banner
Pagina in afdrukformaat
Verslag concept ALV 2008
Bijlage 1
 
Concept-Verslag van de algemene ledenvergadering van de vereniging Wadvaarders,
Gehouden op 26 januari 2008 in de Maritieme Academie te Harlingen.
 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen, waarbij speciaal genoemd de genodigden, hartelijk welkom op deze 18e Jaarvergadering van de vereniging Wadvaarders.
 
Er zijn geen mededelingen
 
Ingekomen stukken
De voorzitter verwijst naar twee ingekomen stukken, opgenomen in Berichten 68. Els Knol-Licht verzoekt ondermeer langere vergadertijd, alsmede aandacht voor communicatie en statutaire punten, die later aan de orde komen; aan haar verzoek wordt tegemoet gekomen.
Wim Geradts stelt ondermeer een radicale koerswijziging van de vereniging voor, waaraan reeds aandacht is besteed tijdens de forumdiscussie onder leiding van Frits Wester, voorafgaand aan het formele gedeelte. Ook bij het agendapunt Koersnotitie kan zijn zienswijze aan de orde komen.
 
Verslag van de algemene ledenvergadering van 27 januari 2007
Na enige discussie over ‘communicatiebeleid’ bij het agendapunt Jaarverslag 2006, wordt besloten de opgenomen zin ‘Het voorstel van Wim Geradts vindt verder geen medestanders’ te schrappen.
 
Desgevraagd over het nieuwe vastgestelde logo antwoordt de voorzitter dat het bestuur inmiddels heeft besloten de ‘nostalgische vlag’ weer bij te laten aanmaken indien de voorraad voldoende is geslonken. Zeker zolang er voorraad is zal het nieuwe logo worden gebruikt voor briefpapier en folders, ook om de kosten in de hand te houden. Hij zegt toe de kwestie van het logo vroegtijdig in een volgende ledenvergadering aan de orde te stellen.
 
Het verslag zal in de toekomst als ‘concept-verslag’ worden aangeboden.
 
Els Knol-Licht stelt dat in het verslag wordt geschreven over ‘Communicatiebeleid’, hoewel er toch slechts sprake was van een ‘startnota’. De voorzitter beaamt dit en geeft aan dat hij zich op dat moment kennelijk heeft vergist.
 
Na nog enige discussie over kennelijk door de vergadering minder relevant geachte punten wordt dit agendapunt besloten en het verslag met inachtneming van de wijziging goedgekeurd en vastgesteld.
 
Uitreiking Wadvaarderstrofee
Stichting WAD (voorheen Wilde Kokkels), onder leiding van Lenze Hofstee heeft de trofee in 2007 in ontvangst genomen. Lenze geeft in een korte toespraak aan de trofee als een steun in de rug te hebben ervaren, vooral ook omdat stichting WAD de eerste natuurorganisatie is die deze trofee van de Wadvaarders ontvangt. Lenze benadrukt dat natuur en recreatie heel goed samen kunnen gaan en onze vereniging daar heel goed werk in doet. De trofee is heel toepasselijk aangevuld met een grote kokkel uit Mauritanië om de eeuwigheid te symboliseren van de twee Wadden en de trekvogels.
De trofee wordt dit jaar uitgereikt aan Geert Meeuwissen, die het binnen een jaar voor elkaar heeft gekregen het Convenant Vaarrecreatie rond te krijgen. Geert werkt als beleidsmedewerker bij de Provincie Noord Holland, afdeling Recreatie en Toerisme.
 
Uitreiking Wadvaarders plaquette
De plaquette wordt dit jaar uitgereikt aan Wadvaarders-lid Arjen Mintjes, directeur van de Maritieme Academie van Harlingen. De Wadvaarders organiseren nu alweer voor de vijfde achtereenvolgende keer de jaarvergadering in de Maritieme Academie. De goede sfeer en gastvrijheid wordt zo positief ervaren dat alle medewerkers van de academie een plaquette verdienen. Directeur Arjan Mintjes ontvangt zeer trots de plaquette en zal er zorg voor dragen dat er een mooie plek voor komt.
 
