banner
Pagina in afdrukformaat
Persverklaring Jaarvergadering 2008
PERSBERICHT  
 
Op zaterdag 26 januari hield de Vereniging Wadvaarders haar jaarlijkse ledenvergadering. Ruim honderd leden stippelden samen met het bestuur de koers voor de komende jaren uit. Het maken van degelijke afspraken met partners in het netwerk en met de overheid wordt gewaardeerd. Het Convenant Vaarrecreatie, dat op 3 december ook ondertekend is door de Wadvaarders, is daarvan een goed voorbeeld. Om dat te illustreren ontving de projectleider en opsteller van dat Convenant, de heer Geert Meeuwissen van de provincie Noord-Holland de Wadvaarderstrofee uit handen van voorzitter Maarten Snel
 
De inleider van de dag, de bioloog dr. Henny van der Windt van de universiteit Groningen, wees de leden er op dat de situatie met Erecode en Convenant wel een bijzondere is, goed voor een vrije en verantwoorde beleving van de Waddennatuur. En typerend voor het Nederlandse model van resultaatgerichte afspraken. Tijdens een forumdiscussie onder leiding van wadvaarder en journalist Frits Wester werd de verenigingsstrategie van voortdurend betrokken overleg met overheden, terreinbeheerders, handhavers en medewadgebruikers geëvalueerd. Conclusie van de overgrote meerderheid: Wadvaardersblijven in gesprek, zolang de afspraken over en weer nageleefd worden. Van de overheid, met name van het ministerie van LNV, wordt dus verwacht dat men zich aan gemaakte afspraken houdt, aldus de ledenvergadering. Zo zijn er in december 2007 afspraken gemaakt over de af te sluiten gebieden voor 2008, op grond van de Natuurbeschermingswet. Die moeten nu wel in de kaart voor 2008 worden opgenomen, anders zal de vereniging krachtiger middelen inzetten om te voorkomen dat er verkeerde grenzen op de kaart voor 2008 komen te staan. Een vertegenwoordiger van het ministerie beloofde plechtig, dat de eerder gemaakte afspraken op de nieuwste versie van de kaart en ook met borden in ‘het veld’ zichtbaar gemaakt zullen worden. 
De Wadvaarders vinden dat de samenwerking tussen alle recreatieve gebruikers en de overheid rechtvaardigt dat er een eind komt aan de steeds verdere toename van vaar- en droogvalbeperkingen. De succesvolle proef met de Erecode en de ondertekening van het Convenant Vaarrecreatie vormen een solide basis voor duurzaam recreatief medegebruik. Daarbij past een vermindering van door de overheid afgesloten gebieden, niet een nog verder doorgaande groei. Een goed voorbeeld daarvan is het beleid met betrekking tot de zeehond. Als het slecht gaat met de zeehondenstand dan kunnen er gebieden afgesloten worden ter bescherming van dit troeteldier annex roofdier. Maar als het dan goed gaat (zoals thans het geval is) dan moeten die gebieden weer vrijgegeven worden. Het bestuur zal zich, samen met het Watersportverbond en andere organisaties, sterk maken voor dit flexibele beleid.
 
Voor nader informatie kunt u zich wenden tot:
 
Maarten Snel
voorzitter vereniging Wadvaarders
0653  66 33 16