de actiemogelijkheden van de vereniging en haar leden paraat.
Wij kunnen onze prominente rol vervullen omdat we de belangrijke groep van wadvarende recreanten vertegenwoordigen. Onze positie kan verder worden versterkt door meer gelijkge-stemden lid te laten worden. We zullen daarom de publiciteit rond de Erecode waar mogelijk combineren met het geven van bekendheid aan onze vereniging. In 2004 gaan we ons PR-beleid versterken. Als basis hiervoor is het bestuur medio 2003 gestart met een (vooralsnog interne) discussie over het bestaande en het gewenste imago van onze vereniging, over onze doelgroep, de communicatie met de buitenwacht en onze PR. Een en ander zal onder meer resulteren in een nieuwe verenigingsfolder. Wij streven er naar die met ingang van het komend seizoen beschikbaar te hebben.
   
Punten voor 2004
Op grond van eerdere Koersnotities waren al enkele beleidslijnen uitgezet; nieuwe lijnen worden daar aan toegevoegd. De belangrijkste punten voor 2004 zijn:
- Alle ons ter beschikking staande middelen zoals communicatie, overleg, actie etc. zetten we in om onze doelstelling te bereiken.
- Het motto 'schoenmaker hou je bij je leest' blijft voor het bestuur richtinggevend omdat we onze beperkte capaciteit als vrijwilligersorganisatie niet willen versnipperen. Bij beleidsdiscussies die niet rechtstreeks het belang van de vereniging raken zal het bestuur in formele zin geen standpunt innemen. Wij zullen de actieve rol overlaten aan de organisatie die het betreffende onderwerp tot zijn 'leest' rekent. Onze Berichten en de Website kunnen wel benut worden om onze leden over de betreffende activiteit te informeren en mogen natuurlijk door leden worden gebruikt om hun persoonlijke mening in te uiten.
- We zullen onze bijdragen leveren aan de publiciteit rond de droogvalregeling.
- We gaan door met de droogvalwaarnemingen. De daaruit verkregen informatie is van belang gebleken voor de jaarlijkse evaluatie van de droogvalregeling. Dank zij de inzet van een van onze leden, verwachten we de gegevensverwerking en presentatie verder te kunnen verbeteren.
- Het bestuur overweegt op sommige plaatsen in het Waddengebied gericht (en wellicht permanent gedurende de zomervakantie) voorlichting te gaan geven aan droogvallende schepen en hun bemanningen. Dit is alleen mogelijk als leden van de vereniging bereid zijn een dergelijke actie te ondernemen.
- We geven inhoud aan 'aanspreken werkt', zonder dat we op de stoel van handhavers gaan zitten. De ervaringen uit het seizoen 2003 zullen meegenomen worden voor de benadering in de komende jaren.
- In de discussie over de eventuele aanwijzing van het Wad als 'Werelderfgoed' bepleiten wij dat de uniciteit van het Wad vooral gelegen is in de combinatie van bijzonder natuurgebied en menselijk medegebruik
- We gaan ons actiever richten op het versterken van ons ledenbestand door publicitaire acties, met name rond de droogvalregeling, te begeleiden met informatie over onze vereniging. Ons doel is daarbij: 'Meer vrije en verantwoorde Wadvaarders lid van onze vereniging'. Gegeven een zekere vergrijzing van ons ledenbestand richten we ons vooral op jongere wadvaarders.

Richten op jongere Wadvaarders
    
Actieve leden
Binnen de vereniging is een groeiende groep leden actief betrokken bij het uitdragen van vrij en verantwoord Wadvaren. Voor onze onderlinge communicatie beschikken we over een actieve kern van redactieleden voor Berichten. Daarnaast hebben we onze onvolprezen website, die zowel binnen als buiten onze eigen kring veel lof en bewondering oogst. De rol van het bestuur ten opzichte van de beide redacties is enerzijds betrokken, maar anderzijds tegelijkertijd ook op afstand, omdat de redacties hun eigen verantwoordelijkheid hebben.
Een enthousiaste groep van zo'n 25 leden doet mee aan de droogvalwaarnemingen (toevoeging redactie: in 2004 zo'n 50). Ook hebben diverse leden van onze vereniging, zowel binnen als buiten deze groep van waarnemers, ervaring opgedaan met het aanspreken van droogvallers. Uiteraard wordt dit werk voortgezet (zie oproep in deze Berichten, red.).
Verder zijn er steeds leden beschikbaar voor het VIP-varen. Nadat dit de afgelopen jaren een paar keer moest worden afgeblazen, wordt komend jaar weer een VIP vaardag gehouden. De nieuwe Raad voor de Wadden is daartoe uitgenodigd. Verder verkeert de vereniging in de gelukkige omstandigheid dat we bij een aantal leden een beroep kunnen doen op hun specifieke kennis op het gebied van PR en communicatie, juridische zaken, ontwikkelingen op het Duitse Wad, en dergelijke. Tenslotte dient vermeld te worden, dat de organisatie van de jaarlijkse ledenvergadering dit jaar voor het eerst in handen heeft gelegen van een actieve werkgroep. Ook de jaarvergadering van 2005 zal wat het bestuur betreft op deze wijze georganiseerd gaan worden.
Dankzij deze grote groep actieve leden is het mogelijk met een compact bestuur de vereniging te besturen. Deze koers willen we in 2004 met kracht voortzetten. We vragen leden betrokken te zijn en te blijven bij bestaande en nieuwe activiteiten. Indien belangrijke vraagstukken op onze weg komen, zullen we een brede groep van actieve leden raadplegen als klankbordgroep, zoals we met de droogvalregeling en de droogvalwaarnemingen enige malen gedaan hebben.
  
Het Bestuur