Vergaderagenda 2015
Agenda voor de Algemene Ledenvergadering 28-2-2015
 1. Opening, vaststelling van de agenda
 2. Mededelingen
 3. Ingekomen stukken
 4. Verslagen van de Algemene Ledenvergaderingen van 25 januari 2014 en 31 januari 2015
 5. Uitreiking Wadvaardersplaquettes
 6. Wijziging van de Statuten van de vereniging (voorstel)
 7. Financieel verslag over 2014, verslag kascommissie (stukken)
  Eventuele vragen liefst vooraf schriftelijk bij het bestuur indienen
 8. Benoeming nieuw lid voor de Kascommissie
 9. Jaarverslag 2014 (verslag)
 10. Bakens 2015 – koers en doelen van de vereniging in het komende jaar (bakens)
 11. Begroting 2015
 12. Aftreden en benoeming van bestuursleden:
    -  Aftredend en herkiesbaar als bestuurslid: Pieter van Kuppenveld
    -  Verkiezing nieuw bestuurslid: Robbert van der Eijk
 13. Rondvraag
 14. Sluiting

Aanmelden kan hier.


Vergaderstukken