banner
Pagina in afdrukformaat
Koersnotitie 2003
Koers van de Wadvaarders 2003: vrij en verantwoord verder (1/2003)
     
De Vereniging Wadvaarders staat voor "Vrij en verantwoord varen op het Wad". Verantwoord medegebruik verdraagt zich uitstekend met de bijzondere natuurwaarden van de Waddenzee. Op deze wijze kunnen we de Waddennatuur optimaal beleven, nu en in de toekomst. Vrij wadvaren betekent in onze ogen: géén onnodige groene hekjes op de Waddenkaart; en geen andere beperkende maatregelen, tenzij die echt nodig zijn om de natuur te beschermen. Verantwoord wadvaren is een kenmerk van de Wadvaarders: met respect voor de natuur maken wij gebruik van de mogelijkheden die het Wad ons als recreatieve vaarder biedt. De bijzondere waarde van het Wad kan op deze manier ook door toekomstige generaties beleefd worden.
  
De Vereniging Wadvaarders is ontstaan uit verzet tegen een te sterke reguleringsdrang van de overheid. Van meet af aan dragen wij onze ideeën over vrij en verantwoord wadvaren uit, onder meer door de 10 geboden op te stellen en te verspreiden. In de loop der jaren verschoof het accent van actie naar overleg. Het leek er op dat onze inzet succes had, al weten we natuurlijk niet zeker of dit onze verdienste was of dat het tij mee zat. Met de zogenoemde excessenregeling voor het droogvallen en een brede acceptatie van de Waddengebruiks-aanwijzingen leek vrede op het Wad weergekeerd. Maar aan het eind van de jaren 90 werd plotseling een aantal (charter)schippers bekeurd wegens het overtreden van de “200 meter regel”. Het OM had zich sterk voorgenomen om naar de letter van de wet te gaan handhaven. Het vrije droogvallen werd in de ban gedaan. Wij hebben hier, samen met de gehele sector, protest tegen aangetekend.
Aanvankelijk dacht het ministerie van LNV de problematiek op te lossen met het voorstel: de 200 meter grens streng handhaven en een aantal ankerplaatsen op de kaart aanwijzen, na overleg met de sector. Hiertegen hebben wij ons direct fel verzet. Onze juridische onderbouwing van dat verzet is daarbij erg belangrijk geweest.
Als eigenzinnig antwoord hebben wij het afgelopen jaar, na de uitstekende voorzet van gedeputeerde Siem Jansen op onze jaarvergadering 2002, als Wadvaarders een nieuwe “droogvalregeling” ontwikkeld. Daarin staat dat droogvallen in het hele Waddengebied is toegestaan (behalve in artikel 17 gebieden), mits de opvarenden zich gedragen conform een strikte gedragscode. In formele zin komt het er op neer, dat de Natuurbeschermingswet, de Gemeentelijke verordening en de excessenregeling blijven wat ze zijn, maar dat in de gedragscode wordt gepreciseerd wat er onder “ernstige verstoring” en onder “exces” moet worden verstaan.
Deze regeling is met veel partijen (zowel gebruikers als natuurbeschermers) besproken en kent een groot draagvlak. Ook het ministerie van LNV, de Waddengemeenten en –eilanden en de drie Waddenprovincies zijn het er mee eens. Getracht wordt te komen tot een “ Convenant voor Verantwoord droogvallen” dat voor vier jaar zal worden uitgetest. Jaarlijks zullen de resultaten worden geëvalueerd.
De ambtelijke voorbereiding is er op gericht om medio februari het formele bestuurlijke besluit te kunnen nemen. We rekenen erop dat de droogvalregeling met ingang van het seizoen 2003 van kracht zal zijn. Natuurlijk moet de inhoud van de regeling worden uitgedragen aan de gebruikers van het Wad. We verwachten dat de overheid daar het voortouw in zal nemen, wij zullen een actieve bijdrage leveren.
De definitieve ondertekening van het convenant (of welke andere juridische vorm dan ook), zal met publiciteit worden omgeven. Deze publiciteit zullen we aangrijpen om ook andere knelpunten op het Wad opnieuw onder de aandacht van verantwoordelijke bestuurders te brengen. Om te beginnen zullen we in overleg treden met het (nieuwe) gemeentebestuur van Terschelling over de Dellewal. In overleg met onze zustervereniging Soltwaters zullen we ook de “exportmogelijkheden” van de droogvalregeling voor het Duitse Wad bezien.
Het werken aan de droogvalregeling heeft aangetoond dat het overlegmodel goede kansen biedt om vrij en verantwoord wadvaren inhoud te geven. Overleg op basis van (ervarings)-deskundigheid, kennis van zaken op juridisch terrein, bereidheid om zaken scherp te stellen, de bereidheid om eventueel actie te voeren voor onze idealen en het onderhouden van contacten met alle relevante actoren hebben ons uiteindelijk datgene gebracht waar we voor staan: een regeling waarin vrij en verantwoord droogvallen is vastgelegd.
Wij zijn van mening dat we met de droogvalregeling hebben laten zien een serieuze en betrouwbare overlegpartner voor het Wad te zijn. Het komend jaar willen we op deze koers voortgaan. Wij zullen deze positie ook volledig benutten in ander overleg en bij andere vraagstukken. Zo zullen we de jaarlijkse voorstellen voor grenswijzigingen van artikel 17 gebieden kritisch blijven toetsen aan de doelstellingen aan de Natuurbeschermingswet. Indien wijzigingen in onze ogen onvoldoende onderbouwd zijn zullen we niet aarzelen verdere, zonodig juridische, actie te ondernemen.
   
