banner
Pagina in afdrukformaat
Proefperiode voor droogvallen

  

Onderstaand artikel door Rob Bijnsdorp en Marjolein Brandt staat in "Zeilen 3" van maart 2003. De tekst is identiek, de vorm is aangepast t.b.v. publicatie op.het web.
Goedkeuring van de Gedragscode heeft helaas nog niet op 17 februari 2003 plaatsgevonden.

  

Strenge gedragsregels voor gebruikers van het Wad
Proefperiode voor droogvallen op gehele Waddenzee
Deze zomer mogen zeilers in het gehele Waddengebied droogvallen. Bij wijze van experiment wordt de 200-meterregeling - ankeren en droogvallen mag binnen 200 meter van de vaargeul - in de koelkast gezet. Uitgezonderd hiervan blijven nog altijd de zogeheten artikel 17‑gebieden, dit zijn extra beschermde gebieden in de Waddenzee.
De datum 17 februari is een cruciale. Dan bekijkt het Regionaal Coördinatiecollege Waddenzee (RCW), waarin het rijk, de waddenprovincies en -gemeenten zijn vertegenwoordigd, of ze het eens kan zijn met de tekst van een convenant over droogvallen. Is dat het geval dan kan ondertekening plaatsvinden.
Achter het convenant scharen zich enerzijds overheden en particuliere organisaties die zich bezighouden met de natuurbescherming in de Waddenzee. En de Vereniging van Wadvaarders, de Vereniging van Beroepschartervaart (BBZ), de Noord-Nederlandse Watersportbond en mogelijk nog andere organisaties van waterrecreanten anderzijds.

Plezier- en chartervaart mogen dan in het gehele Waddengebied varen en droogvallen, maar in ruil daarvoor moeten de opvarenden zich aan een aantal strenge gedragsregels houden.
Verstoor de natuur niet!
De regels zijn op zich simpel. Eigenlijk is er maar één: verstoor de natuur niet! Maar om naar die regel te kunnen leven moeten bezoekers van de Waddenzee wel iets weten over de situaties die tot verstoring kunnen leiden. Het convenant bepaalt daarom dat de watersportorganisaties er alles aan zullen doen om hun leden en anderen voor te lichten over zaken waar zeehonden en vogels niet van houden. Geen loslopende honden bijvoorbeeld, en natuurlijk is ook bootonderhoud op een droge plaat taboe. Geluidsoverlast en vliegeren eveneens. Tevens zijn de momenten voor een stevige wandeling niet meer vrij, want juist wanneer bij vallend water de scheiding tussen nat en droog langs de boot trekt, komen er ook voedselpikkende vogels voorbij en die mag je niet storen. De water-sportorganisaties zullen de nieuwe gedragscode uitgebreid wereldkundig maken zodra het conve-nant echt is getekend. Ze hebben er groot belang bij dat de gedragscode goed wordt nageleefd, want het convenant zal voorlopig gelden voor vier jaar en zal jaarlijks worden geëvalueerd.
Bekeken wordt of de gebruikers van het Wad zich aan de regels gehouden hebben. Mocht dit zo zijn dan wordt de regeling wettelijk vastgelegd in de Natuurbeschermingswet en in de verordeningen van de Waddengemeenten. Als blijkt dat de waterrecreanten de verantwoordelijkheid niet aan-kunnen, wordt alles weer teruggedraaid.
Wadvaarders
Formeel blijft tot die tijd de huidige regeling voor droogvallen dan ook van kracht. De 200‑meterregeling was al jaren een doorn in het oog van de Wadvaarders. De vereniging pleit al langer voor verantwoord gedrag op het Wad en geen verbod.
In de afgelopen twee vaarseizoenen heeft de vereniging drooggevallen schepen en het gedrag van hun opvarenden geobserveerd. Volgens de voorzitter van de Wadvaarders, Maarten Snel, blijkt uit de rapportage dat slechts 1 procent daarvan zich niet weet te gedragen, soms uit onwetendheid. De radio staat te hard of de zeehonden en vogels worden verstoord. De Wadvaarders gaan door met het observeren en zullen medewatersporters indien nodig op de gedragsregels wijzen. Ook wil de vereniging met de gemeente Terschelling praten over droogvallen op de Dellewal, vlak onder de jachthaven van het eiland. Sinds jaar en dag is het verboden daar droog te vallen. De vereniging hoopt dat met de komst van de nieuwe burgemeester deze regeling veranderd kan worden.
Rob Bijnsdorp / Marjolein Brandt