De artikel 20 gebieden voor 2010 zijn vastgesteld

Van de redactie, 28 mei 2011

De artikel 20 gebieden voor 2010 (en dus ook voor 2011) zijn definitief vastgesteld.  De Raad van State heeft het beroep tegen de vaststelling, ingesteld mede door de Wadvaarders, verworpen.
De volledige tekst van de uitspraak
De Wadvaarders zijn teleurgesteld over de uiteindelijk tamelijk eenzijdige wijze waarop deze vaststelling tot stand is gekomen, maar het is niet anders.
We hebben in ieder geval ons best gedaan om het recreëren op het Wad niet onnodig te latern inperken.

Hieronder het commentaar van de voorzitter van de Wadvaarders, Jan Asselbergs

Op 25 mei deed de Raad van State uitspraak over onze bezwaren. Alle bezwaren werden ongegrond verklaard.
Dat is in elk geval duidelijk. Bij nauwkeurige lezing blijkt dat de Raad van State vindt dat “De Minister zorgvuldig heeft gehandeld”, dat wil zeggen dat de Minister de besluiten met in acht neming van de Leidraad heeft genomen.
Op geen enkel punt gaat de Raad van State in op onze inhoudelijke bezwaren, met uitzondering van de proceskalender. In ons bezwaar staat dat wij vinden dat die proceskalender op meerdere punten werd overschreden en dat het besluit alleen al op grond daarvan nietig zou moeten worden verklaard. Citaat: “De termijnen die in de leidraad zijn opgenomen zijn echter geen fatale termijnen, maar termijnen van orde.”
Daarmee is de rechtsongelijkheid een feit. Overschrijden wij die kalender ook maar op één punt met één dag dan zijn wij al niet ontvankelijk. Tandenknarsend hebben wij dat te aanvaarden.
Voor het overige wordt glashelder dat op geen enkele punt wordt ingegaan op ons bezwaar dat de besluiten (nog) steeds berusten op drijfzand. Nimmer werd aangetoond dat de aanwezigheid van recreanten leidde tot teruggang van populaties.
Het is voor “De Minister” voldoende om te handelen op basis van de uitspraken van de “deskundigen” in het veld. Daarmee hebben de ambtenaren van de Minister de vrijbrief om alles af te sluiten waar ook maar een beest wordt gezien.
De conclusie die daar uit valt te trekken is dat de strijd op inhoud, zoals wij die voerden, uitzichtloos is. Onze vragen om een wetenschappelijke onderbouwing kunnen door “De Minister” eenvoudig worden genegeerd. Doen wat “de deskundigen” invalt is voldoende.
Hoe ondeskundig die deskundigen zijn hebben wij meer dan eens kunnen vaststellen. De vogeltelgegevens zonder passende statistische onderbouwing van Sovon vormen de basis voor afsluitingen. Een discutabel Imaresrapport uit 2009 is de basis voor afsluitingen ter bescherming van zeehonden die meegroeien met de populatie.
Van nautische zaken hebben de ambtenaren van de Minister geen enkel begrip. Nimmer hebben wij de “deskundigen” kunnen verleiden tot wetenschappelijk onderbouwde argumenten in hoeverre natuurwaarden worden beïnvloed door afsluitingen.
Kortom: de gesanctioneerde macht is geheel in handen van de ecotrippers.
Voor ons geldt: Draagvlak Nul, want natuurbeschermingseffect NUL.
Slechts de politiek kan iets aan die machtsverhoudingen doen. Zoals het er nu naar uit ziet moeten we onze koers dus naar Den Haag verleggen.
Jan Asselbergs
28 mei 2011


Bron: Leeuwardercourant 25 mei, 2011

Simonszand blijft afgesloten
DEN HAAG - De gebiedsafsluitingen in de Waddenzee gaan door.

De minister van landbouw, natuur en voedselkwaliteit wees eerder al gebieden aan die delen van het jaar ontoegankelijk zijn. Dieren die er rust zoeken, mogen niet gestoord worden.

Het Watersportverbond, de Wadvaarders en het Productschap Vis maakten bezwaar. Maar de Raad van State in Den Haag heeft de minister woensdag in het gelijk gesteld.

