banner
Pagina in afdrukformaat
Column
Aan de lijn 
door  Els Weerlicht


Els Weerlicht     Foto: Luuk Knol

 
Vier jaar geleden werd onder sturing en begeleiding van de WaddenProvincies de Proef met de Erecode ondertekend, Wadvaarders voorop. Doel: aantonen dat het verantwoord en mogelijk is vrij in de waddennatuur te kunnen zijn op basis van enkele regels. Honden moesten aan de lijn.
Zo'n twee jaar geleden lijkt Wadvaarders losgeslagen van hun ankerlijn: zie het nieuwe logo
Onlangs (eind okt. 2006), na tig jaren stranden en vlottrekken, heeft de Tweede Kamer eindelijk een Planologische Kernbeslissing (PKB) Derde Nota Waddenzee aangenomen.
Een verschil tussen het oude concept en de vastgestelde PKB: het maximum aantal ligplaatsen in waddenhavens is geschrapt en de aandacht wordt verlegd naar het reeds in ontwikkeling zijnde Convenant Recreatievaart tussen rijk en regionale overheden.
 
Goed nieuws lijkt het, immers er bestaat al jaren in het Toeristisch Overleg Waddenzee (TOW) overleg met de regionale overheid: de Stuurgroep WaddenProvincies, een gezamenlijke lijn met draagvlak: de Proef met de Erecode.
Bevreemdend is evenwel dat de Raad voor de Wadden (RvdW) een maand eerder al met een persbericht kwam over Vaarrecreatie op de Waddenzee. Gevraagd door de Stuurgroep WaddenProvincies! Over het voor de zomer kennelijk al bestaande Concept Convenant Recreatievaart Waddenzee! Het advies van de RvdW rept amper over de Erecode. Laat staan over de komende evaluatie. Op internet vind ik het complete Advies van de Raad voor de Wadden. Daarin staan zinnen als: 'Het ligplaatsenplafond in de jachthavens kan bij drukte of zwaar weer een averechts effect hebben op deze bescherming, doordat de veiligheid in de havens afneemt. Daardoor zijn schepen gedwongen om elders op het Wad droog te vallen, waardoor de kans op verstoring toeneemt'.
En: 'Het droogvallen op de platen levert grotere risico’s op, zeker indien daarbij de boot verlaten wordt en activiteiten op het Wad worden ondernomen. Bezien moet worden of eventuele negatieve effecten in voldoende mate beperkt kunnen worden, of dat het noodzakelijk is dat bepaalde delen van het Wad die nu nog toegankelijk zijn voor de recreatievaart alsnog gesloten worden'.
 
Wat zouden ze bedoelen?
Na honden, nu ook Wadvaarders aan de lijn?
Strak(s) aan de lijn in de haven?
 
De inhoud van het Concept Convenant is niet verspreid door de Stuurgroep WaddenProvincies noch ter kennis gebracht in het reguliere Toeristisch Overleg Waddenzee (TOW). Opvallend is ook dat de vermelding van de proef met de Erecode al is verdwenen van de homepage van www.waddenzee.nl, de waddenoverheidssite. Wat is er gaande?
 
Ik ben de lijn kwijt.
En zoek op de site de Wadvaarderslijn.
Die is ook al zoek.
 

Mijn laatste foto van de Verdwenen glorie op Engelsmanplaat: "Verdwenen Kaap" (c) Els Knol-Licht
 
De najaarsstorm heeft niet alleen de Kaap van Engelsmanplaat doen verdwijnen, alles lijkt te zijn verdreven of verzand.
 
Gelukkig voor u en voor mij,
we hebben nog een eigen ankerlijn.
Vertrouwend op een sterke zwakke schakel,
veel sprankelende waddennachten toegewenst in 2007.