banner
Pagina in afdrukformaat
Nieuwsbrief CCW/RCW mei 2007
 
Welkom bij de CCW/RCW Nieuwsbrief


Ruimtelijke Ordening

Sociaal Economisch

Uitgifte handkokkelvergunningen

Datum: 11 mei 2007
Bron: ministerie LNV

Minsiter Verburg van LNV legt in een kamerbrief uit welke procedure er is gevolgd bij het verlenen van handkokkelvergunningen. Zij gaat in op de vragen waarom niet alle gegadigden een vergunning konden krijgen en welke criteria zijn toegepast.
Een fragment uit de brief:
“In het beleidsbesluit ‘Ruimte voor zilte oogst’ is ten aanzien van de handkokkelvergunningen bepaald dat 20 vergunningen zijn uitgegeven en dat het uitgeven van nieuwe vergunningen wordt overwogen. In 2006 heeft mijn voorganger toegezegd het aantal handkokkelvergunningen met 10 uit te breiden. Daarbij is bepaald dat de uitgifte van deze vergunningen zal geschieden aan die natuurlijke personen, die zijn getroffen door het kabinetsbesluit tot beëindiging van de mechanische kokkelvisserij in de Waddenzee. Dit zijn bemanningsleden ! aan boord van de mechanische kokkelvisvaartuigen én in dienst bij de bedrijven, die in aanmerking komen voor nadeelcompensatie (‘kokkelschadebedrijf”).”

Lees de gehele brief
Meer informatie

Algemeen/Bestuurlijk

Het Beheer-en Ontwikkelingsplan plan

Datum: mei 2007
Bron: Regionaal College Waddengebied

Met de vaststelling van de Derde Nota Waddenzee ligt het ruimtelijk beleid voor de Waddenzee op hoofdlijnen vast. Dit beleid krijgt een nadere uitwerking in het op te stellen Beheer- Ontwikkelingsplan Waddengebied. Het Regionaal College Waddengebied (RCW) zal in het B&O-plan  het ontwikkelingsperspectief uit de Derde Nota Waddenzee concretiseren. Verdere informatie over hoe het B&O Plan tot stand komt, waarom en welke inhoud het krijgt, vindt u in deze folder.

De Kaderrichtlijn Water wordt ook voor de Wadd enzee uitgewerkt, het Beheer- en Ontwikkelingsplan Waddengebied deel A(B&O-plan) wordt opgesteld, voor de Natura 2000-gebieden moeten beheerplannen worden opgesteld en er wordt gewerkt aan een convenant Vaarrecreatie.  Er gebeurt dus veel tegelijk. De verantwoordelijke overheden stemmen dat zo goed mogelijk op elkaar af en werken daarin zo veel mogelijk samen. Op welke wijze dat gebeurt kunt u in het infoblad (2,13 kb) van het Regionaal College Waddengebied lezen.
Voor het B&O-plan hebben de bijeenkomsten van de KRW themagroepen diverse ideeën opgeleverd op het gebied van recreatie, havens en natuur. Ook de themadag Landschap en cultuurhistorie in het waddengebied (zie volgend bericht) heeft voeding gegeven voor het plan. In de komende maand zijn nog een workshop over sociaal-economische ontwikkelingen en over strategie in het natuurbeheer gepland. In al deze bijeenkom! sten worden speciaal voor dit proces ontwikkelde werkbladen benut voor de discussie. Deze werkbladen behandelen bijvoorbeeld zoet-zout-overgangen, ontwikkeling zeegrasvelden, ontwikkeling havens en duurzaam toerisme.
De resultaten van de bijeenkomsten worden benut bij het opstellen van het concept-B&O-plan dat na de zomer in conceptvorm gereed is.

Themadag Landschap en cultuurhistorie in het waddengebied

Datum: mei 2007
Bron: Regionaal College Waddengebied/Lancewadplan (LNV)

Het RCW heeft op 24 mei jl, in samenwerking met het Lancewad-project een werkbijeenkomst georganiseerd over het onderwerp landschap en cultureel erfgoed. Tijdens deze bijeenkomst hebben ongeveer 35 personen in werkgroepen onder meer de concept trilaterale strategie voor landschap en cultureel erfgoed van het Lancewad-project bediscussieerd. Daarnaast is in samenhang met dit strategieplan een aantal thema’s voor het Beheer- en Ontwikkelingsplan besproken ! door de deelnemers, voornamelijk vertegenwoordigers van belangenorgani saties, gemeenten en provincies. Aan de orde kwamen vragen als:
- hoe moeten we in de toekomst omgaan met landschappelijke kwaliteiten in het waddengebied, in relatie tot landbouw, waterbeheer en dorpsontwikkeling;
- op welke wijze kunnen landschappelijke waarden worden benut voor recreatieve doelen;
- (hoe) gaan we kwaliteiten als weidsheid, duisternis en rust beschermen?
De resultaten van de dag worden benut bij de uitwerking van sectorplannen voor het Lancewad-project en van het Beheer- en Ontwikkelingsplan. Een verslag van de dag is binnenkort te vinden op www.waddenzee.nl.

