Bezwaar Rif 2008
Aan de Minister van LNV
Dienst Regelingen, Afd. Recht & Rechtsbescherming
’s Gravenhage
Woerden, 30 april 2008
Mevrouw de Minister,
De vereniging Wadvaarders maakt bezwaar tegen het Besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 7 maart 2008, tot wijziging, instelling c.q. opheffing van de beperking in toegankelijkheid van enkele gebieden ex artikel 20 Natuurbeschermingswet 1998, gelegen binnen de Natura 2000-gebieden ‘Waddenzee’, ‘Noordzeekustzone’ en ‘Duinen Ameland’.
Ons bezwaar richt zich hoofdzakelijk, maar niet uitsluitend, tegen Artikel 1 van het besluit:
Gezien artikel 20 van de Nb-wet 1998 wordt voor de navolgende met name genoemde gebieden de toegang beperkt c.q. vindt een wijziging van de reeds geldende toegangsbeperking plaats, omdat zulks noodzakelijk is voor de bescherming van de in het betreffende gebied voorkomende natuurwaarden.
Nergens in het besluit wordt de noodzaak voor het beperken van de toegang onderbouwd met feitenmateriaal. Men beperkt zich tot zeer globale aanduidingen en veronderstellingen. Voor een besluit als bovengenoemd mag men eisen dat er wetenschappelijk onderbouwde waarnemingen aan ten grondslag liggen.
Ons bezwaar richt zich tevens hoofdzakelijk, maar niet uitsluitend, tegen Artikel 10 van het besluit: de toegangsbeperkingen tot Het Rif.
De onderbouwing van dit artikel berust niet op gedegen feitenmateriaal, zoals meerjarige tellingen van de te beschermen diersoorten en van het gedrag van die soorten in het betrokken gebied.
Geen enkele indicatie werd gegeven over aard en omvang van verstoringen.
Sterker nog, het besluit wordt gebaseerd op de veronderstelling dat zich op Het Rif wellicht een broedgebied gaat ontwikkelen. Wij hebben geen grond voor die veronderstelling kunnen vinden. De Wadvaarders varen met grote regelmaat rond het betrokken gebied, er zijn door onze leden geen indicaties van broedactiviteiten of van HVP activiteiten gerapporteerd die uitbreiding van de in reeds meerdere jaren geldende toegangsbeperking aan de oostzijde van Het Rif kunnen rechtvaardigen.
De Wadvaarders eisen dan ook opheffing van de beperkingen waarvan Besluit DRZ/08/ 1134/SD/HG rept, in hoofdzaak tegen de beperkingen zoals beschreven in Artikel 10.
Hoogachtend,
 
 
 
G.H. Beunk, namens de Vereniging Wadvaarders
Postbus 9524   9703 LM Groningen