banner
Pagina in afdrukformaat
Open brief aan LNV

Aan LNV-Noord,

Groningen, 12 november 2007

Geachte heer Van der Veen, geachte heer Schoorlemmer, geachte mevrouw Ubels,

In de TOW-vergadering van 9 oktober presenteerde LNV 14 voorstellen voor aanwijzing, uitbreiding of wijziging van artikel 20 gebieden voor het jaar 2008. De toelichting bij deze voorstellen was summier en globaal (er is te vaak verstoring van zeehonden, er is verstoring vanuit droogvallende schepen, et cetera). Tijdens de TOW-vergadering van 9 oktober heeft over deze 14 voorstellen geen overleg plaatsgevonden, anders dan in algemene zin over de gang van zaken die tot uw voorstellen heeft geleid.

U nodigde de terreinbeheerders en ons (gebruikersorganisaties) uit voor een overleg op 6 november. Wij waren en zijn verheugd over die uitnodiging voor overleg. Voor de bijeenkomst van 6 november jl. plaatste u 4 van de 14 voorgestelde gebieden (te weten de nummers 4, 11, 12 en 13) ter bespreking op de agenda. Over deze gebieden heeft een goede discussie plaatsgevonden, met als resultaat dat het eerder gevoerde constructieve overleg tussen gebruikersorganisaties en terreinbeheerders een vervolg krijgt. Zoals wij al meermalen hebben aangegeven, dit is de manier om draagvlak te verkrijgen, ook voor soms impopulaire maatregelen.

In bedoeld overleg, waarvoor afspraken reeds in de maak zijn, zal bezien worden op welke wijze aan de vier betreffende gebieden extra aandacht gegeven kan worden. Afsluiten op grond van artikel 20 van de natuurbeschermingswet is daarbij niet op voorhand uit te sluiten, maar wordt ook door u beschouwd als (citaat) “een maatregel in laatste instantie, als andere maatregelen niet of niet voldoende zouden werken”.
De overige 10 door LNV voorgestelde maatregelen zijn noch op 9 oktober noch op 6 novem-ber met onze sector besproken. Wij verwachten ook daarover met u van gedachten te zullen kunnen wisselen. Een uitnodiging daartoe zien wij gaarne tegemoet.
Ter vervanging van een nieuw overleg over uw voorstellen met de nummers 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 en 14 kunnen wij leven met het volgende besluit uwerzijds.

A.
De voorstellen met betrekking tot de nummers 5, 6, 10 en 14 behoeven wat onze sector betreft niet gewijzigd worden.

B.
Voor de nummers 1, 2, 3, 7, 8 en 9 stellen wij voor dat u besluit deze terug te nemen, derhalve de situatie van 2007 voor deze gebieden, ook volgens u geen “hotspots” voor de natuur (het betreft vooral zeehondengebieden en het gaat goed met de zeehond), ongewijzigd te laten. Dat geeft ruimte en gelegenheid met onze sector te overleggen over het beleid met betrekking tot de zeehondenpopulaties*). Ook het door u genoemde beleid m.b.t. het aanwijzen van artikel 20 gebieden kan dan in betrekkelijke rust met ons besproken en door u vastgesteld worden. En het voorkomt het nemen van een maatregel waarover geen overleg heeft plaatsgevonden en waarvoor draagvlak ontbreekt.
In afwachting van uw reactie tekenen wij,

ANWB
BBZ
HISWA
Kanovaarders
Toerzeilers
VBZH
Waddentravel
Wadlopers
Wadvaarders
Watersportverbond

*)
Als voorschot op een overleg daarover: wanneer de populatie gezond, sterker, stabiel of zelfs groeiend is hoeven slechts weinig gebieden afgesloten worden. In de huidige situatie zou dat betekenen het verminderen van het aantal rustgebieden voor zeehonden, of in elk geval niet het uitbreiden daarvan. Wanneer het slecht gaat met de zeehondenstand is een uitbreiding van rustgebieden te rechtvaardigen. Zelfs tijdens het seizoen kan een dergelijke maatregel worden afgekondigd, waarbij de veel gebruikte websites van onder meer de BBZ, van het Watersport-verbond en van de vereniging Wadvaarders een goede informatieve dienst kunnen bewijzen.Toelichting bij de open brief aan LNV-Noord (Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)

Op 6 november 2007 heeft LNV-Noord overleg gehad met de terreinbeheerders en de gebruikersorganisaties over de artikel 20 gebieden. Aan de hand van de agenda is constructief gesproken over vier van de veertien voorstellen van LNV. De initiatiefnemers van de open brief doen aan LNV-Noord het voorstel om verder te overleggen met de terreinbeheerders.

