Verslag ochtendprogramma

VERSLAG VAN DE OCHTEND
VAN DE
JAARVERGADERING VAN DE VERENIGING WADVAARDERS, GEHOUDEN OP 31 JANUARI 2004
IN DE
MARITIEME ACADEMIE HARLINGEN TE HARLINGEN.

Voorzitter Maarten Snel opent de vergadering en heet allen hartelijk welkom. Namens het bestuur verwelkomt hij in het bijzonder een aantal vertegenwoordigers van genode overheidsinstellingen en bevriende verenigingen, waaronder mevrouw Meyer van de Stuurgroep Wadden Provincies, de heren Oosterveld en Van Brakel van LNV Noord-Nederland, de heer Loos namens de NNWB en de heer Krützkamp van Soltwaters. Als bijzondere gasten noemt hij ook de beide inleiders van deze dag, de heren Rein Mulder van de KNRM en Anton van Riel, de vogelwachter van de Engelsmanplaat, alsmede Prem Anroedh, namens Wadvaarders' administratie-kantoor Zodiak. In dit verband spreekt hij zijn spijt uit dat Harry Woltmans, de eerst aangesprokene voor de Wadvaarders bij Zodiak, door omstandig-heden niet aanwezig kan zijn.
Er is helaas ook een rij van verhinderingen, van zowel een aantal genodigden als van leden, maar het aantal aanwezigen ten opzichte van vorig jaar is praktisch verdubbeld, waarvan ongeveer zestig kinderen in de leeftijd van drie tot dertien jaar. Jammer ook dat het aantal wel aangemelde, maar niet verschenen deelnemers ook is verdubbeld. Bovendien is een onbekend aantal -helaas niet steeds aangelijnde- honden te gast.

Door de onvoorziene toestroom van leden en vooral kinderen, zijn de 'overhead-kosten' voor deze dag aanzienlijk gestegen, waarvoor een extra bijdrage is gevraagd.

De voorzitter geeft vervolgens het woord aan de directeur van de Maritieme Academie Harlingen voor een welkomstwoord en promotie voor zijn instituut.

Rein Mulder, de schipper van de Harlinger reddingboot van de KNRM houdt vervolgens een inleiding over allerlei aspecten van het veilig varen op de Wadden, te nemen voorzorg- en veiligheidsmaatregelen, zeemanschap voor recreanten en geeft belangrijke aanwijzingen zoals bijvoorbeeld hoe te handelen in geval van onweer. Zijn bijdrage wordt zeer gewaardeerd en als de bekende KNRM-reddingbootjes rondgaan wordt ruim 300 Euro opgehaald.

De voorzitter introduceert vervolgens Anton van Riel, voor Wadvaarders vooral bekend als de 'vogelwachter van de Engelsmanplaat'. Tijdens de zomer van 2003 was hij in dienst van Staats Bos Beheer, maar hij is zeer onlangs uit die functie ontslagen. Hij houdt zijn inleiding dan ook als lid van het IVN.
Op zijn bekende wijze geeft hij aan wat zijns inziens gedurende drie maanden op de Engelsmanplaat van belang was op het gebied van verstoringen.
Van 'verstoring' is formeel sprake als een groep van tenminste vijftig vogels, gedurende ten minste één minuut gaat vliegen. In de drie maanden dat hij de Engelsman bewaakte deed zich dat 32 keer voor.
Ook de bijdrage van Anton van Riel wordt door de aanwezigen bijzonder gewaardeerd.

Eilard Jacobs licht toe hoe de gespreksgroepen te werk kunnen gaan. Er zijn negen onderwerpen bedacht, waarbij even zovele gespreksleiders zijn gevraagd om de goede gang van zaken te bewerkstelligen en eventueel te rapporteren:

De uitstekend verzorgde lunch wordt gebruikt, Eiso Vos laat menigeen uit volle borst meerdere shanties zingen, waaronder de aangepaste Dellewal-wals en niemand gaat een frisse neus halen omdat buiten de windkracht toeneemt en de regen bij bakken neerkomt.

Het eerste programmapunt na de lunchpauze is het inventariseren van punten uit de groepsdiscussies. Daarbij komt naar voren dat het bestuur van de Wadvaarders nader werk zou moeten maken van het ontslag van Anton van Riel als SBB-medewerker en van de samenwerking met SBB in het algemeen.
Naar aanleiding van het gesprek met de KNRM schipper blijven nogal wat vragen en goede suggesties over, waarover het bestuur zich nog beraad om daar meer mee te doen. De fraaie verhalen die in de werkgroep 'Leugenbank' aan de orde zijn geweest worden ter beschikking gesteld aan de redacties van Berichten en de website.

De voorzitter opent daarna de formele Jaarvergadering; het verslag van dit gedeelte van de bijeenkomst komt binnenkort beschikbaar.

Het eind van het formele gedeelte van deze dag valt samen met het einde van het bijzonder geslaagde jeugdprogramma, waaraan bijna zestig kinderen deelnamen. Het programma bestond uit een inbreng van Anton van Riel als IVN-vogelwach-ter, een workshop zeemansknopen, een complete gourmet-maaltijd, een treinreis naar de haven en zelfs varen met de KNRM-reddingboot.

Gerd Beunk, februari 2004.