banner
Pagina in afdrukformaat
Verslag jaarvergadering
 

VERSLAG VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN DE VERENIGING WADVAARDERS, gehouden op 26 januari 2002 in ‘de Rousant’ te Zoutkamp door Gerd Beunk

De voorzitter (her)opent de vergadering (zie eventueel ook het verslag van het ochtendprogramma van de jaarvergadering) en heeft enkele mededelingen te doen:

  • Op tafel ligt een lijst om in te tekenen voor de droogvalwaarnemers werkgroep
  • Op tafel is tevens een lijst aanwezig voor opname op de ‘scheepsnamenlijst’
  • Het bestuur heeft goede nota genomen van wat eerder in de ochtend te berde is gebracht; hij nodigt de leden uit eventueel later, schriftelijk of via de website op het een en ander commentaar te geven
  • De heer Gerard Mast (LNV) heeft een aantal kopieën ter beschikking gesteld van de Toelichting op het voorstel tot wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998, ook op tafel

Verslag van de ledenvergadering 2001, dd. 27 januari 2001.

Naar aanleiding van dit verslag wordt gevraagd in hoeverre de Wadvaarders doordringen in verenigingsbladen van al dan niet aangesloten watersportverenigingen. Het bestuur heeft daar geen zicht op maar het idee blijft de aandacht houden. Ongeveer tien watersportverenigingen zijn lid van de Vereniging Wadvaarders.

Het verslag wordt vervolgens goedgekeurd en vastgesteld.

Financieel Jaarverslag.

Interim penningmeester, Maarten Snel, licht een en ander toe. Waaronder dat, om technische redenen, het boekjaar is afgesloten op 22 december 2001. Zoals de cijfers laten zien zijn in het boekjaar veel activiteiten ontplooid waarbij meerdere leden zich actief hebben ingezet voor de vereniging. Overigens was dat bewust beleid, waar uiteraard een prijskaartje aan hangt.

Verslag van de Kascommissie.

Mede namens Yfke Pols verwoordt Marjan Vroom de bevindingen van de Kascommissie. Een en ander is in overzichtelijke staat aangetroffen. De commissie adviseert overigens om het voorraadbeheer, ter wille van meer inzichtelijkheid, onder één regie te organiseren. Onder het uitspreken van waardering stelt de Kascommissie voor de penningmeester décharge te verlenen, hetgeen geschiedt. Het financieel jaarverslag wordt vervolgens goedgekeurd en vastgesteld.

Benoeming nieuw lid voor de Kascommissie.

Bij acclamatie wordt mevrouw Matteke de Vries benoemd als nieuw lid van de Kascommissie.

Begroting 2002.

Interim penningmeester, Maarten Snel, licht het een en ander toe, waaronder dat het beleid ten aanzien van de werkgroepen zal worden voortgezet. Ook dient rekening worden gehouden met mogelijk hogere lasten voor het secretariaat, als dat elders zou moeten worden ondergebracht dan bij het overigens nu zeer naar wens functionerende bureau.

De begroting is uitgevoerd in guldens en euro's. De penningmeester stelt voor de contributie te verhogen met 5%, waarop de Jaarcontributie komt op € 19.10. De heer Vos meent dat dit bedrag moet worden afgerond op € 20.=, waarmede de vergadering akkoord gaat.

De jaarcontributie voor aangesloten verenigingen, was fl. 100,=, wordt vastgesteld op € 50,=.

Desgevraagd geeft de voorzitter aan dat aanvulling van het juridisch fonds niet noodzakelijk is. Immers, verhogen van dit fonds houdt een verlaging in van de algemene reserve. Voor de goede orde geeft hij aan dat het bestuur niet zal nalaten tot juridische actie over te gaan, indien de noodzaak zich voordoet. Eventueel ook als het juridisch fonds zou zijn uitgeput.

De begroting 2002 wordt vervolgens goedgekeurd en vastgesteld.

Activiteiten van de werkgroepen

De voorzitter geeft aan dat in het bijzonder dit jaar veel aandacht is besteed aan zowel de reeds bestaande werkgroepen als nieuw opgezette activiteiten. Hij geeft vervolgens het woord aan drie vertegenwoordigers van de werkgroepen, te weten Marjan Vroom, namens de ‘Redactie van Berichten’, Frank Nieuwenhuijsen, als (plaatsvervangende) webmaster van de Wadvaarders-site en Erik de Waal namens de Juridische werkgroep.