Het voorstel is het vervolg in drie blokken op te delen:
 
1. Het eerste blok over de LNV-voorstellen wordt eind november met de verschillende terreinbeheerders besproken.
Het gaat hier om de volgende LNV-voorstellen:
            LNV-voorstel 4:   Boschplaat en Koffieboonplaat worden twee aaneengesloten gebieden;
            LNV-voorstel 11: Afsluiten oostkant Ameland tot aan Pinkegat periode 15/3- 15/9;
            LNV-voorstel 12: Afsluiten Rif ten noorden van Engelsmanplaat;
            LNV-voorstel 13: Oostpunt Schiermonnikoog grens zuidwaarts verleggen.
De verwachting is dat over de voorstellen 11,12 en 13 een goed onderhandelingsresultaat is te bereiken.  De terreinbeheerders en gebruikersorganisaties lijken op dezelfde lijn te zitten. Nog niet geheel duidelijk ligt de uitkomst over het voorstel van de Boschplaat en Koffieboonplaat (nr. 4). De opstelling van de terreinbeheerder aldaar is wel open en constructief: een compromis is mogelijk in de maak.
De terreinbeheerders zijn:
Staatsbosbeheer voor de gebieden Engelsmanplaat/Rif en Oostpunt Terschelling
Natuurmonumenten voor Schiermonnikoog
Fryske Gea voor de Oostpunt van Ameland

 

2. Het tweede blok over de LNV-voorstellen die nauwelijks bezwaar oproepen en waar als besluit van LNV goed mee valt te leven:
            LNV-voorstel 5  : Groene strand tussen Ballum en Hollum sluiten van 15/3- 18/8;
            LNV-voorstel 6  : De Vogelpolle tijdens broedseizoen 15/3- 15-8;
            LNV-voorstel 10: Verwijderen gebied oostzijde Holwerderpier;
            LNV-voorstel 14: Rottumerplaat grens westzijde verleggen omdat Lauwers en  het Boschgat zich naar
                                        het oosten verplaatsen.

 3.  Over het  derde blok van de LNV-voorstellen heeft geen overleg plaatsgevonden op 6 november. Het is niet gebruikelijk, ook naar LNV-maatstaven, om zonder overleg over deze voorstellen een besluit te nemen. Tevens ontbreekt de directe noodzaak voor directe maatregelen. Het gaat hier vooral om zeehondengebieden, waarin het gezien de zeehondenpopulatie erg goed mee gaat. Een besluit over die gebieden is alleen zinvol als  het met zeehondenpopulaties slecht gaat en het te wijten is aan het gebrek aan rustgebieden. In feite wordt voorgesteld de volgende voorstellen voorlopig te parkeren.
            LNV-voorstel 1: Razend Bol Noorderhaaks: verleggen grenzen naar westen en oosten;
            LNV-voorstel 2: De Bollen voor een deel hele jaar rond afsluiten;
            LNV-voorstel 3: Mosselgaatje hele jaar rond afsluiten;
            LNV-voorstel 7: Steenplaat tussen Vlieland en Texel doortrekken;
            LNV-voorstel 8: Dantziggat wijziging westkant en zuidoostkant;
            LNV-voorstel 9: Holwerderbalg uitbreiden naar rechts. 

De open brief is getekend door de gebruikersorganisaties:
ANWB, BBZ, HISWA, Kanovaarders, Toerzeilers, VBZH, Waddentravel, Wadlopers, Wadvaarders en Watersportverbond.