banner
Pagina in afdrukformaat
Opening door de voorzitter
Opening van de jaarvergadering van Wadvaarders, 25 januari 2003, Harlingen door Maarten Snel, voorzitter.
De voorzitter opende de jaarvergadering met een woord van welkom aan alle genodigden en speciale gasten. De heer Arjen Mintjes, directeur van het Noordzee College, werd bedankt voor de geboden gastvrijheid. De voorzitter vervolgde zijn opening als volgt.  
  

“Aan het begin van deze jaarvergadering van onze vereniging Wadvaarders wil ik in herinnering roepen hoe onze vorige jaarvergadering eindigde. Die kreeg namelijk een verrassende en positieve wending. De heer Siem Jansen, destijds gedeputeer­de van de provincie Fryslan en voorzitter van de stuurgroep Wadden­provincies, nam de Wadvaar­derstrofee in ontvangst. In zijn dankwoord deed hij de belangwekkende uit­spraak dat wat hem betreft de 200 meter regel voor het droogvallen zou mogen vervallen, mits daar een goede regeling met een groot draagvlak voor in de plaats zou komen. Die uitdaging hebben wij aangenomen.
Er is het afgelopen jaar veel bestuurlijke energie in gestoken om een droogvalregeling te maken en om een groot draagvlak te creëren. Het resultaat daarvan, in de vorm van een breed gedragen gedragscode, is u heden in CONCEPT-vorm uitgereikt. Ik wijs u er op dat de bestuurlijke besluitvor­ming nog moet plaatsvinden; we verwachten in februari een definitief besluit. Aan de aanwezige pers verzoek ik met veel nadruk dit stuk nog niet te publiceren, het zou de bestuurders die nog een formeel besluit moeten nemen tegen de haren in kunnen strijken.
     
Maar niet alleen het bestuur heeft zich met een nieuwe droogvalregeling beziggehouden. Er was een klankbordgroep van zo'n 15 leden actief om het bestuur van advies te dienen en om te kijken of het met al die bestuurlijke drukte wel de goede kant op ging. Bovendien verrichtten twee van onze leden zeer belangrijk juridisch uitzoekwerk.
Daarnaast fungeerden het afgelopen vaarseizoen 18 van onze leden als waarnemers van diverse droogvalsituaties. De resultaten van al die waarnemingen krijgt u in de loop van deze dag te horen.
De redactie van Berichten, bestaande uit drie en later vijf leden, heeft u op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen rond het droogvallen, maar ook over heel veel ander lief en leed op het Wad. En de webmasters van www.Wadvaarders.nl verzorgden de site met nog veel meer en vooral met zeer actuele informatie. Deze site wordt niet alleen binnen maar ook buiten onze vereniging hoog gewaardeerd.
Tenslotte zijn er leden die zich in voorkomende gevallen met PR en voorlichting bezighouden en die de contacten met onze oosterburen onderhouden.
Zo zijn er al met al vele leden op enigerlei wijze actief in onze vereniging. En dat is maar goed ook, want een vereniging van een kleine 1000 leden kan niet worden getrokken door een bestuur van vijf mensen.
De grote betrokkenheid bij het wel en wee van onze vereniging kan ook worden afgemeten aan het feit dat we elk jaar meer dan 10 % van onze leden (dit jaar zelfs ruim meer dan 15 %) op de jaarvergadering kunnen verwelkomen. Daarmee kunnen we onze vereniging typeren als een actieve en levendige vereniging.
Soms is het bestuur wel wat beducht voor een dreigende vergrijzing van de club, de zaal rondkijkend lijkt dat wel mee te vallen. Misschien is het feit dat er dit jaar een kinderopvang voor kleine en grotere kinderen is daar wel een goede bijdrage aan (reactie uit de zaal: het is ook een “kleinkinder-opvang”!). Dit jaar kon dat toevallig in deze accomodatie geregeld worden, met behulp van enkele studenten van deze school. Het zal voor komend jaar opnieuw een punt van overwegen zijn.
Over de ontwikkelingen binnen de vereniging spreken wij vanmiddag met elkaar, op het formele deel van onze jaarvergadering. In het ochtendgedeelte spreken we met elkaar over een aantal onderwerpen die door u konden worden aangedragen bij uw aanmelding. Hoe we dat gaan doen hoort u later op deze ochtend.
Een onderwerp dat wij vanuit het bestuur vandaag in het centrum van de aandacht wilden plaatsen is, hoe kan het ook anders na dit jaar, het Droogvallen. Er is een Convenant Verantwoord Droogvallen in de maak; we gaan ons binden aan een Gedragscode die op papier is gezet, u heeft hem inmiddels. Dat is de juridische neerslag van wat wij vinden. Maar hoe zit het met de waarden en normen die wij in ons meedragen en soms zelfs uitdragen?
Wij zijn zeer verheugd dat de heer Rob Bijnsdorp een inleiding voor ons komt houden over Normen en Waarden op het Wad. We zullen er met hem over in debat gaan. En ook in de groepen die we na zijn inleiding vormen kunnen we nader op dit onderwerp ingaan. Rob Bijnsdorp is programmamaker voor de radio, heeft gepubliceerd over zijn zeilreizen, is redacteur van het maandblad Zeilen en is directeur van een communicatie-adviesbureau.”
Met deze woorden gaf Maarten Snel het woord aan Rob Bijnsdorp voor zijn intrigrerende kijk op Normen en Waarden in ons vaargebied.