banner
Pagina in afdrukformaat
De bakens van de Wadvaarders

De vereniging Wadvaarders heeft in haar jaarvergadering 2012 voor haar beleid de volgende bakens uit gezet.  Deze bakens staan in het kader van de veranderende politieke wind uit Den Haag

 • De Wadvaarders zullen in 2012 actief betrokken zijn bij de afronding van de evaluatie van het Convenant Vaarrecreatie en de evaluatie van de Leidraad (in het kader van gebiedsafsluitingen op grond van art. 20 Natuurbeschermingswet). Bij de evaluatie van het Convenant worden onze leden in 2012 opnieuw opgeroepen mee te doen aan monitoring.
   
 • Bij deze evaluaties en daarnaast ook in meer algemene zin gaan we de samenwerking in onze coalities (Pact van Rede, W5) intensiveren en in deze verbanden meer c.q. beter afstemmen voorafgaand aan vergaderingen van de relevante overlegorganen.
   
 • De Vereniging gaat door met beleidsbeïnvloeding op inhoud. Met het verwerpen van ons beroep door de Raad van State is de juridische weg voor ons niet begaanbaar gebleken De politieke weg tekent zich nu af als nieuw zwaartepunt. Dat betekent lobbyen, goed gebruik maken van de netwerken van onze W5-partners. Dat betekent ook samen optrekken van natuur en recreatie en actief werken aan coalities.
   
 • Liefst via het Pact van Rede en anders met de W5 gaan we aan het werk om vóór augustus 2012 onderbouwde voorstellen uit te werken voor (opheffing van) afsluitingen voor het jaar 2013.
   
 • We moeten het wantrouwen dat bestaat t.o.v. de waterrecreant en met name de droogvaller, proberen weg te nemen.
   
 • We gaan voorstellen doen voor alternatieve vormen van handhaving, die veel meer maatwerk zijn dan algemene verboden, maar passen bij de situatie en het nagestreefde doel.
   
 • We gaan beter letten op het nakomen van afspraken die we met anderen in overlegorganen maken.
   
 • We gaan aan het werk met de geopperde ideeën over verjonging; we gaan werken aan nieuwe activiteiten op het gebied van cursussen, begeleiding en advisering.
   
 • De uitbreiding van de taken van de vereniging – met lobbywerk en met cursussen en toerusting - vraagt om meer mensen, die samen met het bestuur hieraan willen meewerken. Daartoe gaan we in de vereniging onze leden meer mobiliseren en het contact intensiveren.
   
 • We zijn bezig (opnieuw) een foldernetwerk in de Waddenhavens op te zetten om zo onze Vereniging en haar doelstellingen en ideeën breder bekend te maken.