Financieel verslag en de balans over 2007 (bijlage 2)
De penningmeester geeft kort een toelichting op het financieel verslag en verwijst naar de schriftelijke toelichting, beide opgenomen in Berichten 68. Er is een gecorrigeerd verslag beschikbaar waar een verschil van één Euro, als gevolg van een afronding, is uitgehaald.
Zodiak, het bedrijf dat ondermeer de Wadvaarders’ boekhouding verzorgt, heeft als gevolg van personele problemen, de boekhouding niet gevoerd zoals statutair had gemoeten. Daardoor zijn enkele gegevens onzuiver weergegeven, hoewel uiteindelijk het resultaat, zowel wat de begroting als de eindafrekening betreft, op orde is. Het boekjaar is op 31 november 2007 gesloten.
Over een aantal punten heeft Els Knol-Licht vragen en opmerkingen, waarop wordt besloten eerst de Kascommissie aan het woord te laten.
 
Namens de Kascommissie doet Fook Blank verslag. Een aantal opmerkingen van de Kascommissie heeft de penningmeester reeds in de toelichting opgenomen.
De Kascommissie zal begin dit jaar voorstellen presenteren om de taakomschrijving van deze commissie duidelijk af te bakenen. Daarbij is zij van mening dat niet de Kascommissie, maar de Ledenvergadering expliciet het verenigingsbeleid toetst en de doelmatigheid van de verschillende uitgaven beoordeelt, een en ander zoals ook in de statuten is vermeld.
Een aantal aanbevelingen wil de Kascommissie in het lopende boekjaar gerealiseerd zien:
 
 1. Leg de afspraken over het declareren duidelijk vast en ontwikkel een standaard declaratieformulier
 2. Maak een overzicht wie in de komende periode mag declareren; incidenteel declareren kan pas na verkregen toestemming
 3. Bij het muteren van bedragen hoger dan €1500,= dient het tweehandtekeningen-systeem te worden gehanteerd
 4. Het is zinvol na te gaan, wellicht door een tijdelijke commissie vanuit de Kascommissie, eventueel aangevuld met professionele hulp, of de huidige wijze van boekhouden nog wel aansluit op de huidige verenigingssituatie
 5. Kwartaalrapportages dienen consequent en op tijd worden aangeleverd.
 
Leden van de Kascommissie beantwoorden nog enkele vragen en opmerkingen over het verslag en het bestuur geeft desgevraagd aan dat bewust wordt gekozen voor het zo laag mogelijk houden van de kosten en bijdragen van de leden voor de Jaarvergadering.
 
Het bestuur neemt de opmerkingen en aanbevelingen van de Kascommissie in dank over.
Na nog enige discussie over de wijze van verslaglegging en zaken die ook in de toelichting zijn terug te vinden, stelt de Kascommissie voor de penningmeester en daarmede het bestuur decharge te verlenen, hetgeen bij acclamatie wordt aanvaard.
 
Fook Blank is statutair aftredend uit de Kascommissie. De voorzitter vraagt wie zich beschikbaar stelt, waarop zich drie leden melden, te weten Els Knol-Licht, Eilard Jacobs en Carla Hogeweg. De voorzitter laat hierover schriftelijk stemmen, waarbij gebruik gemaakt kan worden van de vooraf uitgegeven stemkaarten. De leden worden verzocht één naam op de stemkaart te schrijven en de kaart af te geven aan het stembureau, dat desgevraagd wordt gevormd in de persoon van Frits Bausch.
(Na de vergadering zijn de stemmen geteld en gaven als uitslag: Carla Hogeweg 53 stemmen, Eilard Jacobs 36 stemmen, Els Knol-Licht 15 stemmen (twee ongeldige stemmen), waarmede de nieuwe Kascommissie bestaat uit Frits Bausch (oudste lid) en Carla Hogeweg.)
 
Jaarverslag 2007
De voorzitter stelt het Jaarverslag 2007, het verslag van de werkzaamheden van de vereniging, aan de orde, ook opgenomen in Berichten 68. Vooral Els Knol-Licht en Loet Smit hebben veel vragen en opmerkingen. Naast een aantal tekstuele zaken komt in de uitgebreide discussie ondermeer aan de orde:

In de loop van het verslagjaar was de problematiek van de ‘beheer- en
ontwikkelplannen’ nog maar nauwelijks voor Wadvaarders aan de orde en er is dan ook geen aandacht aan besteed in het Jaarverslag. Er is uiteraard wel wat van te zeggen of over te schrijven.
In het ochtenddeel van de vorige Jaarvergadering is aandacht besteed aan de ‘ogen- en orenfunctie’ op het Wad, maar, zoals beschreven, heeft dat niet tot concrete plannen geleid.
In komende verslagen zullen geen afkortingen worden gebruikt, dan wel eventueel nader worden verklaard.
Verschillende voorgestelde correcties waren te voorkomen door het verslag eerder toe te zenden, dat als actiepunt wordt genoteerd
Mevrouw Rensen geeft aan het niet eens te zijn met de formulering over haar terugtreden als eindredacteur. Zij heeft ook schriftelijk kenbaar gemaakt dat de gang van zaken anders was en haar medewerking aan Berichten slechts had opgeschort. Na enige discussie gaat de vergadering akkoord met de tekstwijziging: Tijdens de voorbereiding van Berichten 67 bleken er vier artikelen te zijn waarvan twee redactieleden beoordeelden er geen verantwoording voor te kunnen nemen. Nadat het bestuur kennis had genomen van de inhoud van deze artikelen ...etc. .
In het verslagjaar was er inderdaad commotie over een overigens verkeerd en uit zijn verband gerukt citaat in de pers inzake boetes bij het overtreden van de Erecode. Het bestuur meent dat dit gedoe er nauwelijks toe doet en geen plek verdient in het Jaarverslag van de Wadvaarders.
Het beleid van Wadvaarders op het punt van beboeten is overigens duidelijk en nadrukkelijk bij de handhavers bekend gemaakt: Wij, Wadvaarders, nemen ons werk van informeren, voorlichten en aanspreken uiterst serieus. Wij vragen van de handhavers dat zij hun aandeel dan ook serieus nemen. In dat kader adviseren wij de handhavers met hogere boetes te gaan werken, want notoire verstoorders lachen om een boete van €25,=. En verder vinden wij het geheel verantwoord dat flagrante overtreders gemeld worden bij de betreffende instantie. Het schilderen van een groot beroepsschip na droogvallen op een plaat, hoort wat ons betreft tot die categorie.
 
Kennelijk vooral naar aanleiding van de discussie over het laatste onderwerp stelt Karen Huitenga er moeite mee te hebben dat tijdens deze vergadering er meerdere keren ‘op de man wordt gespeeld’, met name op de voorzitter. Ook komt dat voor op het Forum van de website. Zij geeft aan volstrekt geen moeite te hebben dat er kritiek wordt geuit, maar stelt dat dit als volwassenen onder elkaar, op gepaste wijze dient te geschieden. Vooral de kritiek op de persoon Maarten Snel, voorzitter, is volgens haar niet terecht. Maarten heeft juist bijzonder veel werk verricht om ons doel, ‘vrij en verantwoord varen op het Wad’ te bereiken. Er worden ook beledigingen geuit op het Forum die niet terecht zijn en het is goed dat het bestuur daar niet op reageert.
Haar betoog wordt met applaus ontvangen en de voorzitter bedankt voor deze ondersteuning.
 
Op verzoek van de vergadering stelt de voorzitter vervolgens dat het Jaarverslag kennelijk voldoende en afdoende aan de orde is geweest en, met in achtneming van de gestelde op- en aanmerkingen, wordt dit goedgekeurd en vastgesteld.
 
Koersnotitie
De voorzitter stelt de Koersnotitie aan de orde, als opgenomen in Berichten 68, met als ondertitel: Vrij en Verantwoord; overleg of actie.
Voorafgaand aan de formele vergadering vond een forumdiscussie plaats, onder leiding van Frits Wester, die naar aanleiding van de dreigende afsluiting van veertien populaire droogvalplekken de werktitel meekreeg: De tijd van praten voorbij?
De voorzitter geeft de stand van zaken weer van het moment, inzake de gesprekken met LNV-Noord (het regionale ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit). Aanvankelijk werden veertien gebieden aangewezen voor afsluiting op grond van de Natuurbeschermingswet. Na nogal heftige besprekingen is echter een oplossing gevonden die volgens de voorzitter te verdedigen is, maar de wijze waarop is bepaald bedenkelijk. Bovendien zijn er op dit moment weer problemen met dat zelfde LNV om de gemaakte afspraken op dezelfde wijze in de verschillende kaarten vast te leggen. De gemaakte afspraken liggen schriftelijk vast en inmiddels verspreid via de Wadvaarders-website. De voorzitter geeft aan dat Wadvaarders er alles aan zullen doen om LNV aan hun woord te laten houden.
 
De voorzitter verwoordt nog eens de belangrijkste eindconclusie van de forumdiscussie, voorafgaand aan deze formele ledenvergadering: Wadvaarders, blijf vooral wèl in gesprek zolang de afspraken over en weer nageleefd worden. Deze conclusie wordt in stemming gebracht (waartoe bij de aanvang van de dag stemkaarten zijn uitgereikt), met als uitslag: circa 80 vóór, 16 tegen. De heer Van der Veen van LNV-Noord stelde tijdens het Koersdebat onder leiding van Frits Wester, zij het pas bepaald na aandrang uit de vergadering, dat LNV zich aan de gemaakte afspraken met de gebruikers, dus ook met Wadvaarders, zal houden.
 
