Waddenzee op UNESCO-werelderfgoedlijst geplaatst!

Datum: 19 juni 2019

De Nederlandse Wadden hebben 10 jaar de Werelderfgoed status!
Lees meer


Datum: 22 oktober 2010

Na de Duitse en Nederlandse Wadden zijn nu ook de Deense Wadden nationaal park geworden.
De eerste stap op weg naar Werelderfgoed status. Lees meer.


Datum: 5 september 2010

The Wadden Sea: a World Heritage (video by The Changing Oceans Expedition)

Zie Youtube


Datum: 19 juni 2010

Vanaf vandaag zijn de Wadden ook officieel werelderfgoed geworden.

Zie de website


Datum: 26 juni 2009
Van: bestuur van de Vereniging Wadvaarders

Het Wad is heden aangewezen als Werelderfgoed.
Ons aanvankelijke verzet tegen een al te open nominatie hebben wij in constructieve zin omgebogen tot amendementen en suggesties op grond waarvan wij een positief standpunt konden innemen. Dat hebben wij met verve uitgedragen.
Met de opmerkingen en amendementen die wij geplaatst hebben is ruim rekening gehouden. De belangrijkste is wel dat wij, gesteund door vele andere belangen-organisaties, in de openingstekst de toevoeging hebben weten te krijgen, dat de mens en de menselijke activiteiten een onvervreemdbaar deel uitmaken van het gebeuren op het Wad.
We kunnen hier heel tevreden mee zijn, lijkt ons.
 

 
PERSBERICHT MINISTERIE VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT (LNV)

Minister Gerda Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en haar Duitse collega Sigmar Gabriel alsmede de minister-presidenten van Neder-Saksen en Schleeswijk-Holstein zijn zeer verheugd dat het Werelderfgoed Comité van de UNESCO de Waddenzee op de Werelderfgoedlijst heeft geplaatst. Het Comité heeft deze beslissing vandaag tijdens haar congres in het Spaanse Sevilla bekend gemaakt.

UNESCO onderstreept met de toekenning van dit prestigieuze predicaat dat de Waddenzee zo'n grote natuurwaarde heeft voor de wereld dat deze bescherming verdient en voor toekomstige generaties behouden moet blijven. De UNESCO is de organisatie voor educatie, wetenschap en cultuur van de Verenigde Naties.

Minister Verburg: 'Met plaatsing op de Werelderfgoedlijst is de Waddenzee vanaf vandaag toegevoegd aan een selectie van gebieden die uniek zijn op de wereld. De werelderfgoedstatus biedt wereldwijde erkenning en het betekent waardering voor de manier waarop bewoners en gebruikers tot op de dag van vandaag met het gebied zijn omgegaan. '

Uniek in de wereld
Door plaatsing van de Waddenzee op de Werelderfgoedlijst onderstreept UNESCO dat de Waddenzee beschikt over bijzondere, universele waarden als 'onvervangbaar' en 'uniek' waardoor de Waddenzee als eigendom van de hele wereld mag worden beschouwd. De Waddenzee is wereldwijd gezien het grootste natuurlijke systeem van zand- en slikplaten en laaggelegen, beschermende eilanden.

UNESCO hanteert verschillende criteria om te beoordelen of een gebied of landschap in aanmerking komt voor het predicaat 'Werelderfgoed'. De Waddenzee is op drie van deze criteria uniek in haar soort gebleken.
Allereerst kent de Waddenzee veel verschillende soorten leefomgevingen. De Waddenzee huisvest ruim 10.000 soorten land- en waterdieren, van eencellige organismen tot vissen, vogels en zoogdieren. Ieder jaar maken maar liefst 10 tot 12 miljoen vogels uit alle windstreken (bijvoorbeeld Canada, Azië en Noord-Siberië) op doorreis een onmisbare tussenstop in het Waddengebied.
Daarnaast laat de Waddenzee op indrukwekkende wijze zien hoe natuur, planten en dieren zich continu aanpassen aan de wisselende landschappen, in een gebied waar zoet water (van land) en zout water (van de oceaan) elkaar ontmoeten. Ten slotte is de Waddenzee van wereldbelang omdat ze veel vertelt over de geschiedenis van de aarde.

Kansen voor de regio
In januari 2008 droegen minister Verburg namens Nederland en haar Duitse collega Sigmar Gabriel de Waddenzee gezamenlijk voor aan UNESCO voor plaatsing op de Werelderfgoedlijst. Beide landen zijn ervan overtuigd dat plaatsing op de Werelderfgoedlijst kansen biedt voor de regio. Zo kan de status een impuls geven aan het toerisme. De ervaring leert, dat natuurlijke werelderfgoederen vooral een aantrekkingskracht hebben op het hogere marktsegment van de toeristen. De Nederlandse en Duitse overheden werken al decennia samen aan het behoud en beheer van de Waddenzee, samen met diverse natuur- en belangenorganisaties. Plaatsing op de Werelderfgoedlijst is een bekroning op het werk van de samenwerkende overheden én bewoners- en natuur-
en belangenorganisaties in het gebied.

Waddenzee werelderfgoed-website
Tevens gaat gelijk met de positieve beslissing de website
www.waddenzeewerelderfgoed.nl de lucht in. Op deze website staat, naast informatie en een filmpje over de Waddenzee als werelderfgoed, een hele leuke luchtfoto geplaatst met 400 schoolkinderen op het wad bij de vuurtoren van Texel die het werelderfgoed-logo en het woord Wadden Sea uitbeelden.

Gebiedsbegrenzing
Het gaat om de bestaande beschermde gebieden in het Duitse en het Nederlandse deel van de Waddenzee. Aan Nederlandse zijde is dit het gebied waar de planologische kernbeslissing Derde nota Waddenzee (PKB) betrekking op heeft. De Nederlandse eilanden vallen er dus niet onder, behalve de kwelders en platen van de Waddenzeekust van de eilanden. Aan Duitse zijde gaat het om de Nationale Parken 'Waddenzee van Niedersaksen' en 'Waddenzee
van Sleeswijk-Holstein (tot aan de monding van Eider)'. Dit impliceert dat de Duitse vaargeulen niet in het te nomineren gebied vallen, maar een deel van de Duitse eilanden wel. Bij elkaar gaat het om een gebied van bijna 1.000.000 ha.
 

 
Waddenzee Werelderfgoed
Bron: www.waddenzee.nl, 26 juni 2009
 
De Nederlands-Duitse Waddenzee is bijgeschreven op de UNESCO Werelderfgoedlijst tijdens de 33ste vergadering van het UNESCO Werelderfgoed Comitté in Sevilla op 26 juni 2009. Het gebied bereikt hiermee een vergelijkbare status als andere beroemde natuurwonderen op Werelderfgoedlijst zoals de Grand Canyon in de Verenigde Staten en het Great Barrier Reef in Australië.
Lees hier meer ->
  

 
Nieuwsbrief 2
 
Bijlage bij nieuwsbrief 2- brief RCW aan min. Verburg
 

Leeuwarder Courant 6 december 2007