banner
Pagina in afdrukformaat
Droogvalproblematiek

Evaluatienotitie 2005 gereed (mei 2006)

Bron: Website Stuurgroep Waddenprovincies

1 mei 2006 - De evaluatienotitie van de proef met afspraken ten aanzien van droogvallen in het waddengebied over het jaar 2005 is afgerond. Tijdens de proef wordt gekeken of het verantwoord is om droog te vallen en te ankeren buiten 200 meter van de bebakening. De gebruikers van het wad dienen zich daarbij te houden aan de gezamenlijk met de recreatiesector ontwikkelde “Erecode”.

In de evaluatienotitie worden per jaar de gegevens van alle waarnemingen van dat jaar bijeengebracht. De waarnemingen betreffen m.n gedrag van opvarenden van drooggevallen schepen en effecten daarvan, maar er wordt ook gekeken naar waar drooggevallen wordt. De organisaties die waarnemingen doen zijn zowel de terreinbeherende organisaties als de organisaties die belast zijn met toezicht. Maar ook de opvarenden zelf (Vereniging van Wadvaarders en chartervaart) doen het gehele vaarseizoen waarnemingen.

De proef gaat nu het vierde en laatste jaar in. Na de eindevaluatie (over de 4 jaar samen) zullen de overheden moeten besluiten over de resultaten en de verwerking in regelgeving.

Droogvallen op de Dellewal? (11/2005)

Bron: Leeuwarder Courant / Waddenzee.nl

WEST-TERSCHELLING - Het tekort aan ruimte in de passantenhaven op Terschelling is op te vangen door te baggeren op de Plaat, aan de zuidkant van de ingang van haven.

Vooral de grotere schepen zouden daar kunnen ankeren. Dat levert ligplaatsen op aan de steigers en zorgt bovendien voor een rustiek beeld, zoals dat bekend is in het buitenland.
Volgens secretaris Jolle de Jong van de Stichting Passantenhaven Terschelling is daarmee 's zomers de grootste piek in de drukte bestreden. Ook kan nog een steiger vrij gemaakt worden door de platbodems droog te laten vallen op Dellewal. Hier wordt al jarenlang om gevraagd door de Wadvaarders. De gemeente gaf hiervoor tot nu toe geen toestemming.
De roep om meer ruimte in de jachthavens wordt ook op de andere eilanden gehoord, weet De Jong. Vooral uit oogpunt van veiligheid zouden meer ligplaatsen nodig zijn.

Vooralsnog heeft het jachthavenbestuur geen plannen voor grote havenuitbreidingen, ook vanwege de kosten. Op Vlieland gaat de aanleg van boxen €12 miljoen kosten. Wel is er op Terschelling een serieus plan om een vijftiental extra ligplaatsen te creëren door het talud tegenover het havenkantoor te vervangen door een damwand. Daarnaast wordt het havengebouw aangepast en komt er een internetcafé. Deze investering kost €250.000.

Het gebrek aan ruimte in de jachthaven is een probleem waarvoor voor de lange termijn een oplossing gezocht moet worden, vinden burgemeester en wethouders van Terschelling. Voor het ruimtegebrek en het ondoelmatige gebruik van De Kom bijvoorbeeld. En voor de plannen om de aanvoer van vracht te scheiden van het passagiersvervoer. Bovendien moet de toeristische kwaliteit van het gebied verbeterd worden, oordelen burgemeester en wethouders. Om daarover met de Terschellingers van gedachten te wisselen wordt er 15 december 2005 een informatieavond gehouden.

 Noot Webmaster
In onderstaande artikelen wordt gesproken over een verbod op het schoonmaken van uw schip als het op een wadplaat ligt. Zo een verbod is er echter niet. Wél verboden is om bij dit schoon-maken middelen te gebruiken die schadelijk zijn voor het milieu.
Maar het eerlijke schrobben met borstel of schuurspons - vermits u daarbij geen aangroeiwerende verf losborstelt - is wel toegestaan. 
 

Evaluatie over 2004 van Erecode (5/2005)Bruine vloot lapt regels aan de laars

Bron Dagblad van het Noorden (Robert de Roo), 15-4-2005


(Zie ook het artikel uit de Leeuwarder Courant onder dit artikel)
Honden verstoren rust op het wad
Erecode zorgt nog niet voor minder overlast

Schiermonnikoog - Schippers van de bruine vloot houden zich lang niet altijd aan de Erecode die ze twee jaar geleden met overheidsinstanties opstelden om de rust op de Waddenzee te behouden. Vooral de loslopende honden van de schippers zorgen voor veel overlast. De ergernis over het overtreden van de regels kwam aan de orde tijdens een discussieavond tussen schippers en beleidsmakers in Harlingen. De avond luidde het begin van het nieuwe vaarseizoen voor de bruinevlootschippers in.

Vogelwachters klaagden erover dat ze tijdens hun waarnemingen vaak meer honden horen blaffen dan vogels horen tjilpen. Eén hond kan volgens hen de rust van duizenden vogels verstoren. Vrijwel ieder bruine vlootschip heeft wel één of meerdere scheepshonden aan boord. Hoewel twee jaar geleden een erecode werd opgesteld tussen de schippers en de beleidsmakers is er nog geen sprake van minder overlast. In de code werd afgesproken zo min mogelijk rustverstorende activiteiten te ontplooien. Daaronder vallen niet in broedgebieden komen en geen schepen schoonmaken bij het droogvallen en dus ook het niet los laten lopen van dieren. Veel schippers gaven aan zich wel degelijk aan de regels te houden en de hond alleen de behoefte te laten doen en weer aan boord te zetten. Toch ondervinden de vogels volgens de vogelwachters nog steeds veel overlast van loslopende honden en wordt ook het verbod op het schoonmaken van het schip op een wadplaat geregeld overtreden. Toch is het volgens het ministerie van landbouw goed dat de erecode er is en kan er een hoop bereikt worden als iedereen zich aan de regels houdt.