Raad voor de wadden adviseert over B&O plan

Datum: mei 2007
Bron: Raad voor de Wadden

Het Rijk, de Waddenprovincies en Waddengemeenten zijn bezig een gezamenlijk beheer- en ontwikkelingsplan voor de Waddenzee op te stellen. De Raad voor de Wadden juicht toe dat dit gezamenlijk gebeurt en dat niet ieder v! oor zich zijn plannen maakt. De Raad waarschuwt er echter wel voor om niet een te groot plan te schrijven, omdat al veel geregeld is in onder meer de planologische kernbeslissing en bestemmingsplannen voor de Waddenzee en er bovendien ook nog natuurbeheerplannen vastgesteld zullen worden.

De voorzitter van de Raad, de heer Cazemier, zal het advies volgende maand aanbieden aan de heer Alders, voorzitter van het Regionaal Coördinatiecollege Waddengebied en CdK Groningen.

De Raad vindt het van groot belang dat het geheel aan plannen overzichtelijk is en blijft. De Raad bekijkt in zijn advies ook hoe het beheer- en ontwikkelingsplan zo ingericht kan worden dat het toekomstbestendig is. Er komen namelijk enkele belangrijke ontwikkelingen aan, zoals de omgevingsvergunning, en nieuwe Wet op de ruimtelijke ordening en een nieuwe Waterwet.


De Raad voor de Wadden
De Raad voor de Wadden heeft een wettelijke taak als onafhankelijk adviesco! llege en is ingesteld door het Ministerie van VROM. Zijn primaire taak is om gevraagd en ongevraagd adviezen uit te brengen over bestaand, nieuw en toekomstig beleid dat zowel direct als indirect met het Waddengebied te maken heeft.
Lees het advies (pdf, 4 mb)
Meer informatie

Waddenacademie deze zomer van start in Leeuwarden

Datum: 11 mei 2007
Bron: Provincie Fryslân

Commissaris van de Koningin Ed Nijpels heeft op 11 mei jl. uit handen van professor Wim van Vierssen van Wageningen Universiteit het ondernemingsplan van de Waddenacademie in ontvangst genomen. Nijpels zal dit plan aan minister Cramer van het ministerie van VROM sturen. Na goedkeuring van dit plan kan deze zomer worden begonnen met een Waddenacademie in oprichting in Leeuwarden.

Lees verder
Volledig ondernemingsplan Waddenacademie
(pdf, 3,7 mb)

Start aanwijzing Waddengebied als Natura 2000-gebied

datum: 21 mei 2007
bron: LNV

Minister Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft besloten om op 23 mei 2007 de inspraakprocedure te starten voor de aanwijzing van de zeven Natura 2000-gebieden in het waddengebied. Het gaat hierbij om de Waddenzee, de Noordzeekustzone en de duinen van vijf waddeneilanden.

Op 29 mei is de eerste van acht informatiebijeenkomsten in het waddengebied. Van 23 mei tot en met 3 juli liggen de ontwerpbesluiten van de zeven Natura 2000-gebieden in het waddengebied ter inzage en kan iedereen zijn mening geven over de begrenzing en de natuurdoelen.

De aanwijzing van Natura 2000-gebieden biedt duidelijkheid. Vóór de aanwijzing gold een algemene bescherming van alle soorten en planten i! n een gebied. Door de aanwijzing is duidelijk welke kwetsbare natuurwa arden in het gebied beschermd moeten worden. In de volgende fase, bij het opstellen van het beheerplan, wordt duidelijk met welke maatregelen deze natuurwaarden beschermd worden en welke activiteiten wel of niet mogelijk zijn. Uiteindelijk worden binnen Nederland 162 gebieden aangewezen. Van 9 januari tot en met 19 februari 2007 zijn tijdens de eerste inspraakronde 111 gebieden ter inzage gelegd.

