banner
Pagina in afdrukformaat
Verslag ALV
VERSLAG VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING
van de VERENIGING WADVAARDERS
gehouden op 25 januari 2003 in het Noordzee College te Harlingen.
Opening
De voorzitter (her)opent de vergadering (zie het ‘verslag van de dag van de Jaarvergadering') en heeft enkele mededelingen vooraf:
 • in de loop van het afgelopen jaar is de Vereniging Wadvaarders een wederzijds lidmaatschap aangegaan met onze Duitse collega-vereniging Soltwaters, hetgeen met gesloten beurzen geschiedt.
 • Het bestuur besloot de Vereniging Wadvaarders te doen aansluiten bij het 'Watersportberaad', de overkoepelende organisatie van praktisch alle relevante recreatieve watersportverenigingen in ons land, waaraan ook de HISWA en ANWB zijn geassocieerd.
 • Bij de jaarlijkse Harlingen-Terschelling Race, blijkt ook een sectie Platbodems mee te varen, doch de belangstelling is nogal tanende. Nico Huisman wil graag in contact komen met toekomstige meevaarders.
 • Vanuit Lauwersoog worden overigens jaarlijks twee platbodem-races gevaren. De voorzitter roept op tot wederzijds wervende contacten.
Verslag van de ledenvergadering dd. 26 januari 2002
Het verslag van de vorige ledenvergadering dd. 26 januari 2002 te Zoutkamp wordt goedgekeurd en vastgesteld.
Korte Presentaties
Berichten
Els Knol-Licht presenteert de nieuwe redactie van de Berichten, die is aangetreden na een oproep daartoe. Roelof Mulder, tot voor kort de man van de vormgeving, wordt veel dank toebedacht. Zijn werkzaamheden zijn overgenomen door Wiep van der Meulen. Naast Els en Marjan Vroom zijn Kees de Heer en Rian Rensen-Bronkhorst tot de redactie toegetreden.
Els geeft aan dat voorzieningen zijn getroffen voor een feestelijk vijftigste nummer van de Berichten, dat de samenwerking met de website voortreffelijk is en zij er misschien wel eens een keertje mee zal ophouden.

De voltallige redactie van Berichten. V.l.n.r.: Els Knol-Licht, Kees de Heer, Rian Rensen-Bronkhorst, Marjan Vroom, Wiep van der Meulen (vormgeving) en gaande man Ruud van der Steen.
Website
Teun van Waart houdt, mede namens Frank Nieuwenhuijsen, een gloedvol verhaal over de aanvankelijke doelstellingen en uitgangspunten van Wadvaarders’ website en geeft aan hoe de ontwikkelingen zich de laatste twee jaar hebben voltrokken. Hij geeft in het bijzonder aan dat ook veel niet-leden de site bezoeken, daarmee nogal wat Wad-ervaringen opdoen, waarmede de functie van de site, ook voor PR-doeleinden, duidelijk is.
Hij maant het bestuur nog meer bij te dragen aan het verstrekken van informatie en het uitdragen van doelstellingen en beleid via de site.
Droogvalwaarnemers
Karel Helder meldt dat dit jaar achttien leden (in 2001 twaalf) ongeveer zes honderd waarnemingen op papier hebben gezet en doorgegeven. Hij geeft nog eens uitvoerig aan wat de doelstelling is van het waarnemen: alles waarnemen en vastleggen, van dat wat niet op of bij het Wad hoort, hetgeen uitsluitend voor intern gebruik wordt verzameld. Het spreekt van zelf dat deze waarnemingen van grote betekenis kunnen zijn bij de evaluatie van de Gedragscode voor Verantwoord Droogvallen in de Waddenzee.
Er worden ook voor dit jaar weer waarnemers gezocht, waarbij Karel zich graag wil vastleggen op minimaal vijfentwintig Wadvaarders/waarnemers.
Wadvaarderstrofee
Voorzitter memoreert kort het idee en het ontstaan van de ‘Wadvaarderstrofee’, aanvankelijk een simpel, grof stuk wrakhout, op een eenvoudig sokkeltje geplaatst, uit te reiken aan mensen of organisaties die zich op een bepaalde manier verdienstelijk maakten voor de Wadvaarders. Twee jaar geleden werd de trofee uitgereikt aan ‘Soltwaters’, die het onbewerkte hout nogal drastisch onder handen hebben genomen en er een glimmende, wat zij noemen, ‘Wattenpineukel’, van hebben gemaakt.
Een en ander resulteerde in het idee om elke ontvanger van de Wadvaarderstrofee te verzoeken iets eigens aan het geheel toe te voegen. Dit verzoek is dan ook gedaan aan de ontvanger van de trofee over 2001, Siem Jansen. Hij heeft de Wadvaarderstrofee verrijkt met een geluksbarnsteen, afkomstig van het Halligen-eiland Langenes.
