banner
Pagina in afdrukformaat
Jaarverslag 2008
Bijlage 3
 
JAARVERSLAG 2008 VAN DE VERENIGING WADVAARDERS
het verslag van de werkzaamheden van de Vereniging
 
Op zaterdag 26 januari hield de Vereniging Wadvaarders haar jaarlijkse ledenvergadering. Ruim honderd leden stippelden samen met het bestuur de koers voor de komende jaren uit.                                                                                                  
Vooraf ging de inleider van de dag, de bioloog Henny van der Windt van de Universiteit Groningen, in op de Erecode en Convenant. De succesvolle proef met de Erecode en de ondertekening van het Convenant Vaarrecreatie vormen een solide basis voor duurzaam recreatief medegebruik van de Waddennatuur.
De leden in de ALV gaven aan dat het maken van degelijke afspraken met partners in het netwerk en met de overheid gewaardeerd wordt. Het Convenant Vaarrecreatie dat op 3 december 2007 ook ondertekend is door de Wadvaarders, is daarvan een goed voorbeeld. Om dat te illustreren ontving de projectleider van dat Convenant, de heer Geert Meeuwissen van de provincie Noord-Holland de Wadvaardertrofee.
De Wadvaarders vinden dat de samenwerking met alle recreatieve gebruikers en de overheid rechtvaardigt, dat er een eind komt aan de steeds verdere toename van vaar- en droogvalbeperkingen. Daarnaast zal het overheidsbeleid ten aanzien van de zeehond moeten worden aangepast. Nu dat het weer goed gaat, moeten weer gebieden vrijgegeven worden.
Van de daarop volgende Algemene Ledenvergadering is een apart verslag. Jan Asselbergs en Jaap Bosch treden toe als nieuw bestuurslid. Gerd Beunk treedt hernieuwd toe tot het bestuur.
Bestuurlijk wordt 2008 voornamelijk beheerst door een verslechtering in de samenwerking met de overheidsinstanties, in het bijzonder met LNV-Noord. Belangenorganisaties, waaronder de Wadvaarders, moeten veel moeite doen om aan te mogen schuiven bij de besprekingen van onderwerpen die hen direct aangaan. Vanuit de overheid wordt er beweringen geuit of maatregelen genomen zonder dat er deugdelijk cijfermateriaal of ander feitenmateriaal aan ten grondslag ligt of dat deze controleerbaar is.
Meerdere mogelijke oorzaken zijn hiervoor te noemen: nieuwe mensen, minder bereidheid om te luisteren, tunnelvisie bij de overheid, druk op de overheid vanuit Brussel etc, etc. Om adequaat op deze bevindingen te kunnen reageren, versterkt het bestuur de relaties met uiteenlopende partners in het veld, evenals met de politiek centraal, zowel landelijk als regionaal.
Enkele twistpunten van het afgelopen jaar waren:
 
1.      Artikel 20 gebieden 2008 :  
Het Ministerie van LNV heeft zich bij monde van haar vertegenwoordiger de heer Van der Veen nog eens krachtig achter de afspraken gesteld zoals deze besproken zijn met de Convenant-partners. Echter, realisatie in de vorm van het opnemen van deze gebiedsafspraken in de Zeekaarten voor 2008 blijkt een moeizaam proces. 
Zo worden het Rif en de oostpunt van Ameland en Terschelling plotseling als Hoogwater VluchtPlaats (HVP) gebieden aangewezen. Door een breed gezamenlijk verzet vanuit recreanten en terreinbeheerders ziet LNV zich genoodzaakt grotendeels op haar voornemens terug te komen.
Besloten wordt dat de Vereniging een eigen waarnemingssysteem moet opzetten. Daartoe wordt een oproep aan de leden op de website geplaatst foto’s te maken met tijdstip en datum. Dit heeft echter niet geresulteerd in aansprekende resultaten. In het vervolg zullen we dit beter moeten opzetten en voorbereiden.
 
