Voorstel wijzigingen art. 20-gebieden 2008
26.11.07 Ook Rijkswaterstaat tegen afsluitingen
22.11.07 Weerstand tegen afsluitingen wordt steeds groter
26.10.07 Reactie bestuur op afsluitingen LNV
19.10.07 Watersportverbond komt op voor recreatievaarders op het Wad
16.10.2007 LNV legt drijfzand onder draagvlak
08.10.2007 Voorstel wijzigingen art. 20-gebieden 
Zie ook Voorstel wijzigingen art. 20-gebieden (kaartfragmenten in pdf bestand 13 Mb) 
13.10.07 Droogvallen boten op wadden verder aan banden gelegd Door: Leeuwarder Courant

 

zie ook  http://www.zeilen.nl/actueel/nieuws/discussie-over-gebruik-waddenzee/10970

26.10.07
Reactie bestuur op afsluitingen LNV
Door: Gerke Brouwer

In de vergadering van het Toeristisch Overleg Waddenzee (TOW) van 9 oktober jl. presenteerde LNV-Noord de lijst met liefst 14 gebieden in het waddengebied die het ministerie in het kader van de Natuurbeschermingswet voornemens is in 2008 af te sluiten voor recreatief medegebruik.

Volgens Wim Schoorlemmer van LNV-Noord is de lijst met afsluitingen instemmend besproken tijdens een overleg tussen LNV, de samenwerkende natuurbeschermingorganisaties en het Servicepunt Handhaving Waddenzee (Seph-Waddenzee), waarbij de organisaties van recreatieve waddengebruikers nadrukkelijk niet waren uitgenodigd. Schoorlemmer sprak in dit kader van een breed draagvlak(!).
Schoorlemmer deelde mee, dat de lijst met in 2008 nieuw af te sluiten gebieden is opgesteld mede op basis van inzichten (monitoring) afkomstig uit de evaluatie van de proef met de Erecode (2003-2006). Dat is op zijn zachtst uitgedrukt bevreemdend, omdat juist die evaluatie, op te stellen door het Seph-Waddenzee, nu al ruim een half jaar op zich laat wachten. Bij de besprekingen over de evaluatie bleek men steevast de monitoringgegevens van de Vereniging van Wadvaarders en de BBZ volledig te negeren en slechts de eigen stokpaardjes wat betreft handhaving te berijden.
Schoorlemmer kondigde verder aan dat inmiddels door LNV, in nauwe samenwerking met de natuurorganisaties, opdracht is gegeven aan onderzoeksinstituut Wageningen Imares , voor nader onderzoek naar de verstorende invloeden van het droogvallen op de Waddenzee.
Het lijkt erop dat herhaalde uitspraken van Schoorlemmer om de Natuurbeschermingswet in te zetten voor handhavingdoeleinden en de aanwijzing van gesloten gebieden in de toekomst op wetenschappelijk getoetste argumenten te willen baseren, inmiddels door LNV in de praktijk gebracht zijn.
Opvallend is ook dat de gebruikersorganisaties buiten de plannen voor het onderzoek door Imares zijn gehouden en dus geen inbreng hebben gehad in het formuleren van noch de onderzoeksopdracht, noch de doelstellingen, laat staan de onderzoeksvraag. Dat geeft te denken, wat betreft de openheid van LNV en de natuurorganisaties in deze en (op voorhand) over de uitkomsten van het onderzoek.

Bij eerdere besprekingen over het Convenant Vaarrecreatie was al gebleken, dat ondanks vijf jaar Erecode, de natuurbeschermingorganisaties en de in Seph-Waddenzee samenwerkende overheidsinstanties niet in staat waren samenhangende en houdbare gegevens te produceren wat betreft de vermeende verstorende invloeden van droogvallen, of de ernst daarvan. Het was met name de projectleiding van het Convenant Vaarrecreatie opgevallen als een risico voor het toekomstig functioneren van het Convenant.

De organisaties van recreatieve waddengebruikers hebben in de TOW vergadering hun vergaande ongerustheid en ongenoegen over de gang van zaken uitgesproken. In tegenstelling tot het door LNV van iedere organisatie afzonderlijk gevraagde commentaar op de voorgestelde in 2008 te sluiten gebieden, komen zij met een krachtige gezamenlijke reactie.

Het TOW kwam bijeen op initiatief van de Vereniging van Wadvaarders en de BBZ, nadat het eerder dit jaar zonder opgaaf van redenen werd geannuleerd. De Vereniging van Wadvaarders, in de persoon van Maarten Snel, fungeerde eenmalig als voorzitter.

Namens het bestuur, Gerke Brouwer

Convenant Vaarrecreatie
Op initiatief van de waddenprovincies uiterlijk op 31 december 2007 in werking tredend convenant tussen rijk, waddenprovincies en waddengemeenten, inhoudend integraal beleid voor het beheersbaar maken en houden van recreatie en toerisme op de Waddenzee.