Volledig persbericht met data en locaties inspraak
Meer informatie

RCW stelt Plan van Aanpak ontsluiting Waddenkennis vast

Datum: 4 juni 2007
Bron: Regionaal College Waddengebied

Een goede kennishuishouding is een belangrijke voorwaarde voor het opstellen en uitvoeren van een consistent en integraal beleid voor de Waddenzee. Daarnaast zijn voorlichting en educatie belangrijke voorwaarde voor de ! realisering van en draagvlak voor het waddenzeebeleid. In zijn vergadering van 4 juni jl. heeft het RCW de aanpak voor de ontsluiting van kennis over het waddengebied en het waddenbeleid vastgesteld.

Binnen het Waddenzeebeleid wordt veel kennis ontwikkeld en (her-)gebruikt, zoals resultaten van (wetenschappelijk) onderzoek en monitoringgegevens over de toestand van de natuur en menselijke activiteiten.
Veel kennis kan over en weer gebruikt worden binnen overheden en een deel van de kennis is relevant voor de verschillende bewoners en gebruikers van het Waddengebied. Kennis is dynamisch en wordt elke dag verder ontwikkeld.  De ontsluiting van die kennis vraagt om goede afspraken.

In het Plan van Aanpak ontsluiting Waddenkennis wordt hiervoor de aanpak beschreven. 

Speerpunten voor de periode 2007-2012 zijn hierbij:
1. RCW themagroepen definiëren hun kennisvragen en vervolgens de wenselijkheid en manier van kennisontsluiting.
2. in 2012 is ! 90 % van de relevante waddenkennis voor doelgroepen ontsloten via wadd enzee.nl en/of via relevante links naar andere websites. Nagegaan wordt (bijv. via een enquête) welke wensen er zijn ten aanzien van de externe ontsluiting van kennis)
3. kansen creëren om kennis internationaal - bijvoorbeeld in trilateraal verband onder de aandacht te brengen. Een voorbeeld waaraan gedacht wordt is de kennis rondom het hand aan de kraan –principe van de gaswinning.

De regisseurs van de het thema kennis binnen de RCW  nemen hierin het voortouw en bepalen in welke mate deze kennisuitwisseling via het medium internet (www.waddenzee.nl ) of anderszins zal plaatsvinden. Voor meer informatie over het Plan van Aanpak kunt u contact opnemen met de Regisseurs van het thema Kennis of de secretaris:

Hendrik Oosterveld, Directeur Ministerie LNV Noord, tel 050-5992331
Douwe Hollenga, Gedeputeerde Provincie Groningen, tel 050-3164008
Piet Feddema, secretaris 058-2339025.

Handhaving

Verkeer ! en vervoer

Natuur en Milieu

Rijkswaterstaat start met zandsuppleties

Bron: Rijkswaterstaat
Datum: april 2007

Binnenkort begint Rijkswaterstaat met de uitvoering van het suppletieprogramma 2007, dat onlangs is vastgesteld door Tineke Huizinga, staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat. De zandsuppleties bestrijden de erosie van de Nederlandse kust en vinden zowel op het strand als op de vooroever (onder water) plaats. Dit jaar zijn er twee bijzondere suppleties: op de kust van Westenschouwen (Zeeland) en voor de kust van Den Helder en Texel (Noord-Holland).
Jaarlijks stelt Rijkswaterstaat op basis van metingen een onderhoudsprogramma voor de Noordzeekust op. Dit resulteert in een voorstel aan de Provinciaal Overlegorganen Kust (POK's) Hierin zijn per provincie alle belanghebbenden in de kustzone, zoals provincie, Rijkswaterstaat, waterschappen, kustgemeenten en natuurbeherende organisaties vertegenwoordigd. Zij advis! eren de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat over het voorstel v an Rijkswaterstaat. De staatssecretaris stelt vervolgens het suppletieprogramma vast.
 
Volledig persbericht met suppletieprogramma

Onderzoek IMARES naar mosselbanken

Datum: mei 2007
Bron: IMARES

In mei 2007 verscheen het onderzoeksrapport "de ontwikkeling van mosselbanken in de Nederlandse Waddenzee: situatie 2006" (pdf,  1,77 mb). Deze rapportage is voortgekomen uit het project "Structuur mosselbanken" in opdracht van het ministerie van LNV.
Deze rapportage is een vervolg op het rapport over "de ontwikkeling van ! mosselbanken in de Nederlandse Waddenzee: situatie 2004 en 2005" (pdf, 2,62 mb) uit 2006.
 
De resultaten uit de bemonsteringen geven aan dat mosselbanken, ondanks dat ze vrij dynamisch van vorm, oppervlakte en bedekking kunnen zijn, een groot aantal jaren aanwezig kunnen zijn.

