banner
Pagina in afdrukformaat
Verslag
      
   
VERSLAG VAN DE DAG VAN DE JAARVERGADERING
VAN DE VERENIGING WADVAARDERS,
GEHOUDEN OP 29 JANUARI 2005 IN DE
MARITIEME ACADEMIE HARLINGEN TE HARLINGEN.
        
    
Voorzitter Maarten Snel opent de vergadering en heet allen hartelijk welkom.


Namens het bestuur verwelkomt hij in het bijzonder een aantal gasten en vertegenwoordigers van genode overheidsinstellingen en instanties, te weten de heer Bijman, gedeputeerde van de Provincie Friesland, de heren Gerrit van Brakel en (overigens wat later arriverend) Hendrik Oosterveld van LNV-Noord, de heren Hein Tromp en Hugo Eekhof namens de Stuurgroep Wadden Provincies ,de inleider van het ochtend programma de heer Wouter van Dieren, twee vertegenwoordigers van de Raad voor de Wadden, de heren Peter Mendelts en Pim Visser, de heer Martin Loos van het KNWV (overigens later arriverend), twee vertegenwoordigers van Soltwaters, de heren Dieter Krützkamp en Reiner Berends, de heer Prem Anroedh van het administratiekantoor Zodiak en de directeur van de KNRM, de heer Wiebenga. Helaas is de eerst aangesprokene voor de Wadvaarders bij het administratie-kantoor, Harry Woltman, door omstandigheden niet aanwezig.

Met genoegen heet de voorzitter de ongeveer 150 deelnemers welkom, en de vijftien kinderen die inmiddels zijn begonnen met een eigen kinderprogramma.

Vorig jaar ontvingen tijdens de Jaarvergadering de beide webmasters van de Wadvaarders site, voor hun niet aflatende inbreng om de site actueel en continue bereikbaar te houden, de Wadvaarders plaquette. Teun van Waart was toen niet aanwezig, zodat hij nu door de voorzitter wordt genood zich voor te stellen.
Van de gelegenheid gebruik makend attendeert de voorzitter op de nieuwe, en wellicht unieke 'Wadvaarderskalender' op de site: voorzien van tijden van hoog- en laagwater te Harlingen of Lauwersoog. Wadvaarder Hans Scheer is de ontwerper.

De voorzitter attendeert op de verjaardag van de Vereniging Wadvaarders. Ter gelegenheid van onze vijftiende verjaardag dit jaar zal het komend vaarseizoen culinair worden geopend. Nadere berichten volgen nog in Berichten en op de site, maar wellicht geschiedt het een en ander op 10 april.

Vooral ook omdat Wadvaarders veelal hun blikken vooruit werpen, zegt de voorzitter weinig behoefte te hebben uitgebreid in te gaan op het verleden. Het is immers duidelijk dat de eerste zeven jaren van actievoeren wel voorbij zijn en de daarop volgende zeven jaren, de periode van overleg met daadwerkelijke actie-dreiging op de achtergrond, het 'vakbondsmodel', ook zijn tijd heeft gehad. Nu is kennelijk een nieuw tijdsbeslag aan de orde. De tijd van initiatieven nemen en bruggen bouwen tussen ecologische, economische en recreatieve belangen, waarvan de nieuwe droogvalregeling een goed voorbeeld is. Alsmede het goede overleg met verschillende instanties, als de Raad voor de Wadden, Staats BosBeheer en Natuurmonumenten. De voorzitter geeft aan dat bepaald nog niet alle onvolkomenheden zijn opgelost, zoals het probleem van wat Wadvaarders zien als het ondemocratisch vast stellen door Staats BosBeheer van 'artikel 17 gebieden' en 'artikel 461 gebieden'.

Met enige voldoening stelt de voorzitter vast dat de Vereniging Wadvaarders wordt gekend en vertrouwd op basis van aanwezige Waddenkennis en -ervaring en daarop dan ook wordt aangesproken. Met genoegen en trots haalt hij aan dat de wijze waarop de Droogval-Erecode is uitgevoerd, als één van de twaalf 'best practices' is opgevoerd, als een 'jewel in the crown' bij de tenuitvoerlegging van de Vogel- en Habitatregeling.

De voorzitter beschouwt het als een geschenk voor het derde lustrum van Wadvaarders dat het ledental tot ruim boven 1100 is gestegen, en ook andere verenigingen belangstelling hebben voor aansluiting, zoals de Stichting Schipperskring Kooijman & de Vries. Het bestuur wordt ook regelmatig gevraagd voor presentaties bij gelijk gestemde verenigingen.