Servicepunt Handhaving Waddenzee (Seph-Waddenzee)
Samenwerkingsverband op het terrein van handhaving van de waddenprovincies, LNV, de Koninklijke Marine, de Douane en het Korps Landelijke Politiediensten.

Wageningen Imares
Onderzoeksinstituut verbonden aan de universiteit Wageningen dat zich bezighoudt met ´Marine Resources & Ecosystem Studies`.

Organisaties van recreatieve waddengebruikers in het TOW (alfabetisch):
ANWB - BBZ - HISWA - NL Kano Bond - NL Vereniging van Toerzeilers - St. Jachthavens Waddeneilanden - SWP - Verenigde Bruine Zeilvaart Harlingen - Vereniging van Wadvaarders - Waddentravel - Wadloopcentrum Friesland - Wadloopcentrum Pieterburen - Watersportverbond.

19.10.07
Watersportverbond komt op voor recreatievaarders op het Wad
Door: KNWV via INP Nieuwsbank

Het Watersportverbond heeft met verbazing en boosheid kennis genomen van de plannen van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) om de meest populaire droogvalgebieden (zogenaamde hotspots) van het Wad af te sluiten voor de pleziervaart.
In het Toeristisch Overleg Wadden presenteerden vertegenwoordigers van het ministerie begin oktober de plannen. Volgens LNV is het noodzakelijk om de gebieden af te sluiten omdat door recreatief medegebruik schade zou kunnen ontstaan. Het gaat hier om een tiental gebieden als oostkant Ameland, oostkant Terschelling, oostkant Schiermonnikoog, de koffiebonenplaat, Rottumerplaat, Razende bol, het rif en andere gebieden.

Het Watersportverbond is oprecht boos over de af te sluiten gebieden om de volgende redenen:
- Het beslaat zo'n 14 procent van de voor de pleziervaart bruikbare stukken op het Wad.
- Het gaat vooral om de hogere platen, die door een beperkte groep pleziervaart wordt gebruikt en waar vogels niet kunnen broeden omdat die telkens onder water komen te staan en waar vogels ook niet gaan zitten omdat het pas later in het verlopende tij droogvalt.
-Het aantal zeehonden is de laatste jaren enorm gegroeid dus de pleziervaart is op de betreffende hotspots geen veroorzaker van verstoring of schade aan de zeehondenpopulatie

Voorts vraag het Watersportverbond zich af waarom vaarwater wordt afgesloten als de verstoring, volgens eigen melding van LNV, afkomstig is van de wal. Het Watersportverbond wil graag een onderbouwing van LNV over hoeveel constateringen van werkelijke schade vastgelegd zijn door LNV.

Er is een Erecode voor Wadvaarders waar de meeste pleziervaarders zich aanhouden. Het Watersportverbond vindt het geen goede zaak als LNV, kennelijk op basis van verstoring veroorzaakt door een enkeling, aan de totale groep van recreatievaarders beperkingen oplegt.

Het Watersportverbond heeft dringend gevraagd om overleg over de voorgenomen plannen met besluitvormers van LNV.


16.10.2007
LNV legt drijfzand onder draagvlak

De gebruikers, waaronder Wadvaarders-BBZ-Watersportverbond,in het TOW (Toeristisch Overleg Waddenzee)hebben zich op 9 okt'07 unaniem TEGEN deze voorstellen van LNV-Noord uitgesproken. En helemaal tegen de oneigenlijke gronden waarop LNV zich baseert: uitkomsten van Evaluatie proefperioede met de Erecode (er is nog geen Evaluatie); Plus het argument: het tot verboden gebied verklaren maakt het gemakkelijker om te bekeuren! 

