Verslag ALV
VERSLAG VAN DE FORMELE JAARVERGADERING VAN DE VERENIGING WADVAARDERS, GEHOUDEN OP 31 JANUARI 2004 TE HARLINGEN door Gerd Beunk, secretaris (4/2004)
   
De voorzitter (her)opent de vergadering (zie eventueel ook het ‘verslag van de dag van de Jaarvergadering) en spreekt nogmaals zijn waardering uit voor de bijzonder hoge opkomst.
In het kader van mededelingen worden drie zaken genoemd.
Het bestuur heeft besloten, inzake het ter beschikking stellen van beschikbare gegevens van de leden, conservatief te handelen. Dit reeds eerder ingenomen standpunt was de reden om de Wadvaarders’ ‘scheepsnamenlijst’ in het leven te roepen, een lijst van scheepsnamen en namen en (e-mail) adressen van de leden, die regelmatig aan de deelnemers wordt toegezonden. Deze wijze van handelen zal worden voortgezet. Indien leden nadere informatie wensen over andere leden zal het secretariaat daarbij eventueel bemiddelen.
Het bestuur is de laatste maanden, onder de bezielende en professionele leiding van Nynke Bout, in discussie over het imago van ‘de Wadvaarders’, hetgeen uiteindelijk ook moet leiden tot het stand komen van een nieuwe folder. De gedachten wisseling is al een eind op streek, waarbij de positie van de Vereniging, tussen ‘natuurbeschermers’ en ‘recreatie’, een belangrijke rol speelt. Waarschijnlijk zal nog dit seizoen de nieuwe folder beschikbaar komen.
Met genoegen constateert de voorzitter dat de redacties van zowel Berichten als de website uitstekend hebben gepresteerd. Els Knol heeft te kennen gegeven als eerst aangesprokene voor de Berichten te blijven optreden; de redactie bestaat, na het onlangs toetreden van Martin Berk, mede uit Rian Rensen en Wiep van der Meulen (vormgeving).
Marjan Vroom heeft de redactie verlaten; als blijk van waardering ontvangt zij een fraaie bos bloemen.
Verslag van de Jaarvergadering dd. 25 januari 2003
Onder het kopje ‘droogvalwaarnemers’ dient, bij de omschrijving van de doelstelling van het droogvalwaarnemen, worden toegevoegd: dat nadrukkelijk ook verslag moet worden gemaakt indien zich geen bijzonderheden voordoen (een en ander conform de relevante richtlijnen).
Het betreffende verslag wordt vervolgens goedgekeurd en vastgesteld.
Droogvalwaarnemingen 2003
Wim de Jong geeft een professionele, fraai uitgevoerde digitale presentatie van de door de Wadvaarders waargenomen droogvalsituaties in 2003. De belangrijkste conclusie is dat gedurende de zomermaanden, tijdens het droogvallen en ankeren, door Wadvaarders en BBZ waarnemers, in slechts 1,2% van de waargenomen situaties, ‘overlast’ dan wel ‘verstoring’ is geconstateerd.
Een aantal punten komt daarbij aan de orde:
Karel Helder stelt zich beschikbaar om ook in het komende seizoen, zo mogelijk tezamen met de voorbereidingswerkgroep, de nieuwe waarnemingen te organiseren. Hij roept de leden op om zich op te geven, zodat samen met schippers van de BBZ, ook het komende seizoen weer goede waarnemingen kunnen worden gepresenteerd.
Wadvaarders Plaquette
De voorzitter verheugt zich dat het bestuur ook dit jaar weer motieven genoeg had om de Wadvaarders plaquette uit te reiken. Hij kent de plaquettes toe aan de beide webmasters van de Wadvaarders site, te weten Teun van Waart en Frank Nieuwenhuijsen, voor de plezierige en professionele wijze waarop zij de Wadvaarders site vorm en inhoud geven.
Wadvaarders Trofee
Vorig jaar kende de Vereniging Wadvaarders de blijk van waardering voor bijzondere verdiensten voor het vrij en verantwoord wadvaren toe aan de BBZ, de landelijke vereniging van charterschippers. Geheel naar weliswaar nog jong gebruik, heeft BBZ, met name Hennie de Boer, de trofee voorzien van een eigen passende toevoeging.
De voorzitter gaat vervolgens over tot de motivering van de toekenning van de Wadvaarders trofee over het afgelopen jaar. In het kort schetst hij daarbij de lange en turbulente rij van besprekingen, formele en informele ontmoetingen, bijeenkomsten en vergaderingen om uiteindelijk te komen tot de instelling van de nieuwe droogvalregeling en de ontwikkeling van de daarbij behorende Erecode.
