Persbericht Convenant met toelichting
Ter toelichting bij onderstaand persbericht:
 
De evaluatie van de proef met de Erecode voor het droogvallen is (eindelijk) gereed. Op grond van veel waarnemingen wordt in de eindevaluatie geconcludeerd dat de verstoringen door droogvallende boten en hun bemanningen niet toegenomen, op de meeste plaatsen licht afgenomen zijn. Dat de proef als zodanig geslaagd is leidt tot de volgende stap: De afspraken uit de Erecode worden tot wet- en regelgeving gemaakt. Dat gaat overigens niet van de ene dag op de andere. Om er voor te zorgen dat er tussen de huidige situatie en de nieuwe wet- en regelgeving geen “gat” ontstaat, zijn de afspraken uit de Erecode verlengd. Dat is opgenomen in het Convenant Vaarrecreatie. Ook worden in dit convenant afspraken gemaakt over voorlichting, educatie, waarneming (monitoring) en handhaving, evenals over lange-termijn-onderzoek.
Dit convenant gaat vooral over het aantal ligplaatsen in de waddenjachthavens. Maar parallel daaraan is beschreven dat een goede balans tussen natuur en recreatie zeer wel mogelijk is. In onze termen noemen wij dat: Vrij en Verantwoord varen en droogvallen. De vereniging Wadvaarders is een van de partijen die betrokken was bij de totstandkoming van het Convenant Vaarrecreatie; wij zullen het ook mede-ondertekenen.
 
Het is wat vreemd en wrang dat juist in deze periode de heftige discussie met LNV over hun voorstellen voor afgesloten gebieden (artikel 20) plaatsvindt. Zodra over dit laatste meer bekend is, zal dat ten spoedigste bekend gemaakt worden.
 
Maarten Snel
voorzitter
 

Persbericht

Datum : Maandag 5 november 2007
Onderwerp : Vaarconvenant Waddenzee
Informatie bij : Harold IJskes
Tel : (023) 514 4313
Mobiel : 06-113 17 119
E-mail : ijskesh apestaartje noord-holland.nl


Uniek Convenant Vaarrecreatie Waddenzee overheden, milieuorganisaties en bedrijfsleven

Belangrijke stap naar DUURZAME vaarrecreatie in de Waddenzee

De Waddenzee is een populaire bestemming voor vaarrecreatie, maar het grootste natuurgebied van Nederland is ook uiterst kwetsbaar. Daarom willen de leden van het ‘Regionaal College Waddengebied’ met de ondertekening van het Convenant Vaarrecreatie Waddenzee de natuur en het open landschap van de Waddenzee beschermen, en tegelijkertijd de vaarrecreatie op en rond de Waddenzee duurzaam ontwikkelen.

Aan het convenant is een ambitieus uitvoeringsprogramma voor de komende twee jaren verbonden. Zo worden plannen gemaakt voor de duurzame en veilige herinrichting van passantenhavens aan de Waddenzee. In deze plannen wordt ook opgenomen dat er via internet en marifoon een digitaal informatiekanaal wordt opgezet voor vaarrecreanten met o.a. een reserveringssysteem voor ligplaatsen. Verder zullen er nieuwe hydrografische zeekaarten gemaakt om de gebieden met zeehonden, mosselbanken en zeegrasgebieden extra te beschermen en wordt er onderzoek verricht naar kampeerplaatsen bij havens voor zeekanoërs. De verwachting is dat de eindbeslissing over de precieze aantal ligplaatsen in de passantenhavens wordt genomen in 2010. Kennis, gedrag en monitoring zijn belangrijke onderdelen van het Vaarconvenant, maar ook adequate bescherming van de natuurwaarden van het Wad en verbetering van de handhaving worden uitgewerkt.

Het Convenant Vaarrecreatie Waddenzee wordt op maandag 3 december a.s. in Den Helder ondertekend door de ministers Cramer van het Ministerie van VROM en Verburg van het Ministerie van LNV en Staatssecretaris Huizinga van Verkeer en Waterstaat. Zij doen dat samen met de leden van het ‘Regionaal College Waddengebied’; 4 ministeries, 3 provincies, 23 gemeentes, 7 natuurbeschermings-organisaties én circa 10 belangen- en watersportorganisaties.

Gedeputeerde Kruisinga van de Provincie Noord-Holland: “Het Convenant is een uniek verdrag voor een uniek gebied. Bijna 50 betrokken partijen erkennen dat er geen maximum gesteld behoeft te worden aan het aantal ligplaatsen voor de recreatievaart, maar dat een verantwoorde en duurzame ontwikkeling mogelijk moet zijn. De natuur in de Waddenzee mag daar natuurlijk geen last van ondervinden, zodat ook het nageslacht kan blijven genieten van de grote schoonheid van het wad.”

Het Convenant komt voort uit de discussie over het aantal ligplaatsen en de kwaliteit in de passantenhavens aan de Waddenzee, die is gevoerd bij het opstellen van de Planologische Kernbeslissing voor de Waddenzee (PKB). De provincies Noord-Holland, Friesland en Groningen hebben het voortouw genomen tot dit overkoepelend plan te komen. Op dit moment ligt het Vaarconvenant bij de achterban van alle betrokken partijen, zodat maandag 3 december in Den Helder door alle betrokken partijen de ondertekening kan plaatsvinden.