banner
Pagina in afdrukformaat
Vergaderagenda 2016
Aanmelden voor de Wadvaardersdag

 

Agenda voor de Algemene Ledenvergadering 20 feb 2016

 1. Opening, vaststelling van de agenda
 2. Mededelingen
 3. Ingekomen stukken
 4. Verslag van de Algemene Ledenvergadering, gehouden op 28 februari 2015
 5. Uitreiking Wadvaardersplaquettes
 6. Toelichting van de werkgroep Artikel 20 gebieden
 7. Oproep voor deelname 100x100 club?
 8. Uitslag van de in januari 2016 gehouden enquête onder de leden
 9. Financieel verslag over 2015, verslag kascommissie
  Eventuele vragen graag zoveel mogelijk vooraf schriftelijk indienen
 10. Benoeming nieuw lid voor de Kascommissie
 11. Jaarverslag 2015
 12. Bakens 2016, koers en doelen van de vereniging in het komende jaar
 13. Besluit tot collectieve aansluiting bij de Stichting Nautin
 14. Begroting 2016
 15. Aftreden en benoeming van bestuursleden:
  - Aftredend en herkiesbaar als penningmeester: IJsbrand Dijkstra
  - Aftredend en herkiesbaar als bestuurslid: Jan Röben
 16. Rondvraag
 17. Sluiting
Aanmelden voor de Wadvaardersdag

Vergaderstukken

De agenda en vergaderstukken worden gepubliceerd in de Berichten en niet apart per post verzonden.
U kunt de stukken ook zelf downloaden (hierboven) en meenemen ter vergadering.