De voorzitter noemt het opmerkelijk hoe de zich aanvankelijk formeel opstellende overheids-organisatie LNV-Noord, zich in de loop van het afgelopen jaar is gaan ontwikkelen in de gesprekken over de nieuwe droogvalregeling. Van formele opstelling tot uiteindelijk zelfs een warm voorstander, is immers voor een overheidsinstantie bepaald een opmerkelijke ontwikkeling, een bijzondere verdienste voor het Wad en in het bijzonder voor de Wadvaarders. Hij overhandigt de Wadvaarders Trofee 2003 aan LNV-Noord, in de persoon van de heer Hendrik Oosterveld.
De heer Oosterveld stelt onder meer zeer verrast te zijn, vooral ook omdat doorgaans altijd gemopperd wordt op overheidsinstanties. Loftuitingen komen dan ook maar zelden voor.
Hij is van mening dat ‘werk aan de Wadden’ een zaak is die met elkaar, in goed vertrouwen en overleg moet worden bewerkstelligd. In de loop van de besprekingen over nieuw handhavingsbeleid op de Wadden, werd het zijn organisatie duidelijk dat ook hier meer verantwoordelijkheid aan de burger zou moeten worden gegeven. Genieten van dat prachtige natuurgebied vraagt wederzijds respect en, uiteraard goede afspraken in dat verband.
De heer Oosterveld spreekt zeer waarderend over de gepresenteerde droogval waarnemingen, waarvan hij verwacht dat deze zeker van pas en aan de orde komen bij de komende besprekingen. Hij geeft aan dat zijn eerste indruk is dat de gepresenteerde gegevens overeenkomen met wat intern bij LNV rond gaat.
Hij prijst de Wadvaarders ook voor de rol die zij op zich namen en dan ook uitvoerden bij de verspreiding en bekendmaking van de Erecode. Hij besluit zijn dankwoord met de belofte deze erkenning van de Wadvaarders bij de minister kenbaar te maken.
Jaarverslag 2003
Het Jaarverslag 2003 van de Vereniging Wadvaarders (verslag van de werkzaamheden van de vereniging), wordt goedgekeurd en vastgesteld.
Financieel Jaarverslag en balans over 2003
Na een korte toelichting door de penningmeester worden zowel het financieel Jaarverslag als de balans over 2003 goedgekeurd en vastgesteld.
De Kascommissie, bestaande uit Matteke de Vries en Eiso Vos, heeft een schriftelijke verklaring opgesteld (bezit secretaris), waarin de werkwijze en bevindingen zijn aangegeven, met als conclusie het voorstel om het bestuur decharge te verlenen. Dit voorstel wordt bij acclamatie door de vergadering overgenomen, waarbij nog waardering wordt uitgesproken voor de wijze waarop Zodiak, met name Harry Woltmans en Prem Anroedh, de administratie van de Wadvaarders op orde hebben.
Matteke de Vries verlaat conform de statuten de Kascommissie. Bij acclamatie wordt Marjan Vroom gekozen als nieuw lid van de Kascommissie.
KOERS van de Wadvaarders 2004: vrij en verantwoord verder
De bestuursnotitie ‘KOERS van de Wadvaarders’ 2004 wordt goedgekeurd en vastgesteld, waarbij een aantal gesprekspunten worden genoteerd:
Begroting 2004
De opgestelde begroting 2004 wordt goedgekeurd en vastgesteld, waarbij de vergadering aangeeft geen bezwaren te hebben tegen de wat hogere kosten van de Jaarvergadering, gezien ook het succes en de op prijs te stellen hoge aanwezigheid.
Bestuurssamenstelling
Volgens het rooster van aftreden, treedt Eilard Jacobs af; hij stelt zich herkiesbaar. De vergadering verkiest hem wederom, bij acclamatie.
De voorzitter stelt voor Hans Detmers te benoemen als vijfde bestuurslid; daarnaast zal Maaike Richards, die evenals Hans Detmers in de loop van 2003 verschillende bestuurs-vergaderingen bijwoonde, het bestuur blijven adviseren, in het bijzonder inzake jeugd-lidmaatschapszaken. Daarbij is zij beschikbaar voor een eventuele tussentijdse vacature in het bestuur. De vergadering gaat daarmede bij acclamatie akkoord.
Rondvraag en sluiting
Pieter van Kuppenveld heeft een aantal wetenswaardigheden en waarschuwingen voor het Duitse Waddengebied, die hij kenbaar zal maken via de site en in Berichten.
De voorzitter ontlokt een bijna staande ovatie voor de wijze waarop het jeugdprogramma is voorbereid en uitgevoerd. De bijna zestig kinderen hebben een onvergetelijke ochtend, middag en niet te versmaden lunch gehad, vooral door de inbreng van Evelien Dam, Ciska van Geer en Geertje Richards.
Hij dankt ook directie, staf en het grote aantal assisterende leerlingen van het Maritiem Instituut voor de genoten gastvrijheid, de topprestatie in de kombuis en het in goede banen leiden van de het grote aantal opgekomen leden.
Hij sluit vervolgens de vergadering.