banner
Pagina in afdrukformaat
Persinformatie
   
    
GROOT DRAAGVLAK voor WADDENGEDRAG
      
Zeer veel leden van de vereniging WADVAARDERS zijn afgekomen op de traditionele jaarvergadering op de laatste zaterdag van januari. Ditmaal is gastvrij onderdak gevonden in het monumentale gebouw van het Noordzee College in Harlingen. De aandacht van de Wadvaarders is de laatste jaren sterk gericht op het bereiken van een groot draagvlak voor ‘Verantwoord gedrag op het Wad’. De heer Bijnsdorp sprak over ‘Normen en Waarden op het Wad’. De ‘verrijkte’ Wadvaarderstrofee is uitgereikt aan de Vereniging voor Charterschippers, de BBZ. De Vereniging Wadvaarders is toegetreden tot de landelijke koepelorganisatie ‘Het Watersportberaad’.
    
De vereniging Wadvaarders is er in geslaagd met veel organisaties overeenstemming te bereiken over ‘Verantwoord gedrag op het Wad’. Zoals met vertegenwoordigers van Waddengebruikers, waaronder de Noord Nederlandse Watersport Bond (NNWB) en Vereniging voor Charterschippers (BBZ) enerzijds en Waddenoverheden en handhavers anderzijds. Ook instellingen voor natuurbescherming en natuuronderzoek van de wadden kunnen met de geformuleerde regels uit voeten.
  
De concept-tekst voor een Gedragscode “Verantwoord gedrag op het Wad’ ligt op tafel bij het Regionaal Coördinatiecollege Waddenzee (het RCW). In haar vergadering van half februari valt het besluit bij de drie verantwoordelijke Waddenoverheidslagen (Rijk, Waddenprovincies en Waddengemeenten) verenigd in dit RCW om het gecreëerde draagvlak voor ‘Verantwoord gedrag op het Wad’ ondersteunen. Een door bestuurders en gebruikers onderschreven Convenant voor een proefperiode van 4 jaar, ingaande komend recreatieseizoen, kan dan het resultaat zijn. Partijen verbinden zich dan tot ‘goed gedrag’ en handhaven en uitdragen van dat gedrag in gerichte voorlichting.
   
De heer Rob Bijnsdorp, radioprogrammamaker en redacteur van het blad 'Zeilen', hield een bezielend betoog over de verschillende waarden die het Waddengebied heeft. En ging nader in op de belevingsverschillen van hen die op het Wad komen: van eenzame Wadvaarder, de avontuurervaring bij wadlooptochten tot de groepsdynamica van (school)jeugd op charterschepen. Allen zullen zich aan bepaalde normen en waarden dienen te houden omdat je anders verstoring over je afroept.
    
Terugbrenger van de Wadvaarderstrofee 2001, inmiddels ex-voorzitter van de Stuurgroep Wadden Provincies Siem Jansen, leverde de trofee in verrijkt met een barnsteen. Een barnsteen afkomstig van Langenes, een Duits waddeneiland behorend tot ‘de Halligen’. Waarmee Siem Jansen impliciet benadrukte dat de ontwikkelingen met betrekking tot het Nederlandse Waddengedragbeleid een grensoverschrijdende werking zouden moeten hebben. Ontvanger van de Wadvaarderstrofee 2002 was de BBZ. De vice-voorzitster van de BBZ, Carla Hogeweg en regiovertegenwoordigster Hennie de Boer kregen de trofee overhandigd door de voorzitter van Wadvaarders, Maarten Snel, als dank voor hun grote inzet bij de voorbereidingen om te komen tot eenduidige afspraken over ‘Verantwoord gedrag op het Wad’.
    
Aanwezig op de vergadering was eveneens de heer Lagerwey, voorzitter van het Watersportberaad. De heer Lagerwey zei verheugd te zijn met de stap die de Wadvaarders hadden genomen om toe te treden tot de koepelorganisatie, die allen verbint die zich met ‘watersport’ bezig houden. 
     
Bovenstaande informatie is afkomstig van:
Voor meer informatie over de Wadvaarders kunt u terecht bij het verenigingssecretariaat of bij de voorzitter.
Els Knol-Licht
Redactie Berichten Wadvaarders
L.v.d. Veenstraat 2
9798 PL Garmerwolde
050-5411149
Secretariaat (kantooruren):
Vereniging Wadvaarders
Postbus 9524
9703 LM Groningen
050-5446004
fax 050-5446103
Website: www.wadvaarders.nl
De voorzitter:
Maarten Snel
Aan de Ee 31
9083 AH Snakkerburen