Marjan Vroom (redactie Berichten) geeft aan hoe de redactie vier keer per jaar de Berichten produceert, hoe de relatie is met het bestuur en houdt op ludieke wijze een mini-enquête. Eindresultaat: de redactie doet het bijzonder goed.

De voorzitter herinnert de vergadering aan de verdiensten van Peter Arendz, de man van het eerste uur wat onze ‘Wadvaarders-site’ betreft, en schenkt hem daarvoor een aandenken.

In verband met de plotselinge ontstentenis van Teun van Waart, spreekt Frank Nieuwenhuijsen als plaatsvervangend webmaster van de Wadvaarders-site. Hij geeft onder meer aan dat de ‘site-redactie’ goed uit de voeten kan met het uitgestippelde beleid en zich bepaald niet in een concurrerende positie voelt ten opzichte van de Berichten.

Inzake het opnemen op de site van ‘vaaraanwijzingen’, waarschuwt de heer Loos (NNWB) dit soort zaken eerst te checken bij de overheid in verband met de aansprakelijkheid van het een en ander.

Erik de Waal (juridische werkgroep) schetst kort de betrekkelijk ingewikkelde situatie die in de loop van dit verslagjaar is ontstaan over de droogvalproblematiek en de door de Wadvaarders gekozen positie van nu: goed blijven volgen en plannen beschikbaar hebben voor het geval het noodzakelijk is actie te ondernemen.

Nynke Bout, namens de werkgroep ‘droogvalwaarnemers’ heeft haar bijdrage reeds in het ochtendprogramma geleverd. Zij roept nog eens op om beschikbaar te zijn als waarnemer voor de komende vaarperiode.

De voorzitter bedankt de woordvoerders van deze werkgroepen en benoemt een ander belangrijk onderdeel van de jaarlijkse activiteiten van de Vereniging, het zogenoemde VIP-varen. Eens per jaar wordt met een aantal schepen een dagtocht gemaakt, meestal ook drooggevallen, met beleidsmakers en andere overheidsfunctionarissen die voor de doelstellingen van de Wadvaarders van belang zijn. Een belangrijke PR-activiteit, waarvoor een aantal leden elk jaar maar weer het schip en bemanning ter beschikking stellen.

Het bestuur heeft gemeend deze bemoeienissen te honoreren en heeft daar voor een plaquette laten ontwerpen, uiteraard met inscriptie. Hij stelt met veel genoegen vast dat het bestuur de families Buiskool en Knol dit jaar heeft uitverkoren voor de uitreiking van deze Wadvaarders-plaquette.

Jaarverslag van de Vereniging Wadvaarders 2001.

Uit de vergadering wordt waardering uitgesproken voor de wijze waarop in Berichten 41 het In Memoriam is geschreven bij het verscheiden van de heer Harrie Rozema.

Na de correctie, dat Berichten vier, in plaats van vijf keer is uitgekomen, wordt het verslag goedgekeurd en vastgesteld.

Koers van de Wadvaarders: verantwoordelijk en onverzettelijk.

De voorzitter geeft aan wat de doelstelling van de geagendeerde en toegezonden notitie is. Zoals eerder in de vergadering is aangegeven bereikt de Vereniging het stadium van betrekkelijke volwassenheid. Tijdens de vorige Jaarvergadering is uitgebreid gediscussieerd over een aantal voor de Wadvaarders van belang zijnde aandachtpunten en gedurende dit jaar is er het een en ander gebeurd inzake de zogenoemde droogvalproblematiek. Dit heeft geleid tot deze notitie waarvoor het bestuur de vergadering expliciet vraagt om bekrachtiging.

Er volgt een geanimeerde discussie, waarbij ook kritische kanttekeningen worden geplaatst, maar van wezenlijke wijziging van aanpak is echter geen sprake, waarmede de voorzitter vaststelt dat de betreffende notitie kennelijk het draagvlak heeft van deze vergadering.

Opmerkelijk is nog de aantekening uit de vergadering om ook de negatieve uitstraling van een ‘landelijke droogvaldag’ onder ogen te zien. Immers, in de media zou dit kunnen worden opgevat dat het al maar drukker wordt op het Wad en dat massaal droogvallen zou moeten worden voorkomen. Het idee wordt uit de notitie geschrapt.