Het meest omstreden gebied is het Simonszand in het oostelijke deel van de Waddenzee. Dit is een belangrijke hoogwatervluchtplaats voor beschermde vogels. Maar voor zeekanovaarders is het Simonszand de enige rustplek tussen de vaste wal en Schiermonnikoog.


Stand van zaken 15 april 2011

Behandeling beroep Wadvaarders door Raad van State

Op 15 april 2011 was de zitting van de Raad van State over het besluit van de toenmalige minister van LNV om delen van de beschermde natuurgebieden "Waddenzee", "Noordzeekustzone" en "Duinen Ameland" af te sluiten voor publiek en vissers. De uitspraak is eind mei.

Lees de Impressie van de zitting door Jan Asselbergs, voorzitter Wadvaarders (15 april 2011, pdf)


Wadvaarders gaan in beroep tegen de vaststelling van Artikel 20 gebieden

Beschikbare documentatie


Stand van zaken, januari 2011

De Wadvaarders zijn in beroep gegaan tegen de afwijziging van hun bezwaren. Dit beroep dient op 15 april 2011. De uitspraak van dit beroep geldt ook voor de situatie in 2011.

Zie ook: het Friesch Dagblad


Bron: www.rtvnoord.nl, dinsdag 4 mei 2010

Waddenconflict dreigt uit de hand te lopen

GRONINGEN - Een conflict over het afsluiten van stukken van de Waddenzee dreigt uit de hand te lopen. De Vereniging voor Wadvaarders overweegt nu naar de Raad van State te stappen.

Belangenorganisaties van vissers en vaarrecreanten vinden dat er op het wad te weinig ruimte voor hen overblijft. Maar hun bezwaren zijn onlangs door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) afgewezen. En dat terwijl de partijen eind 2007 nog een convenant sloten om dit soort slepende juridische procedures te voorkomen.

'Convenant zo goed als waardeloos'
Dat convenant is nu zo goed als waardeloos, zegt voorzitter Jan Asselbergs van de Vereniging voor Wadvaarders: "We zijn heel nieuwsgierig naar de toekomstverwachting van LNV. Hoe denken die zo verder te gaan met alle partijen als er zo totaal niet wordt gereageerd op wat daar wordt gediscussieerd."

Asselbergs heeft liever dat er strenger wordt opgetreden tegen mensen die de natuur op het wad verstoren, dan dat steeds meer gedeelten van het waddengebied worden afgesloten.


Stand van zaken 19 april 2010

De minister van LNV heeft per besluit van 29 oktober 2009 de "Artikel 20 gebieden" voor 2010 vastgesteld.
Met dit besluit zijn de Wadvaarders, op zijn zachts gezegd, niet gelukkig. Niet met de inhoud en niet met de werkwijze. De Wadvaarders hebben dan ook bezwaar aangetekend tegen dit besluit.
Inmiddels is dit bezwaar afgewezen, evenals de bezwaren van alle andere partijen (Watersportverbond, Toerzeilers, gemeente Ameland, Productschap VIS).

De Wadvaarders beraden zich momenteel op een reactie.


 

Van: Jan Asselbergs (voorzitter Wadvaarders), 9 februari 2010

De besluitvorming rond Art 20 gebieden was jarenlang ondoorzichtig en niet toetsbaar, achterkamertjesoverleg in optima forma.

De Afdeling Noord van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit bereidt de tekst en de kaarten voor die leidt tot het ministeriele besluit tot afsluiting van gebieden. Dat gaat naar de Hydrografische Dient die de gegevens in de kaarten verwerkt.

LNV-Noord laat zich informeren door de natuurbeheerders, zoals Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en het Fryske Gea. Deze organisaties betrekken telgegevens van vogels van organisaties als Sovon, die zich daar voor laat betalen. Medewerkers van Sovon aarzelen niet hun stokpaardjes zelf direct bij LNV Noord in te brengen. Daarmee creert men grote ondduidelijkheid voor de overige belanghebbenden, zoals Wadvaarders.

Voor het eerst werd in 2009 gewerkt volgens een overeengekomen protocol, dat een ordentelijke bezwaarprocedure kent en dat democratische toetsing mogelijk maakt, onder meer door commentaar van een “Expertgroep”, waarin onafhankelijke wetenschappers dienen te zitten.

De toelichting door de Minister werd haar zo te zien ingefluisterd door de directeur van LNV-Noord.

