banner
Pagina in afdrukformaat
Vergaderagenda 2017

Agenda voor de Algemene Ledenvergadering 28 januari 2017 *)

 1. Opening, vaststelling van de agenda
 2. Mededelingen
 3. Ingekomen stukken
 4. Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 20 februari 2016
 5. Uitreiking Wadvaardersplaquettes
 6. Wadvaarders en art.20 gebieden
 7. Monitoringprogramma 2017 nader toegelicht door Marjan Vroom
 8. Financieel verslag over 2016, verslag Kascommissie, bestuur vraagt de vergadering het bestuur decharge te verlenen
 9. Benoeming nieuw lid van de Kascommissie
 10. Begroting 2017
 11. Jaarverslag 2016
 12. Bakens 2017 – koers en doelen van de vereniging in het komende jaar
 13. Aftreden en benoeming van bestuursleden
  - Jaap Klanderman is aftredend
  - Kor Wijngaarden is aftredend
 14. Rondvraag
 15. Sluiting

Vergaderstukken

De agenda en vergaderstukken worden per e-mail verzonden. Of per post, wanneer een werkend e-mailadres ontbreekt.
U kunt de stukken zelf downloaden en printen en meenemen ter vergadering.


* Als op 28 januari de Elfstedentocht wordt verreden, vervalt deze vergadering. Kijk in dat geval op deze website voor de alternatieve datum.