banner
Pagina in afdrukformaat
Verslag ochtendprogramma
Verslag van de dag van de
JAARVERGADERING van de Vereniging Wadvaarders
   
gehouden op 25 januari 2003 in het Noordzee College te Harlingen.
    
De voorzitter, Maarten Snel, opent de vergadering en heet iedereen hartelijk welkom. Namens het bestuur en de vereniging heet hij, behalve de leden, in het bijzonder de vele vertegenwoordigers welkom van genode overheidsinstanties en instellingen, alsmede bevriende verenigingen, die gehoor hebben gegeven aan de uitnodiging deze bijeenkomst bij te wonen.
Met name heet hij de heer Siem Jansen welkom, die overigens later wordt verwacht, alsmede de heren Eekhof, Tromp en Wagenaar van de Stuurgroep Wadden-Provincies, mevrouw De Jong namens de Raad voor de Wadden, de heer Loos namens de NNWB, de heer Lagerweij namens het Watersportberaad, de dames De Boer en Hogeweg namens de BBZ, mevrouw Kuipers namens de Waddenvereniging, de heren Kuizenga en Anroedh namens Zodiak en de heer Teske van Soltwaters.

Met genoegen stelt de voorzitter vast dat er ook belangstelling is van de media, zelfs van Omroep Fryslân, de Leeuwarder Courant en Weekblad Schuttevaer. Hij heet deze vertegenwoordigers dan ook hartelijk welkom.
Namens de Vereniging Wadvaarders dankt de voorzitter bij voorbaat voor de geboden gastvrijheid van het Noordzee College. Arjen Mintjes, directeur van dit opleidingsinstituut, zal in de loop van de dag nog het een en ander over het instituut en het gebouw vertellen.

   

Maarten Snel leidt vervolgens het eerste programma-onderdeel in, de presentatie van de heer Rob Bijnsdorp: ‘Normen en Waarden op het Wad?’.
Hij herinnert zijn gehoor aan de uitreiking van de Wadvaarders Trofee tijdens de vorige Jaarvergadering. Met veel genoegen werd deze blijk van waardering voor veelbetekenend werk en inzet voor Wadvaardersbelangen uitgereikt aan de heer Siem Jansen, in die tijd nog Gedeputeerde van de Provincie Friesland en voorzitter van de Stuurgroep Wadden Provincies.
In het bijzonder was zijn gedenkwaardige uitspraak en daadwerkelijke inzet van belang, inzake de ‘200 meter bepalingen’ voor ankeren en droogvallen. Praktisch letterlijk was zijn uitlating dat die regel wat hem betrof wel zou kunnen worden afgeschaft, mits daar een nieuwe goede regeling voor in de plaats zou komen.
Het bestuur van de Wadvaarders heeft die uitdaging dan ook opgepakt en met voortvarendheid is praktisch het gehele jaar 2002 gewerkt aan een nieuwe - en zijns inziens - goede regeling: de -nu nog concept- Gedragscode voor Verantwoord Droogvallen in de Waddenzee.
Het betreffende stuk is inmiddels aan de bezoekers van de Jaarvergadering uitgereikt. Met klem benadrukt Maarten Snel dat het stuk inderdaad nog niet een officieel document is: medio februari zal moeten blijken of daadwerkelijk de benodigde handtekeningen van de verschillende instanties zullen worden geplaatst, in de bijeenkomst van het Regionaal Coördinatiecollege Waddenzee (RCW). Vooralsnog wordt uitgegaan van een proefperiode van vier jaar, ingaand het komende vaarseizoen.(Noot webmaster: zie mededeling over uitstel van de goedkeuring)
De voorzitter geeft vervolgens in grote lijnen weer hoe het een en ander tot stand is gekomen. Vanaf het begin is veel aandacht besteed aan de contacten met de verschillende collega-verenigingen en instanties in deze problematiek. Bovendien is er vanuit de Vereniging Wadvaarders ook veel werk verzet, niet alleen door de leden van het relatief kleine kernbestuur. Zo was er een actieve klankgroep, bestaande uit verschillende oud-bestuurders en ter zake kundigen, onze eigen juridische deskundigheid is aangesproken, de resultaten van de zogenoemde droogvalwaarnemers waren van belang en ook de redactie van Berichten en de website leverden hun aandeel.
Met veel genoegen constateert de voorzitter dan ook dat naast het kernbestuur van vijf leden, er veel leden mede-actief zijn om de doelstellingen van de Vereniging Wadvaarders handen en voeten te geven.
Als de -concept- Gedragscode voor Verantwoord Droogvallen in de Waddenzee uiteindelijk zijn beslag zal krijgen, zullen de verschillende ondertekenaars een belangrijke rol krijgen in de voorlichting, in het bijzonder in het uitdragen van de in de code genoemde gedragsregels. Daartoe is de heer Rob Bijnsdorp uitgenodigd voor een beschouwing in dit verband, mede ook als voorbereiding op de discussie in werkgroepen, later in het programma.
Rob Bijnsdorp, redacteur van het tijdschrift Zeilen, radio-programmamaker, publicist en directeur van een Communicatie Adviesbureau, presenteert vervolgens zijn visie in dit verband onder het motto: ‘Normen en Waarden op het Wad’.
Het wordt een boeiend en vooral ook interactief betoog, met een hoogwaardige inhoud, vertaald naar de ervarings- en belevingspraktijk van alle dag op het Wad. (Noot webmaster: zie ook het artikel door Rob Bijnsdorp, samen met Marjolein Brandt, in "Zeilen" en zijn "Laatste Pagina" bijdrage in in hetzelfde blad.)
Vervolgens gaat de bijeenkomst uiteen in tien discussiegroepen om van gedachten te wisselen over even zo vele, door leden zelf aangedragen, onderwerpen:

Onderwerp van de dag....gedrag.
 • Wadvaren met de motorboot
 • Nieuwe routes op het Wad
 • Het Duitse Wad: regels, ervaringen
 • Vangen, vinden en koken op het Wad
 • Droogvallen, droogvalwaarnemingen
 • Normen en Waarden op het Wad
 • Praten met mensen die wel willen maar niet durven
 • Wadwandelen en ander vertier
 • Naar Denemarken
 • Beleven van Wadvaren en het belang van vrijheid voor de beleving.
Elke discussiegroep heeft een gespreksleider toegewezen gekregen. De voorzitter geeft aan dat niet is voorzien in terugrapportage, maar er wel gelegenheid toe is bij het begin van het middagprogramma. Op flip-overs kunnen eventuele wetenswaardigheden worden aangegeven.
Een verslag van de groepsdicussies is beschikbaar. In steekwoorden kunnen de discussies als volgt worden samengevat;
 • Kijk ook op de Wadvaarders-website voor route-informatie
 • Ook voor waypoints biedt de website uitkomst
 • Ook met motorboten kan je prima wadvaren, ankeren en droogvallen
 • Als de leeftijd gaat meespelen is motorboot-wadvaren wellicht een goed alternatief
 • Motorboot-wadvaarders zijn -en blijven- uiteraard zeer gewaardeerd lid van de Wadvaarders
 • Het oprichten van een platform voor beginnende Wadvaarders (zie ook de "Eerste keer" rubriek)
 • Droogvallen is de meest fantastische vorm van Wadbeleving
 • Vrij het Wad beleven is essentieel
 • Droogvallen wordt nooit een massale activiteit: het Wad reguleert zich dan ook zelf
 • Aanspreken (bij verkeerd gedrag) helpt, maar 'hoe doe je dat?'
 • Regelgeving op het Duitse Wad is een onontwarbare kluwen. Goed dat Soltwaters er is
 • Naar Denemarken? Eerst naar de Wadvaarders website!
 • Een kookrubriek in de Berichten?


Ook motorbootvaarders zijn zeer gewaardeerde leden.
Vervolgens houdt de directeur van het Noordzee College, de heer Arjen Mintjes, een inleiding over het opleidingsinstituut en het fraaie monumentale pand. In groepen kan het een en ander worden bezocht, onder leiding van studenten van de school, hetgeen wordt gecombineerd met het verstrekken van de traditionele –en smaakvol bereide- Wadvaarderslunch.
Tijdens de lunchpauze wordt een spontaan Wadvaarderskoor geformeerd. Eiso Vos begeleidt de verschillende shanty’s en Wadvaardersliederen.
De voorzitter kondigt het middagprogramma aan, bestaande uit de formele Algemene Ledenvergadering. Zie daarvoor het desbetreffende verslag.
Gerd Beunk, 16 februari 2003.