2.      Mosselzaadvanginstallaties (MZI’s)
Het bestuur verzet zich niet tegen het plaatsen van een beperkt aantal MZI’s in het Wad, mits de locatie in goed overleg zou plaatsvinden. Haaks op bestaande afspraken daarover wordt een MZI pal voor de haven van Lauwersoog geplaatst. Dit wekt bij ons en vrijwel alle andere partners grote ergernis. Vanuit meerdere organisaties, waaronder de Wadvaarders, wordt getracht via pers, politiek en juridische weg deze MZI weg te krijgen. Uiteindelijk blijkt deze eind september voor de haveningang verplaatst te zijn in meer oostelijke richting.
 
3.      Convenant Vaarrecreatie
De monitoring in het kader van het convenant Vaarrecreatie zoals LNV deze heeft voorgesteld, wordt door alle betrokken belangen organisaties verworpen. Hierdoor moet LNV op zijn schreden terugkeren en kan 2008 als een ”verloren” jaar worden beschouwd.
Een nieuw plan voor 2009 wordt opgesteld. Daarin is vastgelegd dat het uitsluitend moet gaan over ernstige verstoringen waarbij een groep vogels of de soort bedreigd wordt. Het bestuur gaat inhoudelijk met het plan akkoord wat inhoud dat de Wadvaarders zich verplichten te gaan monitoren gedurende 5 dagen in het seizoen van 2009.
 
Uiteindelijk wordt na de zomervakantie door het bestuur een brief naar de vaste Kamercommissie gestuurd waarbij zij haar kond doet van de bevindingen met LNV Noord. De brief wordt daarop doorgestuurd naar het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Daarnaast wordt het bestuur uitgenodigd voor overleg met LNV Noord. In dit overleg wordt vastgesteld dat men elkaar nodig heeft. Wederzijds zal men alles in het werk stellen de communicatie te verbeteren.
 
Educatie
In het kader van het Convenant Vaarrecreatie wordt in 2008 een communicatie-project opgestart om te vertellen hoe men zich op het Wad moet gedragen. Dit project moet 2009 klaar zijn.
De educatieve opdracht die de Wadvaarders, te samen met de BBZ en Ecomare aanvaard heeft, heeft gedurende het bestuursjaar vorm gekregen in de organisatie van een cursus in het winterseizoen 2009 op Texel bij Ecomare. Tijdens de regionale bijeenkomsten krijgen de leden een voorproefje; de reacties zijn erg enthousiast.
 
Gastheerschap ( Wadwachten )
Het afgelopen jaar zijn er een aantal bijeenkomsten geweest om invulling te geven aan het project Wadwachten, als één van de uitvoeringspunten uit het Convenant Vaarrecreatie. Staatsbosbeheer is hier de trekker van. De nadruk ligt hierbij op gastheerschap, immers controleurs hebben we al genoeg op het wad.
In deze discussie, en wat straks zijn weerslag krijgt in de projectaanvraag is het gegeven dat de groep vaarrecreanten in 3 groepen wordt verdeeld. Te weten: witte groep, vaarrecreanten die niet verstoren; grijze groep vaarrecreanten, de groep die onbedoeld verstorend gedrag vertonen: de zwarte groep, de groep vaarrecreanten die zich weinig/niet van wet en regelgeving aantrekken. Deze laatste groep is voor de huidige controleurs op het wad. De gastheer/vrouw zal zich voornamelijk bezig gaan houden met de grijze groep vaarrecreanten.
Het is uiteindelijk wel de bedoeling om een sluitende aanpak te vinden. Hierin speelt ook het initiatief op het gebied van communicatie en monitoring een rol.
Tevens is het de bedoeling om de huidige spelers op het wad veel meer dan de afgelopen jaren de rol van gastheer/vrouw eigen te maken.
Voor 2009 zal geprobeerd worden een pilot-project op te starten onder de naam gastheerschap op locatie.
De komende maanden zal dit nog nader uitgewerkt worden.
 