De voorzitter schetst hoe het bestuur dit jaar tot de toekenning van de trofee is gekomen, waarbij de verschillende overlegsituaties over de droogval-problematiek centraal hebben gestaan. Hij geeft aan dat verschillende collega-verenigingen bijzonder loyaal hebben meegedaan, maar dat de BBZ, de vereniging van charterschippers, hieraan een bijzondere bijdrage heeft geleverd. Tot op het laatste moment van tekstwijzigingen was BBZ alert en loyaal, wetende dat men vooral de belangen behartigt van commerciële schippers.
Met genoegen, vooral ook nu het ‘droogval-convenant’ binnenkort officieel tot stand kan komen, overhandigt de voorzitter de Wadvaarderstrofee aan de vice-voorzitter van BBZ, Carla Hogeweg en Hennie de Boer, de Waddenspecialist van de BBZ.
Carla Hogeweg spreekt in haar dankwoord waardering uit voor het gezamenlijk uitgevoerde beleid, waarbij actie en barricade-toestanden niet worden geschuwd, maar soms moet worden overgegaan op de wat taaiere overlegcultuur. BBZ wil de trofee ‘body’ geven, daarbij denkend aan het idee dat het ultieme wadbeleven wordt ervaren door droog te vallen.
Wadvaarders plaquettes
De in 2001 ingestelde prijs van waardering voor bijzondere verdiensten, specifiek voor leden van de Vereniging, de ‘Wadvaarderplaquette’, wil het bestuur dit jaar ook weer toekennen.
De voorzitter memoreert het vele, in het bijzonder het juridisch, voorwerk op de achtergrond voor de besprekingen en overlegrondes over de droogvalproblematiek door Erik de Waal.

De tweede plaquette gaat naar Kees van Roon, die zowel privé als met zijn bedrijf BMD-Advies, vanaf het begin van de Vereniging Wadvaarders de secretariaats en financiële administratie voerde, totdat begin 2002 deze zaken werden ondergebracht bij Zodiak. Vooral ook bij de overgang naar het nieuwe bureau was de inzet van Kees van Roon bijzonder.
De voorzitter deelt namens de Vereniging vervolgens de plaquettes uit hetgeen gepaard gaat met instemmend applaus.
Financieel verslag
Met als motto: ‘verhuizen kost beddenstro’, doelend op de verandering van administratie-bureau in dit verslagjaar, schetst penningmeester Evert Jan de Kluizenaar kort de aandachtpunten van het financieel verslag over 2002.
Er zijn geen verdere vragen; de Kascommissie, bij monde van Matteke de Vries, heeft een en ander nagezien en gecontroleerd, in orde bevonden en stelt voor de penningmeester decharge te verlenen. Bij acclamatie wordt dit voorstel overgenomen.
Kascommissie
Twee leden stellen zich beschikbaar voor, formeel, één vacature in de Kascommissie. Teun van Waart zegt waardering te hebben voor de moderne statuten van de vereniging en wil daar graag een bijdrage toe leveren. Eiso Vos, voormalig penningmeester, stelt zich ook beschikbaar. Deze laatste wordt benoemd als lid van de Kascommissie; de ideeën van Teun van Waart zullen onder de aandacht van deze commissie worden gebracht. Met applaus wordt bijval getoond.
Jaarverslag van de Vereniging Wadvaarders 2002
Gerd Beunk, als secretaris, vraagt speciale aandacht voor in het bijzonder het vele werk van de voorzitter, Maarten Snel, inzake de gehele droogvalproblematiek, dat binnenkort zal resulteren in het formeel totstandkomen van het ‘droogval-convenant’. 2002 was immers het jaar van dit droogval-overleg. Met applaus wordt hiermede ingestemd.
Het verslag wordt vervolgens goedgekeurd en vastgesteld.
Begroting 2003
Evert Jan de Kluizenaar, penningmeester, presenteert vervolgens de Begroting 2003. In deze begroting is reeds rekening gehouden met een aantal posten als het ‘Jublileum-nummer’ van Berichten, extra inspanning voor pers- en communicatie-uitgaven in verband met de ‘droogvalregeling’, en dergelijke. Hierbij wordt nog opgemerkt dat de algemene voorlichting over het ‘droogvalconvenant’, uiteraard een zaak is voor de overheid. Wadvaarders hebben in principe te maken met de eigen achterban.
De begroting wordt vervolgens goedgekeurd en vastgesteld.
Evert Jan vraagt vervolgens aandacht voor de veelal moeizame procedures van het innen van  achterstallige contributies en stelt de vergadering voor een actie te starten om over te gaan op automatische incasso. De vergadering toont zich akkoord door acclamatie.
