banner
Pagina in afdrukformaat
Vergaderagenda 2012

Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Wadvaarders
Te houden op zaterdag 28 januari 2012 om 14:00*) te Harlingen.

Agenda

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Ingekomen stukken
 4. Verslag van de algemene ledenvergadering dd. 29 januari 2011
 5. Uitreiking Wadvaarders plaquettes
 6. Financieel verslag en de balans over 2011, verslag kascommissie (evt. vragen graag zoveel mogelijk vooraf schriftelijk bij het bestuur indienen)
 7. Benoeming nieuw lid voor de kascommissie
 8. Jaarverslag 2011
 9. Bakens 2012; koers en doelen bestuur komend jaar
 10. Begroting 2012
 11. Aftreden en benoeming bestuursleden
  - uitzwaaien: Ciska van Geer en Felix Arons
  - voorstel tot benoeming: Kor Wijngaarden als voorzitter, Jan Asselbergs als bestuurlid
  - er zijn twee vacatures waarvoor kandidaten worden gezocht. Geïnteresseerden verzoeken we contact op te nemen met Jan Asselbergs of  Kor Wijngaarden)
 12. Rondvraag
 13. Sluiting

Voor verdere stukken kunt u doorklikken naar de verschillende items in het menu hier links

*) Let op: het dagprogramma begint al om 9:15 uur.