banner
Pagina in afdrukformaat
Dankwoord BBZ
Dankwoord BBZ bij het uitreiken van de Wadvaarderstrofee 2002
  
door Carla Hogeweg-Baya, vice voorzitter BBZ (1/2003) 
    
  
Dames en heren, mede-wadvaarders,
   
Ik ben met veel plezier ingegaan op de uitnodiging van uw vereniging hier vandaag aanwezig te zijn. Het is goed te zien hoe het Wad, het geweldige gebied waarin we allen varen, zoveel mensen samenbrengt.
Het gebied is even prachtig als kwetsbaar. Droogvallen is de ultieme manier om het wad te beleven. Daarom is het van groot belang dat we nu met alle betrokkenen deze gedragscode “Verantwoord gedrag op het Wad” hebben opgesteld. We hopen dat het Regionaal Coördinatiecollege Waddenzee de code binnenkort zal vaststellen. Steeds vaker worden we geconfronteerd met regeltjes. Opgelegd van bovenaf, er lijkt niet aan te ontkomen. Regels die ons beperken. Regels vooral die het verspreiden van de liefde voor het wad tegen gaan. Want, hoe kunnen we voldoende mensen ertoe bewegen het wad te beschermen, als we niet meer kunnen ervaren wat we nu beschermen? We moeten ons sterk opstellen tegen een overheid die alles wenst te reguleren. Niet door de kont tegen de krib te gooien, maar door met elkaar op redelijke wijze onze standpunten te verdedigen.
Terecht maakt men zich ongerust over verstoring van de natuur en vervuiling van het wad. Dat vinden we zelf ook. Daarom moet zeker tegen excessen worden opgetreden. Het goede nu van een gedragscode is dat we met elkaar kunnen beoordelen wat excessen zijn, en vooral, dat we ook elkaar erop kunnen aanspreken. Zo kan de wet worden gehandhaafd, zoals deze bedoeld is, als excessenregeling, en niet als afsluitingsmaatregel.
   

Hennie de Boer koestert de trofee tijdens het uitspreken van het dankwoord.
           
Het convenant in wording is weliswaar tussen beheerder en gebruiker maar, de natuurorganisaties hebben er ook aan meegewerkt. Je zou kunnen zeggen dat hun expertise er toe heeft bijgedragen dat het in alle zin een verantwoord convenant is, ook voor hen. Tegelijkertijd is het convenant een toonbeeld van daar waar de laatste tijd met enige minachting over wordt gesproken, namelijk het poldermodel. De overheden komen weliswaar met regels maar blijken ook gevoelig voor goede argumenten en staan open voor aanpassingen, zijn kortom niet vervreemd van degene voor wie de regels zijn. Deze gedragscode kan als convenant na een proefperiode van vier jaar juridisch in de wet worden verankerd. Zo ligt straks vast dat we weer van het wad mogen genieten, waar dat kan, zoals wij dat willen. Wadvaarders en Charterschippers, met hun gasten
     
De BBZ is blij met deze trofee, een trofee die ons is uitgereikt als waardering voor de samenwerking met de Wadvaarders om tot een droogval convenant te komen. Onze dank gaat uit naar Hennie de Boer en Gijs van Hesteren die voor de BBZ deze kar getrok-ken hebben. Dank ook aan het bestuur van de Wad-vaarders. Door de samenwerking ligt er nu een door alle betrokkenen gedragen convenant. Samenwerking, volgens ons essentieel om tot resultaten te komen. Alleen door samenwerking kan men een geloofwaar-dige partij zijn in het overleg met de overheid. We hoeven nu (als het convenant getekend is) niet uit elkaar te gaan. We zijn er nog lang niet. Onze achter-ban moet worden voorgelicht. Een waarnemings-systeem opgezet. Evaluaties voorbereid, en over 4 jaar moeten we nog steeds kunnen zeggen dat wij ons aan het convenant houden. Ook daarbij kunnen we wellicht veel samenwerken.

Carla Hogeweg-Baya, vice voorzitter en Hennie de Boer, vertegenwoordiger voor de Wadden, blij met de trofee.
Deze samenwerking moet bovendien bestendig zijn omdat een droogvalverbod niet de enige bedreiging voor ons “wadvaarders” is. Volledige afsluiting van het Oostwad is het volgende waar we ons druk om moeten maken. Uitverkoop van natuurgebieden aan natuurbeschermers leidt tot de afsluiting van deze gebieden. Genieten mag dan alleen nog met vergunning. Dat is wat we met elkaar ten allen tijde moeten voorkomen. Laten we daarom niet elkaars koers doorkruisen, maar juist samen één koers volgen, om het Wad als vaarwater te behouden, voor ons, droogvallers en wadvaarders.