Vergaderagenda 2013

Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Wadvaarders

Te houden op zaterdag 26 januari 2013 om 14:00 te Harlingen.


Agenda

 1. 1. Opening, vaststelling van de agenda
 2. Mededelingen
 3. Ingekomen stukken
 4. Verslag van de Algemene Ledenvergadering, gehouden op 28 januari 2012
 5. Monitoring
 6. Uitreiking Wadvaardersplaquettes
 7. Financieel verslag en balans over 2012, verslag kascommissie (eventuele vragen graag zoveel mogelijk vooraf schriftelijk bij het bestuur indienen)
 8. Benoeming nieuw lid voor de Kascommissie
 9. Jaarverslag 2012
 10. Bakens 2013 – koers en doelen van de vereniging in het komende jaar
 11. Begroting 2013
 12. Aftreden en benoeming van bestuursleden:
  uitzwaaien, want aftredend: Jan Asselbergs.
  voorstel benoeming:
  -  Jan Röben als bestuurslid
  -  IJsbrand Dijkstra als bestuurslid (beoogd penningmeester)
 13. Rondvraag
 14. Sluiting