Jaarverslag 2003
 

JAARVERSLAG 2003 VAN DE VERENIGING WADVAARDERS

                        Verslag van de werkzaamheden van de vereniging

 

Voor de Vereniging Wadvaarders zal het jaar 2003 vooral van belang blijven omdat na jarenlang intensief en vasthoudend onderhandelen uiteindelijk op 4 juni 2003 de 'Afsprakennotitie verantwoord droogvallen in de Waddenzee' werd ondertekend. In deze notitie, in de volksmond 'Het Convenant' genoemd, komen feitelijk de verschillende bij de Waddenzee betrokken overheden en tien recreatieve gebruikersverenigingen overeen dat de vermaledijde 200 metergrens voor droogvallen en ankeren kan vervallen, mits men zich aan de gedragscode houdt: 'Verantwoord gedrag op het Wad'. Vooralsnog wordt hierbij uitgegaan van een proef voor de tijd van vier jaar, waarbij tenminste jaarlijks het een en ander zal worden geëvalueerd.

Een belangrijk aspect van de nieuwe gedragscode, ook wel Erecode genoemd, was ook de verplichting tot educatie en voorlichting, waarbij ook een beroep wordt gedaan op de leden van de ondertekenende verenigingen om verstorend gedrag te helpen voorkomen.

De Vereniging Wadvaarders was een prominent initiatiefnemer en een blijvende trekker in dit geheel. In het begin van dit verslagjaar is veel tijd en energie besteed aan deze ontwikkelingen, waarna in de zomerperiode, ondanks de late datum van tot stand komen van de Erecode, een goede informatiecampagne kon worden gelanceerd. In korte tijd werd een Wadvaarders-eigen informatiepamflet gerealiseerd, waarin de nieuwe gedragsregels waren opgenomen, alsmede de mogelijkheden om lid te worden van ' Wadvaarders'. Ongetwijfeld heeft onze snelle reactie op deze ontwikkelingen, plus de inzet van een groot aantal Wadvaarders-leden in dit verband, er toe bijgedragen dat het ledenaantal, vooral gedurende de zomermaanden beduidend is toegenomen.

In het verslagjaar is ook veel aandacht besteed aan het vervolmaken van de administratieve ondersteuning van de secretariaats- en financiële werkzaamheden van de vereniging. Het bestuur is van mening dat de wijze van werken van het betreffende bureau weinig te wensen over laat. Een kwetsbaar punt in de organisatie bleek de vervanging bij ziekte van de vaste medewerker.

De Algemene Ledenvergadering over het jaar 2002 werd gehouden op 25 januari 2003 en vond plaats in het Noordzee College te Harlingen. Op deze 'dag van de Wadvaarders' werd veel gesproken over de toen op handen zijnde overeenkomst voor het nieuwe droogvallen, waarbij de heer Rob Bijnsdorp een geanimeerde inleiding verzorgde over 'normen en waarden op het Wad'. In kleine discussie-groepen werd vervolgens van gedachten gewisseld over een reeks interresante onderwerpen.

De fameuze Wadvaarderstrofee werd dit jaar toegekend aan de Vereniging van Beroeps Chartervaart (BBZ), in het bijzonder voor de alerte en loyale opstelling inzake de nieuwe droogvalregeling van deze vereniging van commerciële schippers. De Wadvaarders-plaquettes werden toegekend aan Erik de Waal, vooral voor zijn juridische ondersteuning bij de droogvallerij-problematiek, en Kees van Roon, in het bijzonder voor de wijze waarop de administratieve en financiële zaken werden overgedragen.

In de loop van het verslagjaar hebben zich twee leden als adspirant-bestuursleden met de bestuursaangelegenheden bemoeid. Een en ander is ook in de Berichten kenbaar gemaakt. Hans Detmers heeft zich ingewerkt als eerst aangesprokene binnen het bestuur voor de zaken rond de website en Berichten. Maaike Richards bemoeide zich vooral met lidmaatschapszaken, meer specifiek gericht op jongeren. Formeel bestond in het verslagjaar het bestuur uit vier leden, te weten Maarten Snel als voorzitter, tevens woordvoerder namens de Vereniging, Eilard Jacobs als vice-voorzitter en monitor van overheids- en internationale ontwikkelingen, Evert Jan de Kluizenaar als penningmeester en Gerd Beunk als secretaris.

Het bestuur kwam in 2003, naast de algemene ledenvergadering en enkele telefonische bijeenkomsten, zeven keer ter vergadering bijeen, te weten op 12 februari, 26 maart, 8 mei, 11 juni, 9 september, 14 oktober en 3 december. Tussen de bestuursleden onderling en met de redacties van Berichten en de website bestaat een intensief contact via e-mail.

 

Met veel belangstelling heeft het bestuur de burgemeesterswissling op Terschelling gevolgd, om een passend moment te kiezen voor een ontmoeting, vooralsnog om te proberen een wederzijds redelijke verstandhouding te realiseren. Dat is inmiddels gelukt. De besprekingen, met als doel de droogvalmogelijkheden rond Terschelling zo mogelijk uit te breiden, worden in 2004 voortgezet.

In de zomermaanden is een groot aantal 'droogval-waarnemers' actief geweest. Tijdens de Jaarvergadering zullen daarover nadere gegevens worden verstrekt.

Voor de derde keer werd in november in Woerden een regionale ledenbijeenkomst gehouden, die door ruim zestig leden, vooral woonachtig in het midden van het land, werd bezocht. Een van Wadvaarders' webmasters, Frank Nieuwenhuijsen, hield een inleiding als 'Wadvaarder met GPS' en er was ruime gelegenheid voor het uitwisselen van ervaringen en wetenswaardigheden.

Het verslagjaar was ook het Jaar van B50. Behalve drie fraaie Berichten door het jaar heen, verscheen in juni, vlak voor de uitgelezen zomer dit extra dikke lustrumnummer met naast de nodige informatie ook aardige zaken uit het illustere verleden van ons eigen Wadvaarders periodiek.

Wadvaarders' website kon zich ook in 2003 weer verheugen op toenemende belangstelling. Ook niet-leden blijken veel gebruik te maken van de vele actuele informatie die op de site te vinden is. Het geheel draagt ongetwijfeld bij tot de steeds grotere bekendheid van ' Wadvaarders', hetgeen ook blijkt uit het grote aantal nieuwe leden dat zich aanmeldt via deze website.

In de tweede helft van het jaar is binnen het bestuur een discussie gestart, met gewaardeerde en deskundige hulp van Wadvaarders-lid Nynke Bout, die uiteindelijk zal leiden tot een Wadvaarders' Communicatieplan en een nieuwe folder voor onze Vereniging.

Mede ook door goede contacten met het Watersportberaad en de daarbij aangesloten recreatieve watersportverenigingen werd de bekendheid en het uitdragen van de doelstellingen van de vereniging verder bestendigd en uitgebouwd.

Het ledenaantal bedroeg aan het eind van het verslagjaar 1079.

 

 

Gerd Beunk, secretaris.