banner
Pagina in afdrukformaat
Doelstellingen website
   
Doelstellingen www.Wadvaarders.nldoor Teun van Waart (1/2003)
  
Op de jaarvergadering in Harlingen gaf ik een korte presentatie over de doelstellingen van deze website. Hieronder een weergave van de inhoud van deze presentatie. De 5 hoofddoelstellingen worden ieder kort behandeld. De volgorde geeft overigens geen prioriteit aan
   
Voorlichting
In onze Statuten staat dat het doel van onze vereniging, het bevorderen van vrije en verantwoorde pleziervaart op de Wadden, ondermeer bereikt dient te worden door het geven van cursussen en lezingen. In praktijk is het lastig gebleken hieraan invulling te geven. De website is uitermate geschikt om aan een grote, zeer diverse groep watersporters een stuk informatie aan te bieden. De reeds enige malen geconstateerde “onvoldoende kennis van getijtechnieken” bij wadvaarders kan nu door eenieder naar eigen wens en behoefte aangevuld worden.

Daarnaast is er de voorlichting over wie wij zijn, waar Wadvaarders voor staan en hoe we dat willen bereiken. De gedragsregels en binnenkort de droogvalregeling zijn zo voor een breed publiek, inclusief alle autoriteiten en andere gezagsdragers, toegankelijk.

   

Actuele vaarinformatie
Het Wad verandert snel: geulen komen op een andere plaats te liggen, beschreven routes kloppen een volgend jaar wellicht niet meer. Via de website kan snel ingespeeld worden op de actualiteit. Als medio mei een nieuw stuk informatie ter beschikking komt dan is dat net te laat om in de Berichten van juni te worden opgenomen. Velen raadplegen dan ook net vóór hun vakantie de site om over de meest recente informatie te kunnen beschikken.
   
Reputatie
Vereniging Wadvaarders is de ervaringsdeskundige op het gebied van recreatief varen op het Wad. Om dat waar te maken moeten we een stuk van die deskundigheid wel toegankelijk aanbieden. Als een autoriteit onze mening wil weten over zeg een voorgestelde wijziging in artikel 17 gebieden dan moet hij die ook vlot kunnen vinden.
En als je als organisatie geconsulteerd wenst te worden over bepaalde zaken en als je wilt dat jouw mening wordt meegenomen, dan ben je welhaast verplicht om anno 2003 een website te hebben.
   
Werving
Voor 2003 is één van de doelstellingen van de vereniging het uitbreiden en zo mogelijk verjongen van het ledenbestand. Voor beide aspecten kan de website prima gebruikt worden, naast natuurlijk de klassieke wervingsactiviteiten.
   
Communicatie bestuur-leden en v.v.
Vergeleken met vele andere verenigingen hebben wij een afwijkend communicatiepatroon. Bestuur en leden komen elkaar niet regelmatig op de steiger tegen. Of op het voetbalveld, de tennisbaan of bij de supermarkt. Wij wonen verspreid over heel Nederland. En onze schepen liggen in jachthavens van Delfzijl tot Nieuwkoop – en nog verder. Eén keer per jaar zien we elkaar, op de jaarvergadering. En vier keer per jaar ontvangen wij Berichten. Maar tot een brede discussie over actuele of controversiële onderwerpen komt het haast niet, anders dan binnen de mogelijkheden die de jaarvergadering biedt.
De website biedt die mogelijkheid wél. En kan worden ingezet om op korte termijn de leden te informeren over nieuwe ontwikkelingen. En daarmee de betrokkenheid bij het verenigingsgebeuren te verhogen.
   
Wensen
Natuurlijk heeft de website redactie vele wensen. Sommige kunnen we zelf vervullen, voor andere zijn we van de leden afhankelijk. We beperken ons tot twee punten:
  •         Gebleken is dat de nieuwkomers op het Wad een stuk informatie zoeken dat nog niet op de site te vinden was. Inmiddels is daar al wat aan gedaan, maar het huidige “Eerste keer” artikel moet nog aangevuld worden. En we zouden graag wat ervaringen publiceren van “Eerste keer Wadvaarders”. En dan natuurlijk vooral als er een les voor anderen inzit. Allemaal maken we fouten (ook ik zat eens op de Pollendam…) dus schaam u niet!
  •         Teneinde de betrokkenheid van de leden te vergroten zou het bestuur frequenter en intensiever de site kunnen gebruiken dan nu het geval is. Teneinde iedereen aan boord te houden is frequente rapportage over nieuwe ontwikkelingen cruciaal. Het bestuur zou onderwerpen die rijp en geschikt zijn voor een bredere discussie op de site kunnen plaatsen, de discussie aansturen en haar samenvatten. En tenslotte, heel belangrijk, iets met het discussieresultaat moeten doen. Zo een discussie is niet een besluitvorming; daarvoor zijn andere kanalen beschikbaar. Maar ze draagt wel bij tot betere meningsvorming en grotere betrokkenheid.
   
Samenspel Berichten-Website
Berichten en Website vullen elkaar aan. Niets vervangt het Donald Duck gevoel als Berichten op de voordeurmat valt. Zelf heb ik de tekst van Berichten al vele malen onder ogen gehad (teneinde ze gecorrigeerd en netjes op de site te zetten) voordat ik de echte Berichten in mijn handen heb. En toch lees ik dan de echte Berichten van A tot Z. Er gaat niets boven een gedrukt stuk informatie.
Maar als ik een oud artikel zoek (bijvoorbeeld over de Halligen waar we komende zomer heen willen) dan zoek ik dat op op de website. Of als ik alle artikelen over de droogvalproblematiek nog eens wil doorlezen dan werkt de website makkelijker dan het doorbladeren van oude Berichten -hoe leuk dat ook is.
Berichten presenteert in een aantrekkelijke vorm de informatie. De website kan, waar nodig, actuele zaken presenteren en biedt een toegankelijke archief functie. Er zijn nog wat andere verschillen, maar het is duidelijk dat de rollen aanvullend en niet concurrerend zijn.