Enkele beleidslijnen die reeds in de koersnotitie 2002 waren opgenomen zullen we voort-zetten. De belangrijkste punten voor 2003 zijn:
· Alle ons ter beschikking staande middelen zoals communicatie, overleg, actie etc. zetten we in om onze doelstelling te bereiken
· We zullen onze bijdragen leveren aan de publiciteit rond de droogvalregeling. We zoeken ook op educatief vlak naar mogelijkheden om vrij en verantwoord droog-vallen te bevorderen.
· We gaan door met de droogvalwaarnemingen. De daaruit verkregen informatie is van belang voor de jaarlijkse evaluatie van de droogvalregeling
· We geven inhoud aan “aanspreken werkt”, zonder dat we op de stoel van handhavers gaan zitten
· In de discussie over de eventuele aanwijzing van het Wad als “Werelderfgoed” bepleiten wij dat de uniciteit van het Wad vooral gelegen is in de combinatie van bijzonder natuurgebied en menselijk medegebruik
· Het motto “schoenmaker hou je bij je leest” is voor het bestuur richtinggevend. Bij beleidsdiscussies die niet rechtstreeks het belang van de vereniging raken zal het bestuur in formele zin geen standpunt innemen. Wij zullen de actieve rol overlaten aan de organisatie die het betreffende onderwerp tot zijn “leest” rekent. Onze Berichten en de Website kunnen wel benut worden om onze leden over de betreffende activiteit te informeren.
· We gaan ons actiever richten op het versterken van ons ledenbestand door publicitaire acties, met name rond de droogvalregeling, te begeleiden met informatie over onze vereniging. Ons doel is daarbij: “Meer vrije en verantwoorde Wadvaarders lid van onze vereniging”. Gegeven een zekere vergrijzing van ons ledenbestand richten we ons vooral op jongere wadvaarders.
  
Binnen de vereniging is een groeiende groep leden actief betrokken bij het uitdragen van vrij en verantwoord Wadvaren. Voor onze onderlinge communicatie beschikken we over een actieve en vernieuwde kern van redactieleden voor Berichten. In 2003 verschijnt het 50e nummer van ons verenigingsblad! Daarnaast hebben we onze onvolprezen website, die zowel binnen als buiten onze eigen kring veel lof en bewondering oogst. Een enthousiaste groep leden doet mee aan de droogvalwaarnemingen. Verder zijn er steeds leden beschikbaar voor het VIPvaren en bovendien verkeert de vereniging in de gelukkige omstandigheid dat we bij een aantal leden een beroep kunnen doen op hun specifieke kennis op het gebied van PR en communicatie, juridische zaken, ontwikkelingen op het Duitse Wad, en dergelijke.
Dankzij deze grote groep actieve leden is het mogelijk met een compact bestuur van 5 mensen de vereniging te besturen. Deze koers willen we in 2003 met kracht voortzetten. We vragen leden betrokken te zijn en te blijven bij bestaande en nieuwe activiteiten. Indien belangrijke vraagstukken op onze weg komen, zullen we een brede groep van actieve leden raadplegen als klankbordgroep, zoals we met de droogvalregeling enige malen gedaan hebben.
   
Januari 2003
Het bestuur