banner
Pagina in afdrukformaat
Concept-verslag ALV 2009

Concept-verslag van de formele jaarvergadering van de vereniging Wadvaarders,
Gehouden op 31 januari 2009 in de Maritieme Academie te Harlingen.

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen, waarbij speciaal genoemd de genodigden, hartelijk welkom op deze 19e Jaarvergadering van de vereniging Wadvaarders.

Er zijn geen mededelingen (afgezien van een op 30 januari 2009 per e-mail ontvangen verzoek van Els Knol, waarop later in de vergadering zal worden gereageerd)

Er zijn geen ingekomen stukken (afgezien van een op 30 januari 2009 per e-mail ontvangen verzoek van Els Knol, waarop later in de vergadering zal worden gereageerd).

Verslag van de algemene ledenvergadering van 29 januari 2008
Els Knol heeft commentaar bij enkele onderwerpen:
Bladz 1: bij ingekomen stukken mist de brief van 7 verontruste leden.
Bladz 2: 31/11 moet zijn 30/11.
Bladz 3: 31/04 moet zijn 30/04.
Bladz 4: toevoegen: art.12: een bestuurslid kan niet langer dan 9 jaar achtereen een bestuursfunctie uitoefenen.
Eind verslag: besluitenlijst mist.
Ter plekke wordt in de vergadering de besluitenlijst voorgelezen onder vermelding van de acties die het bestuur naar aanleiding hiervan in het afgelopen jaar ondernomen heeft. Toegezegd wordt de aktielijst bij het verslag te doen.
Hierna wordt het verslag geaccordeerd.

Uitreiking Wadvaardertrofee
Geert Meeuwissen, beleidsmedewerker bij de Provincie Noord Holland, afdeling Recreatie en Toerisme heeft vorig jaar de trofee in ontvangst mogen nemen. Dit omdat hij binnen een jaar voor elkaar heeft gekregen het Convenant Vaarrecreatie rond te krijgen. Toegevoegd aan de trofee is een keramiek werkstukje, voorstellende het water. Bij de uitreiking gaat Geert in op de staat van onderhoud van de trofee. Hij stelt een duurzame vernieuwingsslag voor.

Geert Meeuwissen
Vervolgens wordt de trofee dit jaar uitgereikt aan StaatsBosBeheer (SBB), in persoon van Michiel Firet. Deze krijgt de trofee naar aanleiding van de bijzonder goede en efficiënte samenwerking tussen de Wadvaarders en SBB in overleg situaties met derden. Er is een groeiend begrip voor elkaars opvattingen en meningen, resulterend in (tijdelijke) strategische allianties en coalities.

SBB

Uitreiking Wadvaarders plaquette
Alvorens de plaquettes uit te reiken, worden eerst de activiteiten van de redactie en schrijvers van Berichten gememoreerd. De redactie zal worden uitgebreid met Marian Christiaanse. Daarnaast is de redactie van de website uitgebreid met Wim Blankenstein.
De plaquettes worden dit jaar uitgereikt aan Ulco de Haan, Hans Fix en Dirk-Jan Schenk voor hun vele werkzaamheden achter de schermen voor de website van de Wadvaarders. De plaquette van Ulco de Haan zal worden opgestuurd.

Plakken

Financieel verslag en de balans over 2007 (bijlage 2)
De penningmeester geeft kort een toelichting op het financieel verslag. Gemeld wordt de overgang van Zodiak naar bureau Kuipers. Ondanks het vele (sociaal-economische) werk van Evert-Jan de Kluizenaar, liet de kwaliteit van het werk van Zodiak te wensen over.
Een voorbeeld is de huidige balans. Ook de kascommissie verwacht een groter vermogen dan nu vermeld staat. Naar aanleiding daarvan heeft het bestuur besloten te gaan voor een nieuwe openingsbalans uitgaande van een correcte leden- en debiteuren registratie. Deze nieuwe balans zal vermeld worden in de nieuwe Berichten. Mocht deze balans - tegen de verwachtingen in – in materiële zijn negatief afwijken van de in de vergadering gepresenteerde balans, verplicht het bestuur zich een nieuwe ledenvergadering bijeen te roepen.
Naar aanleiding van de adviezen van de kascommissie van 2007, heeft het bestuur het afgelopen jaar een bestuursnotitie gemaakt betreffende de taak van de kascommissie. Het betreft een toelichting op de betreffende statutaire bepaling. De notitie zal op de website geplaatst worden. Daarnaast wordt gewerkt met een vast declaratieformulier en zullen uitgaven boven € 1000 in het bestuur gemeld worden.

