banner
Pagina in afdrukformaat
Financieel verslag 2008 en begroting 2009
Bijlage 2
 
Financieel verslag en balans 2008      Begroting 2009
 
                                               Werkelijk ’07   begroot ’08   werkelijk ’08   begroot ’09
 
Opbrengsten
Verkoop kleine vlaggen              1269                      1200                 982                 1200
Verkoop grote vlaggen                    20                        100                 150                    150
Verkoop T-shirts, polo’s               479                        200                   10                        -
Contributie verenigingen              350                        500                 100                    250
Contr. Verenigingen vorig jr                                        350                 150                    100
Contributie voorgaande jaren      420                        400                   40                    200
Contributie                                  24340                    25000            24405               24500
Giften                                              2348                      2000              1807                  2000
Inkomsten jaarvergadering        2395                      2400              2260                  2300
Ontvangen rente                             844                        850                 898                     900
Overige opbrengsten                          -                           -                    170                         -
 
Totale opbrengsten   32465           33000        30972        31600
 
 
Verenigingskosten
Kosten Jaarvergadering               3630                     4500               4202                 4800
Kosten bestuur                               4973                     5000               5470                 5500
Drukkosten Berichten                   4100                      6200               3046                 3500
Werkgr.voorlichting                        5842                     1000                 374                         -
Kosten acties                                    778                       500                 360                        -
Kosten website                                 568                     1000                 463                    500
Abonnementen                                 633                       650                  537                   350
Bijdrage Ned. Platf. Waterrecr.      786                       800                  777                    800
Administratiekosten                      3591                      4200               4193                 7750
Vernieuwing huisstijl                          -                         3000               4998                       -
Regionale bijeenkomsten                                           1500                     -                  1500
Portikosten                                      1170                      3000              5582                  3000
Bankkosten                                       144                        150                207                     100
Wadvaarders’ flyers/folders         2834                           -                     -                      1000
Kosten promotie                               480                      1000               201                   1800
Overige kosten                                  174                        500                  75                        -
Wadvaarders enquête 2009                 -                            -                    -                     p.m.
 
Totale kosten                              29703                   33000           30485                 30600
 
Resultaten                                      2762                                            487
 
Voorzieningen
Reserve                                        26493                                         28450
‘Juridisch fonds’                            9921                                           9921
Totaal                                            36414                                         38371
 
 
 
BALANS *
                                                2007                                          2008
                                   DEBET       CREDIT                          DEBET       CREDIT                        
 
Reserve                                               26493                                           28450
Juridisch fonds                                     9921                                             9921
Kas                                                                                            20
Giro rekening                    2877                                         1338
‘rentemeerrekening’      35705                                      37103
te innen contributie            815                                          2320         
vooruitontv. Contr.                                      70                                                 20          
voorraad vlaggen, etc.                              p.m.                                            p.m.
vraagposten                        150
 
* door technische beperkingen bij de huidige boekhoudkundige dienstverlener wijkt de tijdsperiode van de balans af van het boekjaar, namelijk van 1 januari tot en met november.
  
TOELICHTING
 
Om een beter inzicht te krijgen over de financiële gang van zaken is de rapportage in drie kolommen weergegeven: de werkelijke resultaten over het boekjaar 2007 en de begroting en werkelijke resultaten over het huidige boekjaar 2008.
De vierde kolom betreft de apart geagendeerde ‘begroting 2009’.
 
Het boekjaar van de vereniging loopt van decembertot december. Door technische beperkingen van de huidige boekhoudkundige dienstverlener bestrijkt de balans de periode van 1 januari tot 1 december. Deze complicatie bevordert niet het gemakkelijk verkrijgen van het juiste inzicht. Met het nieuwe administratiekantoor zijn daartoe betere afspraken gemaakt.
 
Bovendien zijn bij de huidige wijze van werken de ledenadministratie en de boekhouding fysiek gescheiden. Met ingang van 1 januari 2009 wordt dit geoptimaliseerd.
 
De teruggang van de contributie over dit boekjaar is vooral te danken aan de afschrijving van een bedrag van €755 achterstallige contributie. Helaas moet worden vastgesteld dat Wadvaarders, althans in algemene zin, weinig discipline tonen inzake contributiebetaling. Aan het eind van het boekjaar is doorgaans nog tien procent van de te innen bijdragen niet voldaan. Het bestuur heeft inmiddels daartoe een gedragslijn vastgesteld (contributienota wordt verstuurd in april; eventuele herinnering komt in oktober; indien niet betaald in januari volgt uitschrijving in februari/maart).
 
De drukkosten voor Berichten zijn achtergebleven bij de begroting omdat één uitgave is komen te vervallen en één uitgave kleiner uitviel.
 
De portikosten zijn hoger uitgekomen dan begroot, grotendeels in verband met een door een aantal leden geëiste extra mailing, voorafgaand aan de jaarvergadering 2008, alsmede doordat in december 2007 de rekening nog moest worden betaald van de aankondiging van de Jaarvergadering.
 
Promotiekosten zijn achtergebleven omdat essentiële adresgegevens voor de herdruk van de Wadvaarderfolder nog niet bekend waren.
 
 
TOELICHTING OP DE BEGROTING
 
De begroting voor het komende jaar is aangegeven in de vierde kolom.
 
Drie posten zijn vermeldenswaardig verhoogd:
·         de administratiekosten, in verband met het overgaan naar een ander bureau
·         de post ‘promotie’, in verband met het tegemoet komen in de kosten voor het volgen van een informatiedag bij Ecomare voor leden, voortvloeiend uit het Convenant Vaarrecreatie
·         de post ‘flyers/folders’, om de Wadvaarderfolder opnieuw uit te kunnen brengen
 
In de vergadering zal nader worden ingegaan op de ‘Wadvaardersenquête’, waarvoor de eerste contacten zijn gelegd. Verwacht wordt dat hiermede een bedrag van €2000,= is gemoeid. Een en ander is vooral afhankelijk van de omvang van de enquête, het aantal sub-vragen en het aantal leden dat alleen op papier wil meedoen.
Het bestuur stelt voor de kosten vooralsnog ten laste van de reserve te laten komen.
 
Gerd Beunk, penningmeester Wadvaarders
16 december 2008.