banner
Pagina in afdrukformaat
Vergaderagenda 2014
Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Wadvaarders

Te houden op zaterdag 25 januari 2014 om 14:00 te Harlingen.


Agenda

 1. Opening, vaststelling van de agenda
 2. Mededelingen
 3. Ingekomen stukken
 4. Verslag van de Algemene Ledenvergadering, gehouden op 26 januari 2013
 5. Uitreiking Wadvaardersplaquettes
 6. Financieel verslag over 2013, verslag kascommissie (eventuele vragen graag zoveel mogelijk vooraf schriftelijk bij het bestuur indienen)
 7. Benoeming nieuw lid voor de Kascommissie
 8. Jaarverslag 2013
 9. Bakens 2014 – koers en doelen van de vereniging in het komende jaar
 10. Besluit tot collectieve aansluiting bij de Stichting Nautin
 11. Begroting 2014
 12. Aftreden en benoeming van bestuursleden:
  - Aftredend en herkiesbaar als voorzitter: Kor Wijngaarden
  - Aftredend en herkiesbaar als bestuurslid:: Jaap Klanderman
 13. Rondvraag
 14. Sluiting