Els Knol-Licht

08.10.2007
Voorstel wijzigingen art. 20-gebieden:

1.1811.2 Razende BollNoorderhaaks. Verleggen grenzen naar westen en oosten. Gaat om
(broed)vogels en zeehonden. Voorkomen van betreden van het gebied.
2. 1811.3 De Bollen voor een deel hele jaar rond afsluiten. Gaat om veel zeehonden. Er vindt
te vaak verstoring plaats vanuit zeehondemondvaarten.
3. 1811.3 Mosselgaatje hele jaar rond sluiten. Gaat om veel zeehonden met jongen.
4. 1811.6 Boschplaat en Koffieboonplaat worden twee aaneengesloten gesloten gebieden.Gaat
om belangrijk foerageergebied voor de broedvogels van de Boschplaat, periode 15/3-15/8.
Het gesloten gebied Koffieboonplaat is belangrijk als foerageergebied voor broedvogels,
zeehondemustplaats en HVP, periode 15/3-11/11.Er vindt te vaak verstoring plaats met name
vanuit droogvallende schepen.
5. 1811.6 Groene strand tussen Ballum en Hollum sluiten van 15/3- 15/8. Is reeds gesloten
ivm broedvogels i.h.k.v. project Strandbroeders.
6. 1811.6De Vogelpolle tijdens broedseizoen 15/3-15/8 afsluiten.Gaat om buitendijkse strook
kwelder die belangrijk is voor duizenden vogels als broedgebied. Er is te vaak verstoring
vanuit voorbijgangers die vanaf de dijk het gebied in gaan.
7. 1811.7 Steenplaat tussen Vlieland en Texel doortrekken. Gaat om veel gewone en grijze
zeehonden. Voorkomen van betreden van het gebied.
8. 1811.6 en 1812.2 Dantziggat wijziging westkant en zuidoostkant. Gaat om wijziging van de
bestaande lijnen en een uitbreiding aan de zuidoostkant. Aan de zuidoostkant wordt verstoring
veroorzaakt door invaren van geultje.
9. 1812.2 Holwerderbalg uitbreiden naar rechts. Gaat om veel zeehonden.Voorkomen van
betreden van het gebied.
10. 1812.2 Verwijderen gebied oostzijde Holwerderpier. Er wordt hier nauwelijks tot niet
meer gebroed.
11. 1812.2 Afsluiten oostkant Ameland tot aan Pinkegat, periode 15/3-15/9. Gaat om
belangrijk foerageergebied broedvogels en HVP. Er vindt te vaak verstoring plaats met name
vanuit droogvallende schepen.
12. 1812.2 Afsluiten van Het Rif ten noorden van Engelsmanplaat en laten vervallen oude
begrenzing. Gaat om belangrijk foerageergebied en HVP vogels. Er vindt verstoring plaats
vanuit droogvallende schepen en wadloopactiviteiten.
13. 1812.4 Oostpunt Schiermonnikoog grens zuidwaarts verleggen. Gaat om belangrijk
foerageergebied en HVP vogels vanuit het Nationaal Park, periode 15/4-1517.Er vindt te vaak
verstoring plaats met name vanuit droogvallende schepen.
14. 1812.4Rottumerplaat grens westzijde verleggen omdat de Lauwers en het Boschgat zich
naar het oosten verplaatsen.

Zie ook Voorstel wijzigingen art. 20-gebieden (kaartfragmenten in pdf bestand 13 Mb) 

13.10.07
Droogvallen boten op wadden verder aan banden gelegd
Door: Leeuwarder Courant

DEN HAAG - Het ministerie van landbouw, natuur en voedselkwaliteit wil grotere stukken Waddenzee vrijwaren van menselijke verstoring. Daarvoor wordt in die gebieden de toegang beperkt, op grond van de Natuurbeschermingswet. De maatregel is vooral bedoeld om vogels en zeehonden te beschermen tegen waterrecreanten die hun vaartuigen laten droogvallen.
Volgens een voorlopige lijst zullen bestaande rustgebieden worden vergroot. Ook komen er nieuwe gesloten gebieden bij en zullen de sluitingstijden ruimer worden. De aanscherping van het regime moet een antwoord bieden op de groeiende pleziervaart en het zeehondentoerisme.
 
Zo zal het betreden van de Steenplaats tussen Vlieland en Texel worden verboden ten behoeve van de rust van gewone en grijze zeehonden. Ook het droogvallen of wandelen op de zuidelijke Boschplaat en de Koffieboonplaat op Terschelling wordt taboe, van half maart tot eind oktober.
 
Nieuwe afsluitingen zijn verder voorzien op de Vogelpolle (in de broedtijd), ten oosten van Ameland tot aan het Pinkegat en op het Rif boven Engelsmanplaat. De rustgebieden van het Dantziggat, de Holwerderbalg, de oostpunt van Schiermonnikoog en Rottumerplaat zullen volgens LNV moeten worden vergroot. Hier staat tegenover dat de oostkant van de Holwerder pier kan worden vrijgegeven, omdat er vrijwel geen broedvogels meer zijn.
 
De voorgestelde wijzigingen vallen de pleziervaart rauw op het dak. Jaap Baalbergen van de Vereniging voor Beroeps chartervaart (BBZ) betwijfelt of afsluiten van de gebieden goed is. ,,Je kunt mensen beter opvoeden. Ze vertellen hoe ze zich op het wad moeten gedragen.''
 
Volgens Baalbergen zijn er enkele simpele regels waar de meeste 'droogvallers' zich aan houden. ,,Geen honden uitlaten op het wad, niet te ver van je schip af en het eerste half uur na het droogvallen aan boord blijven. Dan is de keuken open voor foeragerende vogels.''
 
Het Regionaal Coördinatiecollege Waddenzee buigt zich volgende maand nog over de voorstellen van LNV. Eigenaars en rechtmatige gebruikers van de betrokken gebieden worden niet door het toegangsverbod getroffen. Zij mogen er nog wel in, maar mogen er geen activiteiten ontplooien.
 
Eind artikel Leeuwarder Courant

Bron www.waddenzee.nl