Namens de Kascommissie doet Frits Bausch verslag. Een aantal opmerkingen van de Kascommissie heeft de penningmeester reeds in de toelichting opgenomen.
De Kascommissie heeft een onbalans vastgesteld van € 2300 in positieve zin, los van de vlaggen en T-shirts welke als p.m. zijn meegerekend. Oorzaak van het verschil ligt waarschijnlijk in het verleden bij de totaal gescheiden leden- en debiteuren administratie van het Zodiak.
Derhalve adviseert de Kascommissie de penningmeester en daarmede het bestuur decharge te verlenen, mits 1) Kuipers een nieuw openingsbalans opstelt voor eind februari 2009, opgesteld vanaf 01/12/08.
2) de leden- en debiteuren administratie opgeschoond wordt.
3) bij een negatief resultaat van de nieuwe balans tov de huidige gepresenteerde balans, een extra ALV bijeengeroepen zal worden.
Alvorens over het voorstel te stemmen, worden er nog enkele vragen van Els Knol beantwoord. De € 5000 aan nieuwe huisstijl is oa betaald aan een extern bureau van één van de Wadvaarders leden. De betalingen betreffen uitsluitend de werkzaamheden van de medewerkers van dit bureau. De porto kosten zijn hoger uitgevallen ondanks dat er een Berichten minder verzonden is als gevolg van de extra mailing in verband met de ALV 2008 en doordat bepaalde kosten van 2007 pas in 2008 actueel werden.
Na beantwoording van nog enkele vragen wordt het voorstel van de kascommissie, incl. de voorwaarden, bij acclamatie aanvaard. Hierbij wordt tevens opgemerkt dat geen decharge kan worden verleend over nieuwe feiten uit het verleden.

Frits Bausch is statutair aftredend uit de Kascommissie. Theo te Winkel meldt zich aan als nieuw lid, zodat de nieuwe Kascommissie bestaat uit Carla Hogeweg en Theo te Winkel.

Jaarverslag 2008
De voorzitter stelt het Jaarverslag 2008, het verslag van de werkzaamheden van de vereniging, aan de orde. Hierbij worden enkele punten door de verschillende bestuursleden nader belicht:
- Gastheerschap: in april 2009 wordt hiermee begonnen door de verschillende beheersorganisaties. Er zal minder controlerend worden opgetreden maar er zal harder tegen malloten worden opgetreden. De Wadvaarders zijn betrokken geweest in de voorbereidende fase;
- Monitoringsplan: gedurende de jaren 2009 t/m 2013 zullen er 5 data per jaar worden vastgesteld door LNV om waarnemingen te verrichten. Van de Wadvaarders wordt verwacht dat zij ook hieraan meedoen. Nadere informatie volgt in Berichten april 2009. Leden die hieraan mee willen doen, kunnen zich melden bij het bestuur:
- Communicatieplan: vanuit het vaarconvenant is een groot communicatie plan opgezet onder motto ”Ik pas op het Wad” ;


- Leidraad: LNV is met een leidraad gekomen betreffende bezwaren bij afsluitingen van gebieden op grond van art.20. Bezwaarschriften kunnen ingediend worden alvorens de regeling van kracht wordt. Het plan is om wetenschappers meer vooraf erbij te betrekken (zeehonden forfait). Voor de vogels ligt dit moeilijker daar niet duidelijk is wat onder verstoring wordt verstaan. Tastbaar resultaat pas over 2-3 jaar te verwachten;
- Ecomare: naar aanleiding van het vaarconvenant hebben de Wadvaarders een educatieve taak op zich genomen. Zij gaat dit doen in vorm van een cursus bij Ecomare op 14 maart en 11 april 2009. Verschillende aspecten van het Wad zullen ter sprake komen. Leden kunnen zich hiervoor nog aanmelden.

Het Jaarverslag wordt vervolgens, met in achtneming van de volgende op- en aanmerkingen, goedgekeurd en vastgesteld:
- bladz 2: +/- 100 ipv ruim 100 leden.
- in de toekomst de gerealiseerde resultaten van de verschillende doelstellingen melden.

Bakens 2009
De voorzitter stelt voor het laatst genoemde onderwerp betreffende ambassadeurs van het Wad bovenaan als eerste te plaatsen en de cursieve tekst om te zetten in normale tekst.
Met inachtneming van de voorgestelde aanpassingen worden de Bakens 2009 als koersnotitie voor het komende jaar goedgekeurd en vastgelegd.

Enquête
Het bestuur stelt voor om in het voorjaar een enquête te houden onder de leden om na te gaan wat de leden wensen. De vorige enquête is opgesteld door Els Knol in 1995. Deze wordt opgesteld door Eilard Jacobs en zal digitaal afgenomen worden. Iedereen krijgt een brief met een unieke code om in te loggen. Op wens kan deze op papier worden toegestuurd. De enquête zal gehouden worden begin maart en de resultaten zullen vermeld worden in Berichten en op de ALV van 2010. Opgemerkt wordt dat het resultaat ook vergeleken moet kunnen worden aan die van 1995. Dit vraagt extra aandacht aan de formulering van de vragen. Op de vraag wat het bestuur met de resultaten gaat doen wordt geantwoord dat zij haar beleid hierop zal afstemmen, maar uiteindelijk zal de ledenvergadering beslissen over wezenlijke beleidsveranderingen.