Lees ons bezwaar om te zien hoe dat dit jaar verlopen is en huiver.

Op 1 maart gaan Felix en ik naar een hoorzitting bij de juridische dienst van LNV in Den Haag, om onze bezwaren waar nodig toe te lichten.
Nieuw is, dat bij LNV-Noord sprake lijkt te zijn van een mega stoelendans. De directeur, Hendrik Oosterveld, en de tweede man, Kees van Es kregen beide een andere baan bij LNV. Ons directe aanspreekpunt Wim Schoorlemmer werd vervangen door Roelof Hupkes. Over de achtergronden is ons niets bekend.


Van: Jan Asselbergs (voorzitter Wadvaarders), 4 november 2009

Hierbij de "oogst" van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Nu zijn wij aan de beurt. Hier rest niets anders dan bezwaar maken. Juristen en deskundigen oplijnen en aan de gang, is mijn devies (wij weten dat ANWB uit principe niet procedeert).

Enkele opmerkingen na eerste lezing:

 1. Alle bezwarende zienswijzen zijn niet alleen namens het Watersportverbond gemaakt, maar nadrukkelijk namens W5: ANWB, BBZ, HISWA, Wadvaarders en Watersportverbond. Ook de overige belangenbehartigers delen onze zienswijze.
   
 2. De publicering in de Staatscourant geschiedde later dan de in de Leidraad gestelde termijn.
   
 3. Er wordt gesproken over de “deskundigen” van de expertgroep. Negen leden, waarvan zeven geen wetenschapper en deel uitmakend van de handhavers/beheerders.
   
 4. LNV gaat er (nog steeds) van uit dat een droogvallend schip qq verstoort.
   
 5. Groeiende populaties en volstrekt niet bedreigde diersoorten worden (nog steeds) als argument gebruikt voor afsluiting (aalscholvers, zeehonden)

Kortom: Werk aan de winkel.


En de Wadvaarders zijn niet de enige die vinden dat LNV onjuist handelt
Bron: INP Nieuwsbank, www.waddenzee.nl, 28 oktober 2009

Boosheid over negeren belangen watersport door LNV

Een aantal gezamenlijke organisaties, waaronder het Watersportverbond, zijn boos op het ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij. In de besluitvorming rond de afsluiting van gebieden in de Waddenzee is geen enkele rekening gehouden met de Watersport.

 

Het Watersportverbond heeft dit aangekaart in een brief aan het ministerie, mede namens de gezamenlijke organisaties ANWB, HISWA, Nederlandse Vereniging van Toerzeilers, Wadvaarders, Kanobonden, wadlooporganisaties en een aantal rondvaartbedrijven.

Niet ingegaan op lijst
Dat er geen rekening is gehouden met de watersport werd eind september duidelijk uit de correspondentie van het ministerie van LNV. Hierin werd niet ingegaan op de uitgebreide lijst van voor de watersport belangrijke gebieden die door deze organisaties ruim op tijd was ingeleverd, nota bene op verzoek van het Ministerie.

Alleen vogels en zeehonden
Volgens het Watersportverbond werd de brief van LNV puur bezien vanuit nog verdere bescherming van vogels en ook van zeehonden. De aangeleverde lijst bevatte gebieden die volgens de gezamenlijke organisaties weer open gesteld zouden kunnen worden voor het varende publiek omdat daar geen negatieve significante effecten op de natuur zijn.

Verspilde moeite
De betrokken organisaties hebben nu het idee dat de inspanningen om deze lijst samen stellen verspilde moeite is geweest, omdat in het wijzigingsbesluit hier niet op wordt ingegaan. In een brief die het Watersportverbond, mede namens de veertien toeristische gebruikersorganisaties in het Waddengebied, aan het ministerie stuurde is dit aan de kaak gesteld.

Gemotiveerde verantwoording
Ook is de lijst met open te stellen gebieden nogmaals meegestuurd. Het Watersportverbond en de andere organisaties verwachten nu van LNV een gemotiveerde verantwoording van middels art. 20 van de Natuurbeschermingswet af te sluiten gebieden. Bovendien moet het afgelopen zijn met afsluitingen zogenaamd voor bescherming, terwijl het motief in feite een gemakkelijke vorm van handhaving op overtredingen is.

Meer over dit onderwerp vind u hier.