banner
Pagina in afdrukformaat
Nieuws van de Oostpunt van Terschelling
LepelaarsOver de afsluiting van de Oostpunt van Terschelling is in het najaar van 2007 en in de eerste maanden van 2008 veel te doen geweest. Het ministerie van LNV wilde de Boschplaat tijdens het broedseizoen afsluiten als artikel 20-gebied. Daar was en is veel voor te zeggen, mits er een doorsteek van het Wad naar de Noordzee blijft bestaan. Maar LNV wilde ook de strook ten zuiden van die plaat afsluiten tot aan de geul die vroeger nog betond was, de Oosterom. Daarmee zou de mogelijkheid om droog te vallen onder de Boschplaat van Terschelling verdwijnen. Als reden werd genoemd dat er verstoring zou uitgaan van de droogvallende schepen en van de bemanningen die vanaf hun schip het afgesloten gebied zouden betreden. Na moeizame en hardnekkige onderhandelingen werd een regeling afgesproken waarbij een (ruime) strook ten noorden van de geul Oosterom voor droogvallen beschikbaar zou blijven, in de orde van grootte van 200 a 300 meter. Zowel op de kaart als met de bebording ter plaatse zou dit worden gemarkeerd.
Los daarvan: het uiterste Oostpuntje van Terschelling, de Koffieboonenplaat, is van 15 maart tot 1 november afgesloten omdat dat een HoogwaterVluchtPlaats (HVP) is waar vogels en zeehonden een rustplaats hebben.

Verder werd afgesproken dat de borden rond de Boschplaat, die de grens van het artikel-20-gebied aangeven, zouden worden weggehaald zodra het broeden en uitvliegen van de vogels achter de rug was. Ervaring leert dat dit meestal het geval is rond medio juli. Ook al staat er op de kaart dat het gebied tot 15 augustus is afgesloten, zodra de bebording verwijderd is geldt die datum niet meer.

Uit bijgaand bericht van Staatsbosbeheer blijkt dat de bebording van een deel van het afgesloten gebied, te weten het oostelijk deel van de Boschplaat, per 21 juli 2008 verwijderd wordt . Freek Zwart van SBB licht dat als volgt toe: “Dit jaar was er een nieuwe broedplaats van de lepelaar waarvan de jongen op 15 juli nog niet konden vliegen, vandaar dat we het gebied dit jaar tot 21 juli gesloten hebben gehouden. Maar nu ook deze lepelaars vliegklaar zijn, kunnen we dat deel van het gebied weer openstellen voor wandelaars vanaf de droogvallende schepen en vanaf de Stuifdijk. Het meer westelijk gelegen deel moet wel tot 15 augustus dicht blijven omdat daar grote broedkolonies zijn met veel jongen die nog niet vliegvlug zijn. Wat ons betreft is het dit jaar met de overeengekomen regeling goed verlopen.”
Ter toelichting op dat laatste laat Freek Zwart weten: “Er zijn dit jaar nauwelijks incidenten geweest met schepen en droogvallers. Het ziet er naar uit dat de intensieve voorlichting van de afgelopen jaren effect sorteert. Er was wel een incident maar dat had met wadvaarderij niets te maken. Er kwam een snelvarend bootje oversteken vanaf Ameland en dit werd opgewacht door mensen met een fourwheeldrive, op het strand van Terschelling. Zij hadden het plan om aan te landen op de Hoogwatervluchtplaats aan de uiterste oostpunt (de Koffieboonenplaat) en dat kan natuurlijk niet. Maar met wadvaarderij heeft dat niet veel te maken. Daarover geen klagen.”


Aldus opgetekend tijdens een uitgebreid telefoongesprek met Freek Zwart,

Maarten Snel