banner
Pagina in afdrukformaat
Ogen op het wad
OPROEP VOOR OGEN OP HET WAD: Monitoring met behulp van de Greentracker en Greenmapper


Inleiding

Voor een goede balans tussen de vaarrecreatie en natuur in het Waddengebied worden als onderdeel van het Actieplan Vaarrecreatie Waddenzee (AVW) al een aantal jaren o.a. met medewerking van vaarrecreanten gegevens verzameld over het samengaan van vaarrecreatie en de natuur (lees: zeehonden en vogels).
Was het voorheen mogelijk als wadvaarder uw waarnemingen op te geven op de website www.oogvoorhetwad.nl te plaatsen, sinds 2015 wordt gebruikt gemaakt van de app Greentracker die u op uw mobiel met gps kunt downloaden van de website www.greentracker.nl.

Gebruik
De Greentracker is eenvoudig qua opzet. Ze vraagt aan de vaarrecreant om enige tijd -bijvoorbeeld een dag- de Greentracker aan te zetten en op die dag de hoogtepunten qua beleving te markeren. Dit markeren kan door het maken van een tekst, een foto of een gesproken bericht op de locatie van de beleving. De applicatie beschikt over een doorlopende en batterijzuinige GPS logging. Als de gebruiker stopt met de Greentracker en binnen bereik van internet is, kan hij/zij de track eenvoudig versturen. Vervolgens kan men de track inclusief hoogtepuntmarkering uploaden naar de site Greentracker.nl. Hierdoor ontstaat er zelfs bij een bescheiden steekproef systematisch inzicht in ruimtelijk gedrag op het Wad: gedrag in combinatie met beleving.

Combinatie met greenmapper.nl en geotracking
Het monitoren van de beleving is de belangrijkste trigger voor het deelnemen aan Greentracker. Via de geotracking wordt geprobeerd de waardering voor het gebied te vergroten door de bezoeker meer informatie over het gebied te bieden. De routes online verzamelen is daarvoor een eerste stap, maar er kan nog meer meerwaarde ontstaan door de Greentracker te koppelen aan de Greenmapper software vanuit het RUG project "Sympathy for the Commons". In dat project worden online-communities gevormd rondom verschillende natuurgebieden. De meest optimale koppeling van de Greentracker met de Greenmappersoftware wordt in de loop van de tijd ontwikkeld.
Geotracking is een online fan-omgeving waar je foto's van je favoriete gebieden kun tbekijken en verzamelen en tips kunt krijgen over andere gebieden die je mogelijk aantrekkelijk vindt. Als liefhebber/fan word je via e-mail betrokken en op de hoogte gehouden van gebieden waar je van houdt. Dit betekent dat de Greentracker app ook bijdraagt aan de actieve vorming van een Waddencommunity.

Het monitoringprogramma
De greentracker wordt op het Wad gebruikt als onderdeel van het meer omvangrijke monitoringprogramma. Vraag vanuit het AVW is om na te gaan of en zo ja hoe, vaarrecreatie invloed heeft op de Waddenzee. Het monitoringprogramma moet inzicht geven en helpen om adequaat te kunnen reageren op ontwikkelingen, o.a. voor het toepassen van dynamische zonering.
Dit Monitoringsonderzoek maakt op zijn beurt weer deel uit van de basismonitoring van de Waddenzee.

De centrale vraag van het monitoringonderzoek is: 'Welke relaties zijn zichtbaar te maken tussen recreatie enerzijds en natuurwaarden anderzijds? Basisprincipes hierbij zijn:

 • Zichtbaar maken van trends in tijd / ruimte
 • Overlap in tijd/ruimte van recreatie en natuurwaarden
 • Maximaal gebruik maken van beschikbare data
 • Waarderen/genieten moet als kwaliteit gemeten worden.

Daarbij worden vijf invalshoeken gehanteerd:

 1. Beleving van de recreant. Vaarrecreatie op het Wad gaat om genieten, waarderen, beleven. De Wadden hebben grote betekenis voor mensen en hun welbevinden. Een onderzoek dat geen beleving monitort 'vergeet' daarom de essentie." Om die reden is het onderdeel beleving toegevoegd aan het onderzoek. Beleving wordt onderzocht via een enquête enerzijds en door het gebruik van de mobile applicatie 'Greenmapper' anderzijds. Hoofdvraag hierbij is: Wat vindt men van de plek waar men is en vooral: waarom?
   
 2. Tellingen recreatievaart: In het onderzoek wordt gebruik gemaakt van:
  1. Haven en sluistellingen,
  2. RADAR / AIS  en
  3. Vliegtuigtellingen
    
 3. Vogel- en zeehondentellingen: Wadvogels worden geteld tijdens hoogwater. Door inzicht te hebben in plekken op het Wad waar veel prooimassa is, en dat te combineren met de gegevens van AIS, kunnen we zien op welke plekken zowel veel dieren als schepen komen en wat daar eventueel de impact van is.
   
 4. Interactie tussen recreatie en natuur: De interactie tussen recreatie en natuur baseert zich op observaties van "Oog voor het Wad", door (semi-)professionals en Wadvaarders. De informatie die hier vandaan komt is voor ons waardevol anekdotisch. Het levert ons dus geen gebied dekkend beeld op, maar wel een idee over individuele gebeurtenissen die wellicht als voorbeeld voor andere gebeurtenissen kunnen gelden.
   
 5. Focusgroepen: Door met een groep wadgebruikers te gaan praten zoals wadlopers of zeekanoërs. Het gaat dan om het verzamelen en uitwisselen van informatie. Het versterken van onderlinge relatie tussen deelnemers en het versterken van het ambassadeurschap voor het Wad.