Bestuurssamenstelling.

Voorzitter Eilard Jacobs geeft aan dat Evert Jan de Kluizenaar vanaf het voorjaar 2001 deel uitmaakt van de bestuursvergaderingen, bereid is gevonden om formeel zitting te nemen en wordt dan ook voorgedragen voor benoeming. Dit wordt bij acclamatie bekrachtigd.

Vervolgens legt Eilard Jacobs de voorzittershamer neer, die hij een jaar heeft gehanteerd. Een en ander is tijdens de vorige Jaarvergadering zo vastgesteld, in verband met omstandigheden. Hij zegt verheugd te zijn dat Maarten Snel het voorzitterschap bereid is op zich te nemen.

De vergadering gaat akkoord.

De nieuw gekozen voorzitter, Maarten Snel, neemt het woord en spreekt zijn waardering uit voor de wijze waarop het afgelopen jaar het een en ander onder leiding van Eilard Jacobs heeft plaatsgevonden. Evert Jan de Kluizenaar zal de functie van penningmeester vervullen; Eilard Jacobs, naast het vice-voorzitterschap, zal zich onder meer bezig houden met overheids- en internationale zaken.

De Wadvaarderstrofee.

De heer Helmut Teske, namens Wadvaarders’ zustervereniging in de Bondsrepubliek Duitsland, de Watten Seglerverein Soltwaters, vraagt het woord om aan te geven dat zij, als gelukkige ontvanger van de Wadvaarderstrofee in 2001, die trofee - of, zoals zij het betitelen "het Wattenpineukel" - hebben opgewaardeerd door het op een voetstuk te plaatsen. Het voetstuk is gemaakt van een onderdeel van teakhout, van een dekdeel van het befaamde Duitse opleidingsschip Georg Fock, waarop de namen van personen en instellingen zijn aangegeven die eerder deze prestigieuze bokaal voor een jaar in hun bezit mochten hebben.

Soltwaters, reeds vijftig jaar in actie voor het vrij en verantwoord varen op de Duitse Wadden stimuleert nadrukkelijk het idee om het internationale Waddengebied te bestempelen als cultuurmonument, in plaats van natuurmonument, om daarmede het gezamenlijk medegebruik van zich verantwoordelijk gedragen gebruikers, zoals Wadvaarders, nadrukkelijker te positioneren.

De nieuwe voorzitter, Maarten Snel, maakt vervolgens bekend wie zich de Wadvaarderstrofee 2002, althans voor een jaar, eigen mag noemen. Het is de heer Siem Jansen, gedeputeerde van de Provincie Friesland, tevens voorzitter van de Stuurgroep Wadden Provincies. Vooral voor de wijze waarop hij, kennelijk ook als een bestuurder die het Wad kent en mensen daadwerkelijk opzoekt en naar hen luistert, vooral volgens de correcte formule ook de belangen van de Wadvaarders behartigt, heeft het bestuur van de Vereniging Wadvaarders gemeend hem voor deze waarderingsuiting te nomineren.

De heer Jansen bedankt en wijst op de merkwaardige lacune die Soltwaters heeft aangegeven op de nieuwe sokkel van de Wadvaarderstrofee: 1996 (Kampen); alsof er geen uitreiking zou zijn geweest. Blijkt dat hij in 1996 de Wadvaarderstrofee al eens heeft toegewezen gekregen, maar in de vorm van een kennelijk redelijk gevulde kruik.

Wat betreft het droogvallen heeft hij belangrijk nieuws: wat hem betreft mag de 200-meter regel verdwijnen, als die vervangen wordt door een regeling die op groot draagvlak kan rekenen.

Rondvraag.

Leden die willen deelnemen aan acties of daar bepaalde ideeën over hebben, worden verzocht contact op te menen met Eiso Vos of Menno Buiskool.

Er volgt nog discussie over de windmolenproblematiek. De voorzitter verwijst naar de uitspraak van de leden tijdens de vorige (2001) jaarvergadering, waarbij (hoewel de uitspraak niet echt volstrekt eenduidig was) gekozen is voor het adagium: schoenmaker, blijft bij je leest!

Vooralsnog handelt het bestuur daar ook naar, hetgeen met instemming wordt begroet.

De voorzitter bedankt alle leden voor hun inzet, de inleiders voor hun inbreng, en sluit vervolgens de vergadering.