Gedeputeerde van de Provincie Friesland, de heer Bijman, heet allen hartelijk welkom en benadrukt nog eens het belang van het Wadvaarders initiatief dat uiteindelijk heeft geleid tot de nieuwe Droogvalregeling. Hij geeft aan bijzonder gelukkig te zijn met deze ontwikkeling. Juist nu, omdat de nieuwe Natuurbeschermingswet onlangs in Den Haag is aangenomen, waarin is geregeld dat verschillende wet- en regelgeving naar de provincies moet worden overgeheveld. Dat zal nog een lange weg te gaan zijn, waarbij het nieuwe droogvalconvenant bepaald vooruit loopt op de formele gang van zaken.

De voorzitter geeft vervolgens het woord aan de heer Wouter van Dieren, die hij aankondigt als de milieuactivist van het eerste uur, onder meer directeur van milieu onderzoekbureau IMSA en lid van de Club van Rome.


De heer Van Dieren doet verslag van de wijze waarop in de afgelopen jaren, inderdaad op zijn initiatief, er mogelijk perspectief kan komen over de oplossing van een aantal knellende problemen in en nabij de Waddenzee: de gaswinning, de mechanische kokkelvisserij, meer in het algemeen de schelpdierenvisserij, al dan niet samengaan van ecologische belangen en economische ontwikkeling.
In een boeiend betoog, bijzonder onderhoudend gebracht, schetst hij kort een model, het Cascade-model, waarin allerlei activiteiten die zich voordoen, in dit geval in de Waddenzee, kunnen worden beoordeeld op hun economische en ecologische waarden. Hij geeft aan dat de Vereniging Wadvaarders bij uitstek hierbij van belang kunnen zijn om het (vrij en verantwoord) ankeren en droogvallen op die wijze in discussie te brengen.

De voorzitter bedankt de heer Van Dieren voor zijn zeer gewaarde inbreng en verzekert hem dat zijn boodschap aan de Wadvaarders duidelijk is en nader zal worden besproken.

Eilard Jacobs geeft vervolgens aanwijzingen om de bijeenkomst voort te zetten in kleinere gespreksgroepen, die met behulp van aangezochte 'moderatoren' kunnen spreken over een rij van onderwerpen: napraten met Wouter van Dieren, het Duitse Wad, routes en anker- en droogvalplekken, gezinservaringen, Wad'n toekomst, Wadden toptien, sterke verhalen en leerzame blunders, huisdieren aan boord, elektronische hulpmiddelen en pan overboord.
Na de lunchpauze kan eventueel worden teruggerapporteerd. Zowel de redactie van Berichten als de site zijn benieuwd naar reacties uit de gespreksgroepen.

Tijdens de lunchpauze, bij het gereedmaken van zijn presentatie over de droogvalwaarnemingen 2004, wordt Wim de Jong helaas onwel, moet worden verzorgd en zelfs naar het ziekenhuis vervoerd. Gelukkig keert hij aan het eind van de middag in redelijke omstandigheid terug. De in de formele vergadering toegekende Wadvaarders plaquette kan hem door de voorzitter dan worden overhandigd.
Wim's bevindingen, de droogvalwaarnemingen 2004, zullen kenbaar worden gemaakt via de site en in Berichten.

In twee groepen wordt vervolgens geluncht en onder muzikale begeleiding van Eiso Vos worden meerdere Wadvaarders shanties ten gehore gebracht.


Omstreeks 14.15 uur begint de formele Jaarvergadering, waarvan een apart verslag ter beschikking komt. Belangrijkste actuele punten daaruit zijn: de verschillende verslagen en notities worden op enkele wijzigingen en aanvullingen na goedgekeurd en vastgesteld; het financieel verslag, de balans en begroting 2005 worden, na enkele aanvaarde opmerkingen van de Kascommissie, goedgekeurd en vastgesteld.
De Wadvaarders Trofee wordt toegekend aan de KNRM, wegens de immer aanwezige hulp bij noodsituaties. Wadvaarders plaquettes worden toegekend aan Wim de Jong, wegens zijn inzet en bemoeienissen voor de droogvalwaarnemingen, en Nynke Bout, voor de wijze waarop zij het bestuur aanzette en begeleidde bij de totstandkoming van het nieuwe imago, onder meer verbeeld en verwoord in de nieuwe Wadvaardersfolder. Een korte discussie over het aangepaste logo leidt tot brede steun voor het bestuursstandpunt. Het aangepaste ontwerp blijft herkenbaar en straalt niettemin vernieuwing uit.

Maarten Snel wordt bij acclamatie opnieuw gekozen voor een tweede periode als voorzitter. Maaike Richards wordt gekozen tot bestuurslid en zal als bestuurstaak de secretarisfunctie vervullen.


Kort voor de Rondvraag wordt de vergadering verrast met een heuse 'Waddenrap', uitgewerkt en uitgevoerd door de vijftien 'Waddenkinderen' die aan het jeugdprogramma deelnamen.

Gerd Beunk, 7 februari 2005.