KOERS-notitie 2003
Naar aanleiding van de door het bestuur gepresenteerde notitie KOERS-2003 kunnen een aantal aantekeningen worden gemaakt:
 • Evert Lagerweij, de voorzitter van het Watersportberaad, als gast aanwezig, geeft het belang aan van aansluiting van Wadvaarders bij dit landelijk instituut
 • Het bestuur zal zich nog eens beraden op het klaarblijkelijk her en der postgevatte idee dat de Vereniging Wadvaarders zich vooral danwel uitsluitend zou beperken tot zeilers, meer in het bijzonder tot platbodem-zeilers; zowel vaarders met een motorboot als met een scherp jacht of catamaran zijn welkom

Evert Lagerweij, voorzitter Watersportberaad,
legt uit waar het Watersportberaad voor staat.
 • Zorgvuldigheid is geboden met de bedoelingen en resultaten van de 'droogvalwaarnemingen', opdat hieraan geen verkeerde conclusies worden verbonden. De overheid is immers altijd op zoek naar een norm
 • Het ledenbestand vergrijst kennelijk en het is wenselijk goede aandacht te geven aan ledenaanwas van jonge Wadvaarders. Het inrichten van kinderopvang tijdens de Jaarvergadering is prima, maar daar zou al bij de aankondiging van de bijeenkomst aandacht aan moeten worden geschonken
 • Goede ideeën: aanwezig zijn bij Boot Holland in Leeuwarden en de Klassieke Schepenbeurs in Enkhuizen; nieuwe, jonge leden aanbieden om mee te varen bij de eerste trip over 't Wad, de heer Hans Vandersmissen zal de Vereniging Wadvaarders en het bereikte resultaat over het droogval-convenant promoten bij zijn inbreng tijdens de Hiswa 2003.
 • De Vereniging Wadvaarders ambieert niet direct kwantiteit van haar ledenbestand, wel juist kwaliteit. Een ieder die zich kan vinden in daadwerkelijk vrij en verantwoord varen op de Wadden, is hartelijk welkom.
De KOERS-notitie 2003 wordt vervolgens goedgekeurd en vastgesteld.
Bestuurssamenstelling
De voorzitter memoreert de vele verdiensten van aftredend bestuurslid, Ruud van der Steen, waarbij hij onder meer refereert aan Ruud's bemoeienissen bij de Samba-geul, de Simonszand-happening en de Dellewal-actie. Mede ook voor zijn waardevolle bestuurs-inbreng overhandigt hij namens de Vereniging Wadvaarders een aquarel van 't Wad.
De voorzitter vraagt de vergadering in te stemmen met het langzamerhand bestendig beleid om adspirant bestuursleden, veelal al geruime tijd voor de formele benoeming, de bestuursvergaderingen bij te laten wonen om daarmede kennis op te doen van het een en ander. Ontwikkelingen hierover kunnen ook middels de Berichten kenbaar worden gemaakt. De vergadering stemt met acclamatie in.
De kandidaat die door het bestuur in deze vergadering zou worden voorgedragen heeft ook enige maanden de bestuursbijeenkomsten bezocht, doch moest zich uiteindelijk helaas terugtrekken.
Rondvraag
Een aantal korte vragen en opmerkingen worden te berde gebracht:
 • het bestuur wordt uitgenodigd spoedig een slimme manier te verzinnen om de mogelijke georganiseerde oestervisserij op de Waddenzee het zo moeilijk mogelijk te maken
 • een voorstel om bij verkiezingen of benoemingen en dergelijke, eventueel middels e-mail een stem uit te brengen wordt door een grote meerderheid afgewezen
 • geconstateerd wordt dat de Vereniging Wadvaarders veel minder een actie-groep is geworden en zich nu veel meer richt op de verschillende overlegcircuits. Voorzitter beaamt dat, maar wijst op de goede resultaten die hiermede wèl zijn bereikt, zoals het droogval-convenant. Voor het bestuur was de (juridische) actiebereidheid op de achtergrond zeer sterk aanwezig en dat heeft een versterkende rol gespeeld bij de onderhandelingen.
 • De Vereniging Wadvaarders is opgericht op 17 februari 1990: dus is er geen sprake van dat er dit jaar het twaalf-en-een-half jarig jubileum kan worden gevierd.
 • Watersportberaad tekent protest aan tegen een internationaal ingebracht idee om recreatieve kustvaart te onderwerpen aan de regels voor de grote zeevaart.
 • Overheden zullen dit jaar ook in zout-waterhavens controleren op kopervrije antifoulings.
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering.
Gerd Beunk, 15 februari 2003.