Meer informatie

 

Rijkswaterstaat pakt steile geulwand bij Vlieland zo snel mogelijk aan


Bron: Rijkswaterstaat
Datum: mei 2007

Rijkswaterstaat heeft deze week besloten om de steile wand van de geul aan de zuidoostkant van Vlieland zo snel mogelijk aan te pakken. Deze geul ligt direct ten zuiden van het dorp Oost-Vlieland en is inmiddels zo dicht onder het eiland gekropen, dat er een kleine kans bestaat op het verschuiven van de wadplaat. Die kans ontstaat door een relatief diepe geul, met een steile wand zo’n 50 meter van het eiland in combinatie met een niet geheel! stabiele wadplaat.

Hoe groot die verzakking zal zijn en welk ge bied dat precies betreft, is niet goed aan te geven. In extreemste geval kan ook een deel van de dijk verschuiven. Om alle risico’s uit te sluiten heeft Rijkswaterstaat – in overleg met de gemeente Vlieland – daarom besloten om een tijdelijk droogval-, anker- en wadloopverbod af te kondigen voor een klein deel van de wadden direct ten zuiden van het dorp Oost-Vlieland. Dit verbod geldt vanaf morgen, donderdag 17 mei 2007, totdat de herstelmaatregelen zijn uitgevoerd.

Bovendien worden bewoners en toeristen op dat dijkvak er door borden op gewezen dat er een kleine kans bestaat dat de grond langs de kust (lengte zo’n 300 meter) kan verschuiven. Het betreden van deel van de dijk is dan ook op eigen risico.

Er is besloten om dit nu te doen omdat de belangrijkste oorzaak van een mogelijke verschuiving een extra laagwater is. Het eerstvolgende extra laagwater is komende vrijdag 18 mei. Rijkswaterstaat bereidt inmiddels een spoedige herstelmaatregel voor. Deze reparat! ie moet in ieder geval voor het nieuwe stormseizoen klaar zijn. Mocht een verschuiving de dijk aantasten, dan kan Rijkswaterstaat snel noodreparaties verrichten en is er geen onaanvaardbaar overstromingsgevaar.

Internationaal

IMARES rapport onderbouwt statusaanvraag werelderfgoed


Datum: mei 2007
Bron: IMARES/LNV

In mei 2007 verscheen een rapport dat nauwkeurig beschrijft wat de Waddenzee uniek maakt op wereldschaal.

Het rapport is geschreven door onderzoeksinstituut Wageningen IMARES, locatie Texel. Het ministerie van LNV vroeg om het rapport, omdat de aanvraag voor een nominatie als werelderfgoed goed moet worden onderbouwd.

Ecologisch
Het rapport beschrijft de uitzonderlijke universele waarden van de Waddenzee voor zover het gaat om ecologische processen en biodiversiteit. De titel luidt dan ook "The Outstanding Universal Values of the Wadden Sea: an ecological perspective".

Bijlage
Het ministerie van LNV coördineert de voorbereidingen van de nominatie voor Nederland. Nederland en Duitsland gaan de informatie bij dit rapport gebruiken voor het nominatiedossier dat beide landen gezamenlijk opstellen. Het hele rapport komt als bijlage bij het dossier.

 

Klik hier voor een digitale versie van het rapport.
voor meer informatie: www.waddenzeewerelderfgoed.nl

Klankbordgroep steunt convenant 

Datum: juni 2007
Bron: LNV

De Klankbordgroep Waddenzee Werelderfgoed heeft haar eerste advies aan de minister van LNV uitgebracht.

Convenant
In het advies ondersteunt de Klankbordgroep unaniem het convenant dat de minister ! van LNV wil sluiten met gebruikers in de waddenregio. Hierin wordt afgesproken dat er geen extra regelgeving of beperkingen komen wanneer de Waddenzee als werelderfgoed wordt voorgedragen of aangewezen. De minister van LNV wil het convenant ondertekenen samen met de regionale overheden.

Klankbordgroep
In de Klankbordgroep Werelderfgoed zijn alle belangenorganisaties uit de waddenregio vertegenwoordigd. De klankbordgroep adviseert de minister over de nominatie, het op te stellen nominatiedossier en de communicatie met de regio.

Adhesieverklaring
Alle leden van de Klankbordgroep ondersteunen het convenant en willen een adhesieverklaring ondertekenen die als bijlage wordt toegevoegd aan het convenant. Daarnaast doet de Klankbordgroep een aantal suggesties voor de inhoud van het convenant.