In de discussie over dit agendapunt Koersnotitie voeren vanuit de vergadering met name Els Knol, Loet Smit en Pieter van Kuppenveld het woord en komt ondermeer aan de orde:
 1. De eerder door Wadvaarders opgezette acties hebben deels succes gehad, deels ook niet of nauwelijks. Een belangrijk meetpunt is vooral of ‘de politiek’ zich aangesproken voelt, sterker nog, of zij er beducht voor is.
 2. ‘Ongehoorzaam’ gedrag maakt je tot een club waar je maar beter niet mee kunt praten; omgekeerd –ook volgens de ervaring van Natuurmonumenten- structureel meepraten, zoals het ontwikkelen van de Erecode, schept vertrouwen, gezag en uitstraling.
 3. Het is van belang voor Wadvaarders, tezamen met de andere recreatieve gebruikers van het Wad, te streven naar het beëindigen van het als maar verder beperken door overheden van vaar-, droogval- en ankerplekken als gevolg van het uitbreiden van het zeehondenbestand. Indertijd is eens vastgelegd dat niet meer dan tien procent van het Waddengebied als ‘artikel 20-gebied’ zou mogen worden vastgesteld.
 4. De succesvolle proef met de Erecode en de ondertekening onlangs van het Convenant Vaarrecreatie vormen een goede basis voor het duurzaam recreatief medegebruik.
 5. In dit beeld past overleg over een flexibel beleid met betrekking tot de afgesloten gebieden, vooral inzake zeehonden. Als het goed gaat met het zeehondenbestand kunnen eerder afgesloten gebieden weer worden vrijgegeven; bij problemen kunnen omgekeerd andere, op dat moment noodzakelijke maatregelen worden genomen.
 
De voorzitter vraagt de vergadering of de Koersnotitie, met in achtneming van de op- en aanmerkingen, voldoende en afdoende is besproken, hetgeen in stemming wordt gebracht met als uitslag: circa 80 vóór en 16 tegen.
 
Communicatie, advies van de werkgroep en Communicatiebeleid 2008
De voorzitter verwijst naar de betreffende vergaderstukken ‘Notities over communicatie’ en de notitie ‘Communicatiebeleid’, opgenomen in Berichten 68 en vraagt de vergadering een oordeel te geven. Uit de discussie, door met name de leden Els Knol-Licht en Loet Smit gevoerd, komt ondermeer het volgende aan de orde:
 1. Met de bovenvermelde notities is nadrukkelijk bedoeld aan te geven dat het bestuur eindverantwoordelijk is voor de inhoud van zowel Berichten als de Wadvaarders-website. De vergadering is het daarmee eens, na de stemming met als uitslag: vóór circa 80, 16 tegen.
 2. De rubriek Forum op Wadvaarders-website valt buiten de verantwoordelijkheid van het bestuur. Dit ‘forum’ is bedoeld om leden onderling met elkaar van gedachten te laten wisselen.
 3. Er is discussie of de rubriek Forum ook toegankelijk zou moeten zijn voor niet-leden. Ook is er de uitdrukkelijke wens tenminste een deel van Forum, vooral voor interne verenigingszaken, voor niet-leden af te sluiten. Een ‘moderator’ zou hier van goede diensten kunnen zijn, danwel dat een gebruikers/wachtwoord wordt ingevoerd. Het bestuur neemt deze gedachten over en zal hierover in een later stadium nadere toelichting geven
 4. De verschillende afspraken zouden kunnen worden verwerkt in een ‘redactiestatuut’ .
 5. De vergadering vraagt spoedig op de hoogte te worden gesteld van de uiteindelijke aanpassingen van het Communicatiebeleid.
 
De voorzitter vraagt de vergadering of het Communicatiebeleid, met in achtneming van de op- en aanmerkingen, voldoende en afdoende is besproken, hetgeen in stemming wordt gebracht met als uitslag: circa 80 voor, 16 tegen.
 
Begroting 2008
De voorzitter stelt de Begroting 2008 aan de orde, zoals opgenomen in Berichten 68. De begroting is opgemaakt voor de periode 1 december jongstleden tot 1 december 2008. Er zijn geen opmerkingen, zodat de Begroting 2008 wordt goedgekeurd en vastgesteld.
 
