banner
Pagina in afdrukformaat
Wadvaarders fel tegen de huidige plaatsing van MZI’s (8 mei 2008)
Wadvaarders fel tegen de huidige plaatsing van MZI’s
8 mei 2008
Er liggen in de Waddenzee enkele MosselZaadinvangInstallaties (MZI’s). Een heel akelige verrassing, een overval. Enorme gevaartes die een vrije doorvaart onmogelijk maken. En het ziet er niet uit.  Opnieuw een actie waar wij tevoren niet van op de hoogte waren gesteld.
Is dit symptomatisch voor het gedrag van LNV? Het lijkt er wel op, zie maar:
 
1. Artikel 20 gebieden
LNV kwam eind 2007 met voorstellen voor het afsluiten van artikel 20 gebieden. Noch de recreantenorganisaties noch de terreinbeheerders konden zich er in herkennen. Grotendeels werden de voorstellen teruggedraaid; wat nog rest zijn afsluitingen die verdedigbaar zijn. Maar de hele gang van zaken kostte veel energie en deed de relatie met LNV geen goed.
Omdat inmiddels gebleken is, dat de afsluiting van het Rif als HoogwaterVluchtPlaats uiterst zwak onderbouwd is, heeft de vereniging Wadvaarders daartegen een bezwaar ingediend.
 
2. Monitoring
In het voorjaar van 2008 deed LNV een voorstel om de ontwikkelingen op het Wad te gaan monitoren in het kader van het breed gedragen Convenant Vaarrecreatie. Dat voorstel was tot stand gekomen zonder inbreng van de kant van de recreantenorganisaties noch van de natuurorganisaties. Het stuitte op zo veel bezwaren dat LNV het voorstel inmiddels heeft teruggenomen. Er wordt aan een nieuw monitoringsplan gewerkt, nu wel in samenspraak met betrokkenen. Andermaal is veel energie verdaan en de relatie onnodig onder druk gezet.
 
3. Mosselzaadinvanginstallaties
En dan nu de MZI’s. We hebben, samen met BBZ en Watersportverbond, een constructief overleg (zo leek het) met LNV gehad over het beleid aangaande deze installaties. Tijdig (zo leek het) werden wij geïnformeerd over de plannen en er werd naar onze argumenten over de te kiezen locaties, over de markering en over de veiligheid geluisterd (zo leek het). Gegeven het belang van een verantwoorde mosselkweek konden wij wel leven met een beperkt aantal MZI’s, op locaties waar de recreatievaart er zo min mogelijk last van zou hebben. Van de vervolgstappen zouden wij op de hoogte gehouden worden.
In dat overleg op 27 februari werd met geen woord gerept over het feit dat er in seizoen 2008 op experimentele basis al zes nieuwe MZI’s geplaatst zouden worden. Dat dit zou gebeuren op locaties waarvan wij beargumenteerd hebben dat er op daar zeker géén MZI zou moeten komen maakt het wel extra wrang.
 
De MZI’s liggen er; het zijn installaties op experimentele basis. De formele procedures voor een vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet zijn gevolgd, LNV heeft die vergunning verleend. Maar tijdens ons overleg op 27 februari was de bezwarenprocedure nog aan de gang. Het was op zijn zachtst gezegd fatsoenlijk geweest als LNV ons op dat moment op de hoogte had gesteld van het feit dat er experimentele MZI’s in aantocht waren en dat er een procedure voor liep, zodat wij in de gelegenheid zouden zijn geweest bezwaar te maken. Dat is niet gebeurd en dat geeft te denken.
Nadat wij onlangs bij LNV hadden aangekaart dat wij deze gang van zaken ernstig afkeurden, kregen wij zeer recent wel de mededeling dat er nog één procedure voor een MZI aan de gang is. Navrant detail: dat is voor een MosselZaadinvangInstallatie die minstens twee meter onder water (bij LW) geplaatst zal worden en waar wij dus geen last van zullen hebben.
 
Het is te hopen dat de onderwater-MZI een geslaagd experiment zal opleveren want dat biedt een goed perspectief: verantwoorde mosselkweek, geen zicht-hinder en een vrije doorvaart.

Maarten Snel