Begroting 2009
De voorzitter stelt de Begroting 2009 aan de orde, zoals opgenomen in Berichten 71. De begroting is opgemaakt voor de periode 1 december 2008 tot 1 december 2009. Op de vraag of bij het herdrukken van de folder het oude of nieuwe logo gebruikt zal worden, wordt aangegeven uit kosten overwegingen, het bestaande logo te gebruiken. De begroting wordt goedgekeurd en vastgelegd.

Bestuurssamenstelling
De voorzitter meldt dat vrijdagmiddag 30 januari om 15.30 nog een ingekomen stuk via e-mail is binnengekomen van Els Knol betreffende het rooster van aftreden. In het stuk worden de volgende punten genoemd:
1) aanvraag nieuw rooster van aftreden: wordt niet gehonoreerd daar dit rooster op de ALV van 2008 is vastgesteld en het huidige rooster geen belemmering vormt bij het verder functioneren van het bestuur;
2) risico van aftreden van voltallig (dagelijks) bestuur bij huidig rooster: het bestuur heeft dit onderkend en neemt zijn verantwoordelijkheid dat dit niet gebeurt.
3) teveel voorgedragen bestuursleden: indien de voorgedragen leden worden benoemd bestaat het bestuur uit een even aantal leden. De voorzitter legt uit dat de penningmeester bereid is nog enkele maanden deel uit te maken van het bestuur totdat de overdracht van Zodiak naar Kuipers naar tevredenheid is voltooid. Een luxeprobleem derhalve, dat niet zal leiden tot de problemen waarin de betreffende statutaire bepaling eventueel voorziet.
Opgemerkt wordt dat de benoeming van de voorzitter geschiedt door de ALV, de functies van de overige bestuursleden door het bestuur zelf. Hierna wordt het tijdelijk hebben van een even aantal bestuursleden bij acclamatie aangenomen. Daar er geen verdere kandidaten voor het bestuur zijn aangedragen, wordt hierna bij acclamatie Gerd Beunk herbenoemd als penningmeester en worden Felix Arons en Ciska van Geer als nieuwe bestuursleden benoemd.

Het nieuwe bestuur:


Vervolgens legt de voorzitter aan de algemene ledenvergadering voor Jan Asselbergs te benoemen als voorzitter van de Wadvaarders. Dit voorstel wordt bij acclamatie aangenomen.
Hierna treedt Maarten Snel af en neemt Jan Asselbergs de vergadering over.

Lid in de orde van Oranje Nassau
Als eerste bestuursdaad overhandigt deze de scheidende voorzitter een stropdas met het verzoek deze om te doen. Vervolgens komen vrienden en familie de zaal binnen en wordt burgemeester Scheffer van Harlingen gevraagd achter het spreekgestoelte plaats te nemen. Nadat deze zijn ambtsketen heeft omgedaan refereert hij de vele activiteiten van Maarten Snel met betrekking tot de Wadvaarders en het Leeuwarder Kamerkoor om te eindigen met de zin: “(…) Hare majesteit heeft behaagd u te benoemen tot lid van de Orde van Oranje Nassau.“ Hierop volgt uitgebreid applaus en felicitaties.

Lampje

Rondvraag
1.Opgemerkt wordt dat de e-mail adressen in berichten niet meer kloppen.
2.Henk Voerman: is bezig, op verzoek van het van Hall Instituut, de veel gebruikte routes in kaart te brengen, om deze te gaan publiceren. Ook Hans Fix is hierbij betrokken.
3.Hans Vandersmissen meldt juist dat een voordeel van het Wad is dat zij geen files kent. Door een dergelijk systeem te ontwikkelen worden deze juist opgeroepen.
4.Menno Buiskool: hoe kunnen de jongere Wadvaarders gemotiveerd worden? Het bestuur ziet dit als een speerpunt voor het komende lustrumjaar.

De voorzitter bedankt vervolgens een ieder voor inbreng en aanwezigheid en sluit vervolgens de vergadering.

Diepenveen
4 februari 2009.

Aktielijst
1) aktielijst toevoegen aan verslag ALV.

2) Kuipers een nieuw openingsbalans laten opstellen voor eind februari 2009, opgesteld vanaf 01/12/08,
uitgaande van een correcte leden – en debiteuren registratie.

3) Nieuwe balans vermelden in de nieuwe Berichten.

4) Mocht deze balans negatief uitvallen tov de huidig gepresenteerde balans, bijeen roepen van een nieuwe statutaire algemene ledenvergadering.

5) bestuursnotitie betreffende de taak van de kascommissie op de website plaatsen.

***