Natura 2000
Uit verschillende hoeken wordt het Europees natuurbeleid gevolgd. Daar waar mogelijk zijn de bijeenkomsten door verschillende leden bijgewoond. Het blijkt een erg technisch proces te zijn; het vraagt om een continue, kritische aandacht. Zo worden varen en droogvallen op het wad als verworvenheden erkend, zonder dat hier aan rechten kunnen worden ontleend. Er komt een nadere analyse van deze activiteit, maar wat dit gaat inhouden is vooralsnog niet duidelijk.
 
Zeeverkeersleiding
De beslissing van Rijkswaterstaat (RWS), dat al op kortere termijn vuurtorens op de eilanden niet meer zullen worden bemenst, lijkt onomkeerbaar te zijn.
De techniek van radar, superkijkers en Automatisch Identificatie Systeem (AIS) biedt voor de verkeersgeleiding van grote schepen een aantal verbeteringen. Maar ons inziens is deze ontwikkeling vooral voor de veiligheid van de recreatievaart een duidelijke verslechtering. Mede op vragen van de Wadvaarders geeft de minister echter aan dat zij in de aanbesteding de eisen waaraan het onbemande systeem moet voldoen dermate hoog gesteld heeft, dat de veiligheid hierdoor niet in het geding komt. Tot op heden heeft geen leverancier hieraan kunnen voldoen. 
 
VIP varen
Het jaarlijkse VIP varen met het Regionaal College Waddenzee, gepland op 30 mei 2008, heeft om organisatorische redenen geen doorgang gevonden. Het oorspronkelijke idee van het VIP varen (beleidsmedewerkers kennis te laten maken met het wad) om te zetten in een medium waarin verschillende instanties op neutraal terrein met elkaar kunnen communiceren, vond bij de verschillende instanties geen weerklank..  
 
Zodiak
Na een reorganisatie levert Zodiak in 2008 weer bijtijds de post- en financiële overzichten. Wel geeft Zodiak aan dat zij, als gevolg van nationale regelgeving, genoodzaakt is de werkzaamheden voor de Wadvaarders te moeten stoppen, waarbij een exacte datum niet kan worden aangegeven. Naar aanleiding van deze opmerking gaat het bestuur op zoek naar alternatieven. De gevonden alternatieven zijn allemaal duurder dan Zodiak. Op grond daarvan en de goede verhoudingen wordt besloten zolang het nog mogelijk is met Zodiak door te gaan, maar uiteraard tijdig voor een alternatief zorg te dragen.
 
Berichten / Website
Het onderhoud en redactionele werkzaamheden bij de Website verlopen zeer voorspoedig.
Bij Berichten geldt dat leden schrijven, redacteuren redigeren. Dit blijkt in 2008 een bottleneck te zijn. Berichten 69 valt dun uit maar dit wordt wel als signaal gezien dat ons kwartaalblad niet kan overleven zonder de bijdrage van leden. Gelukkig is met een goed gevulde Berichten 70 revanche genomen.
 
Het bestuur in 2008 werd gevormd door Maarten Snel (voorzitter en verantwoordelijk voor het onderhouden van externe contacten), Karel Helder (vice-voorzitter en verantwoordelijk voor externe activiteiten zoals: Ogen en Oren, monitoring, TOW, beheerscomm. Razende Bol) Jaap Bosch (secretaris en verantwoordelijk voor het uitbouwen van het secretariaat), Gerd Beunk (penningmeester en verantwoordelijk voor de regio bijeenkomsten en lid Nederlands Platform voor Waterrecreatie), en Jan Asselbergs (assessor en verantwoordelijk voor de interne communicatie en onderhouden van externe contacten)
Roel Luiten woont namens de redactie van Berichten, enkele bestuursvergaderingen bij.
Het bestuur komt in het verenigingsjaar 2008, 8 keer bij elkaar.
In de kascommissie 2008 hebben zitting: Frits Bausch en Carla Hogeweg
 
Het ledenaantal bedroeg eind 2008: 1248.
 
Jaap Bosch, secretaris.
18-12-2008