LancewadPlan

Datum: 4 juni 2007
Bron: LNV

De themaregisseur Internationale Zaken, de heer ir. H.! R. Oosterveld, heeft op 4 juni het Pleidooi van Pingjum aangeboden aan de voorzitter van het RCW, de heer J.G.M.Alders. Het Pleidooi stelt dat boeren een grotere rol moeten krijgen bij het beheer van het cultuurlandschap in het waddengebied. Het onderhoud van cultuurhistorische landschapselementen kan zo worden gegarandeerd.
De waddeneilanden en waddenkust hebben een uniek landschap met een heel eigen geschiedenis. Dat verleden is nog altijd in het landschap af te lezen. Oude kreken, terpen met boerderijen, opeenvolgende dijken en eendenkooien maken de geschiedenis zichtbaar. Daardoor is het gebied aantrekkelijk om er te wonen, te werken of te recreëren. Om dat zo te houden is onderhoud nodig. Als er goede regelingen zijn die landschapsbeheer mogelijk maken, dan zijn boeren bereid en in staat daaraan een bijdrage te leveren. Het Pleidooi van Pingjum roept alle betrokken instanties en organisaties op daar samen voor op de bres te staan. Het Regionaal College Waddenzee wordt gevraagd de regie op zich te nemen.
Het Pleidooi is opgeste! ld na een werkdag in december 2006 over de relatie tussen landbouw en landschap. Boeren, cultuurhistorici, landschapsbeheerders en ambtenaren spraken in Pingjum over de kansen om het cultuurlandschap beter te beheren door boeren daar meer bij te betrekken. De dag was georganiseerd door LancewadPlan, een samenwerkingsproject van Duitsland, Denemarken en Nederland over landschap en cultureel erfgoed in de Waddenregio.
De compleet vernieuwde website van LancewadPlan (www.lancewadplan.nl ) is uitgebreid met een beschrijving van zeven voorbeeldprojecten hoe landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten kunnen worden benut bij de ontwikkeling van de regio. Ook wordt daarop de slotconferentie aangekondigd, die op 19 juni plaatsvindt in Wilhelmshaven en die geheel is gericht op internationale netwerkvorming van organisaties op het gebied van landschap en cultureel erfgoed.
Op de betrokkenheid van LancewadPlan bij de opstellin! g van het Beheer- en Ontwikkelingsplan Waddenzee en een trilaterale st rategie voor ontwikkeling en beheer van het cultuurlandschap in de internationale waddenregio wordt elders in deze Nieuwsbrief bericht.
Meer informatie: Dré van Marrewijk,  projectleider LancewadPlan-Nederland,  www.lancewadplan.nl

Wadden VVV's ondersteunen nominatie

Bron : LNV
Datum: juni 2007

De vijf Wadden-VVV's laten in een brief weten dat zij achter de nominatie van de Wadden als Werelderfgoed staan.
De VVV's zien een grote meerwaarde voor het toerisme. Menselijke toeristische activiteiten moeten dan wel gewoon kunnen doorgaan. Maar dat zal geen probleem zijn, want het gaat om een kwalitatieve erkenning en geen juridische, aldus de brief.
De vijf Wadden-VVV's werken samen in de Stichting Waddenfederatie, die de brief heeft ondertekend.
Klik hi! er om de brief van de Stichting Waddenfederatie te lezen.

Vooruitblik

Energie in het Landschap, 23e Keuningcongres

donderdag      14 juni 2007      09:00 - 16:00

Locatie
Grote zaal Nederlandse Gasunie, Groningen
 
Organiserende partij: Keuningcongres, Bio energie Noord, Van Hall Larenstein

Contact: Keuning Instituut, 050 - 589 09 75, www. keuninginstituut.nl , of ODP/Business Events 038 - 423 65 82

meer informatie: www.energylandscape.eu 

Een beter landschap door bio-energie?
Het klimaatprobleem liegt er niet om, maar bedreigingen kunnen ook kansen bieden. In Noord-Nederland hebben we dit vaker gezien en we zijn al veel vaker in staat geweest juist de bedreiging om te zetten in een nieuwe economie. Vandaag staan we weer voor zo'n opgave. Kunnen we de sprong maken?
Het Keuningcongres w! il de nieuwe mogelijkheden verkennen en onderzoeken. Samen met u wille n we aan de weet komen wat burgers en ondernemers beweegt, welke experimenten al lopen in onze regio en wat hun effecten zijn op de leefomgeving. Het congres zoekt naar verbeelding, perspectief en draagvlak. En het zoekt naar vernieuwend beleid, - lokaal, regionaal, nationaal en Europees.