Afsluiten
In 2006 wordt het effect van de erecode definitief geëvalueerd. Als blijkt dat er ondanks de code toch nog te veel overlast veroorzaakt wordt door de bruine vloot zou het rijk over kunnen gaan tot het afsluiten van het wad voor de recreatie- en chartervaart. Zo'n maatregel zou de doodsteek beteken voor de bruine vloot. Landelijk zijn er vijfhonderd bruinevlootschepen. Veel varen geregeld op het wad.


Loslopende honden verstoren vogels op Wad

Bron Leeuwarder Courant, 11-4-2005

HARLINGEN - Alle regelgeving ten spijt, laten schippers van de bruine vloot nog steeds hun honden loslopen op de wadplaten. Eén hond kan de rust van duizenden vogels verstoren, hield inspecteur Bram Feij van het ministerie van landbouw de schippers zaterdag in Harlingen voor.

Eigenlijk is zo'n klipper of aak van de bruine vloot niet compleet zonder scheepshond. Bijna iedere schipper heeft er één, het liefst met een rode boerenzakdoek om de nek geknoopt. En uiteraard varen de viervoeters mee, en gaan ze mee als schipper en gasten van boord gaan tijdens het droogvallen op een wadplaat.

Ter gelegenheid van de opening van het vaarseizoen discussieerden schippers van de bruine vloot met inspecteurs en beleidsmakers over de zogenoemde erecode van het wad. ,,Wat vanzelf aanspreekt: houd uw hond aangelijnd'', staat er in het voorlichtingsfoldertje. Opvliegen voor een hond kost een vogel veel energie. Vogels strijken juist neer in het waddengebied om bij te tanken, legde Feij uit. Of ze zitten er te broeden.

,,Ik laat mijn hond altijd gewoon loslopen op een plaat'', bekende de Harlinger schipper Ilmar Wessels. Hij verzekerde dat hij zijn eigen normen en waarden streng hanteert en dat hij weet wanneer zijn hond de rust verstoort en wanneer niet. ,,Die van mij blijft altijd in de buurt. Die gaat nooit achter de vogels aan.''

,,Die van mij is al heel oud en loopt nooit meer dan 5 meter van me vandaan'', stelde een andere schipper die wel eens bekeurd is omdat zijn hond losliep.

Naast de loslopende honden, overtreden schippers ook het verbod om hun schip schoon te maken op een wadplaat of zien ze onvoldoende toe op hun gasten die achteloos een broedgebied inslenteren.

Verder is iedereen tevreden over de werking van de erecode. Ook al is het aantal overtredingen niet gedaald, meldt het ministerie van landbouw. Maar de code gaat ook meer om het verspreiden van eerbaar gedrag dan van keiharde wetsvoorschriften.

Als iedereen zich aan de gedragsafspraken houdt, hoeft het rijk geen draconische maatregelen te treffen ter bescherming van het wad, zoals het volledig afsluiten van het wad voor recreatie- en chartervaart. Dat zou de doodsteek voor de bruine vloot betekenen. Vanuit Harlingen varen er zeventig van deze charterschepen. Landelijk gaat het om vijfhonderd schepen. De code is 2003 ingegaan. Na het seizoen van 2006 volgt de definitieve evaluatie. 

 Evaluatie tweede seizoen Erecode door Maarten Snel, voorzitter.

Het experiment met de Erecode is thans halverwege. Twee van de geplande vier seizoenen liggen achter ons. De evaluatie van het tweede seizoen (2004) levert in grote lijnen hetzelfde beeld op als dat van 2003.
Natuurlijk zijn er verschillen: in 2003 was het erg mooi weer, 2004 was veel minder fraai. En dat zie je terug in het aantal schepen dat de Waddenzee bezocht: in 2004 aanzienlijk minder schepen en ook minder droogvallers. Bovendien werd in 2004 vaker drooggevallen in de nabijheid van een jachthaven. Maar het percentage verstoringen is in beide seizoenen ongeveer gelijk. Dit beeld komt naar voren uit onze eigen waarnemingen en in die van andere organisaties.
Er is één uitzondering: Staatsbosbeheer "slaat alarm" over het droogvallen onder Vlieland, met name bij het Posthuiswad. Niet iedereen begrijpt wat daar aan de hand zou kunnen zijn; daar zal het komend seizoen extra opgelet worden.
En verder levert de loslopende hond onverminderd de grootste verstoring op, vooral voor foeragerende en rustende vogels.
In de berichtgeving voor seizoen 2005 zal extra aandacht worden gegeven aan het aanlijnen van honden. Helaas is het om financiële redenen niet mogelijk gebleken om bij sluizen en havens borden geplaatst krijgen om de schippers te wijzen op de plicht hun hond aangelijnd te houden op het Wad.
Concluderend:
Bij alle betrokkenen overheerst de indruk dat het goed gaat met de proef met de Erecode. Op enkele punten zijn verbeteringen gewenst en ook mogelijk.