Bestuurssamenstelling
 
De voorzitter verwijst naar de betreffende toelichting, vermeld als ‘Rooster van aftreden’, opgenomen in Berichten 68. Hij maakt bekend dat de in de agenda opgenomen bestuursvoordracht van Gijs Lamsvelt helaas onlangs is komen te vervallen. Toen dit bekend werd heeft Gerd Beunk zich beschikbaar gesteld, zij het voor de periode van één jaar.
 
Het bestuursvoorstel voor de komende bestuursperiode is dientengevolge als volgt:
Maarten Snel                          statutair aftredend en herkiesbaar
Maaike Richards                   statutair aftredend
Evert Jan de Kluizenaar         statutair aftredend
Hans Detmers                        aftredend
Jaap Bosch                             voordracht bestuur
Jan Asselbergs                        voordracht bestuur
Karel Helder                          niet aftredend
Gerd Beunk                           voordracht bestuur
 
Er zijn geen verdere kandidaten voor het bestuur voorgedragen.

Er volgt discussie, waarbij met name Els Knol-Licht een aantal punten ter sprake brengt, waaronder of het al dan niet mogelijk is dat er drie bestuursleden tegelijk aftreden en of er sprake is van overschrijding van het aantal toegestane termijnen van herbenoeming. Het een en ander heeft ook te maken met artikel 12, lid 3 van de Statuten, die op verschillende manier kan worden uitgelegd, in ieder geval niet duidelijk genoeg is voor eenduidige interpretatie.
Daarbij komt dat een aantal jaren geleden er van uit is gegaan dat bestuursleden voor een periode van vier jaar werden benoemd, in plaats van drie jaar zoals dat statutair is vastgelegd. In 2005 is deze omissie overigens hersteld, wat indertijd ook in de Ledenvergadering aan de orde is gesteld.

Ook is er juridisch advies gevraagd inzake de eventuele herbenoeming van de voorzitter, zodat het bestuursvoorstel nu inhoudt dat de voorzitter in principe kan aanblijven tot 2010.
De voorzitter legt het bestuursvoorstel inzake de bestuurssamenstelling aan de vergadering voor, met als vraag of de kwestie voldoende en afdoende is besproken en men kan instemmen met het voorgestelde rooster van aftreden, hetgeen een stemmingsuitslag oplevert van circa 80 vóór en 16 tegen. Daarmede is het voorstel aangenomen. De bestuurswisselingen vinden daarop bij acclamatie plaats.
 
De voorzitter heet de nieuwe bestuursleden welkom en bedankt de aftredende leden, teweten Maaike Richards, Evert Jan de Kluizenaar en Hans Detmers voor hun inzet voor Wadvaarders.
Ook wordt Karin Broer bedankt voor haar inzet voor Berichten en Frank Nieuwenhuizen voor zijn vele werkzaamheden voor de Wadvaarders-website. De voorzitter zegt het op prijs te stellen desgewenst nog met Rian Rensen te spreken over haar beëindiging, dan wel opschorting van haar eindredacteurschap van Berichten.
 
Rondvraag
 1. Martin Loos geeft aan dat we niet raar moeten kijken als we straks allemaal groene lichten op het Wad zien. Dit om trekvogels te beschermen, die minder fataal reageren op dit soort licht
 2. Frits Bausch geeft aan een wat merkwaardig gevoel over te houden van de formele Jaarvergadering. Hij spreekt de hoop uit dat de vergadering in de toekomst zich meer bezig houdt met wat ons bindt in plaats van wat ons scheidt. Immers, het bestuur handelt over het algemeen goed, extern zijn het kampioenen, intern kunnen er wellicht wat dingen verbeterd worden
 3. Hans Fix geeft aan dat de schepenlijst op de website staat die je met een gebruikersnaam en password kunt inkijken. Wie deze gegevens niet meer heeft kan het opvragen via de Website. Verder zijn er nog kalenders over.
 4. Pieter van Kuppenveld geeft aan dat de Duitse Watersportpers zeer geïnteresseerd is in de Erecode en het Convenant Vaarrecreatie. Hij verwacht dat daaruit nog wel meer publicaties zullen komen.
 5. Vanuit de vergadering wordt aangegeven dat het spijtig is dat de statuten en de bestuurssamenstelling zo nadrukkelijk ter discussie zijn gesteld, op zodanige wijze die niet zo gebruikelijk is voor Wadvaarders.
 6. Het geopperde idee om een besluitenlijst te maken, te voegen bij het verslag, wordt door het bestuur overgenomen
 
De voorzitter bedankt vervolgens een ieder voor inbreng en aanwezigheid en sluit vervolgens de vergadering.
 
2 april 2008.