banner
Pagina in afdrukformaat
Verslag in Schuttevaer
Dit is de tekst van het artikel dat op 1 februari 2003 in Weekblad Schuttevaer verscheen over de Jaarvergadering van Wadvaarders. De opmaak is uiteraard afwijkend.
 
VERENIGINGSTROFEE NAAR BBZ WEGENS INZET VOOR CONVENANT
  
Wadvaarders presenteren n ieuw
convenant voor droogvallen Wad
  
Gebruikersorganisaties en overheden tekenen 17 februari een convenant over droogvallen in de Waddenzee. Dat werd afgelopen zaterdag bekend op de algemene ledenvergadering van Vereniging De Wadvaarders in Harlingen. Het convenant geldt voor de komende vier jaar.
  
Weer hoop op soepeler
beleid voor Dellewal
  
Formeel blijft de huidige regeling voor droogvallen - binnen maximaal 200 meter uit de geulen - van kracht, maar bij wijze van experiment mag in die periode in het hele Waddengebied worden drooggevallen, mits men zich aan een aantal gedragsregels houdt. Het convenant wordt jaarlijks geëvalueerd. Als droogvallers zich keurig aan de convenantsregels blijken te houden, wordt de regeling wettelijk vastgelegd in de Natuurbeschermingswet en in de verordeningen van de Waddengemeenten.
De regeling omvat strenge gedragsregels voor droogvallende schepen en hun opvarenden. Die werden volgens voorzitter Maarten Snel van De Wadvaarders gunstig beoordeeld door het Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee, onderzoeksinstituut Alterra en de Landelijke Vereniging tot Behoud van de Waddenzee. Het Openbaar Ministerie toetste de regels en heeft eveneens positief gereageerd.
Ondertekenaars aan gebruikerszijde zijn 17 februari De Wadvaarders, BBZ, Noord‑Nederlandse Watersportbond, Vereniging van Kanovaarders, wadlooporganisaties, ANWB en Hiswa. De overheden zijn het ministerie van LNV, Stuurgroep Waddenprovincies, Vereniging van Waddenzeegemeenten en het Overlegorgaan Waddeneilanden.
De Wadvaarders begonnen vorig jaar met een eigen 'droogvalwaarnemingsgroep' om na te gaan wat watersporters eigenlijk doen wanneer ze droogvallen. Volgens Snel is uit hun rapportage gebleken dat in één procent van die gevallen excessen plaatshebben. Het betreft dan mensen die hun radio te luid hebben staan of zeehonden of foeragerende vogels op andere manieren verstoren. Vorig jaar bestond de waarnemingsgroep nog uit achttien leden van De Wadvaarders, die 600 waarnemingen schriftelijk vastlegden. De resultaten zijn dermate positief, dat is besloten de groep uit te breiden tot 25 personen. Ook zullen de waarnemingen worden vergeleken met die van beheersinstanties als Staatsbosbeheer. De vereniging heeft verder goede hoop dat met de gemeente Terschelling overeenstemming kan worden bereikt over droogvallen in de baai Dellewal. Men put die hoop vooral uit het feit dat burgemeester Cootje Beukering-Dijk onlangs is vervangen door mr. Jurrit Visser. De vereniging gaat met hem praten zodra Visser, die eind december aantrad, is ingewerkt.
Wadvaarderstrofee
De Wadvaarderstrofee, die de vereniging jaarlijks uitreikt aan iemand die zich op opvallende wijze heeft ingezet voor haar doelstellingen, werd dit jaar uitgereikt aan de BBZ, de vereniging voor beroepschartervaart. Namens de BBZ namen vice-voorzitter Carla Hogeweg en bestuurslid Hennie de Boer de trofee in ontvangst. Beiden hebben veel energie gestoken in de totstandkoming van het convenant over droogvallen.
De plaquettes die De Wadvaarders jaarlijks uitreiken aan leden die veel werk voor de vereniging hebben verzet, gingen naar Erik de Waal en Cees van Roon. De Waal was in hoge mate betrokken bij de totstandkoming van het convenant; Van Roon begeleidde de overgang van De Wadvaarders naar een ander administratiekantoor.
Bestuurslid Ruud van der Steen trad na vijf jaar af Het is nog niet bekend wie hem opvolgt. Van der Steen verzette met name veel werk tijdens de acties voor droogvallen op het Simonszand en op Dellewal, evenals in het 'beprikken' van de geul naar de Engelsmanplaat. Vereniging De Wadvaarders telt nu 960 leden, twintig minder dan een jaar geleden. De vereniging gaat zich met allerlei middelen richten op de ledenwerving en dan vooral onder jonge watersporters.
(JvdW)