Wadvaarders voor vrij en verantwoord varen en droogvallen op het Wad

De Vereniging Wadvaarders maakt zich sterk voor vrije én verantwoorde recreatievaart op de Wadden, met goed zeemanschap, respect voor de Erecode, in evenwicht met de natuur en zonder onnodige beperkingen.
In goed overleg met alle betrokkenen streeft de vereniging ernaar het vrij en verantwoord varen op het Wad mogelijk te houden.


27 oktober verschenen Wadvaarders Berichten 102 met verkeerde inhoudsopgave
voor de juiste pagina klik hier en voor de digitale versie van de Berichten 102 ...>>.


Vervolgonderzoek haalbaarheid spoelmeer Noordpolderzijl
Uit onderzoek van waterschap Noorderzijlvest blijkt dat de aanleg van een buitendijks spoelmeer om de havenen geul van noordpolderzijl op diepte te houden de beste optie is.De hoop is om in de zomer van 2018 na voortgezet onderzoek een besluit te kunnen nemen. ...>>


Commotie over afsluiting zeehondenplaten
Het ministerie van Economische Zaken stuurde op 25 juli jl. een brief naar ca 70 belanghebbenden met 13 wijzigingsvoorstellen voor gebieden in de Waddenzee. In de brief worden wijzigingsvoorstellen aangekondigd van het Toegangbeperkend Besluit Waddenzee 2018. Dit besluit omvat naast opheffingen (goede zaak) en aanpassingen door natuurlijke dynamiek op het Wad (uiteraard), ook nieuw af te sluiten gebieden. Onze vereniging is het daar niet mee eens.
Wij maken ons sterk voor vrije én verantwoorde recreatievaart met goed zeemanschap, respect voor de Erecode, in evenwicht met de natuur en zonder onnodige beperkingen. Natuurbeleving op het Werelderfgoed Waddenzee is van essentieel belang. Het monitoringsonderzoek Actieplan Vaarrecreatie Waddenzee 2014 -2018, dat dit voorjaar werd gepubliceerd, wijst uit dat de recreatievaart op een verantwoorde wijze omgaat met de natuur en de natuurbeleving.
Daarom is ons inziens afsluiting niet de maatregel die bij natuurbeleving past. Wat nodig is, is dat de degenen die zich niet aan de regels houden daarop worden aangesproken en dat bij herhaling handhaving wordt toegepast. In de volgende Berichten komen we hier uitgebreid op terug.


Interview Omrop Fryslân met voorzitter Kor Wijngaarden
Dinsdag 1 augustus heeft Omrop Fryslân Kor geïnterviewd over de openstelling van de alternatieve routeover de Waardgronden onder Terschelling. ...>>


Verlengde afsluiting broedgebieden na juni
Bij de storm begin juni zijn veel nesten met eieren en jongen weggespoeld. Een deel van de vogels is vol goede moed met eennieuw nest begonnen, ...>


Betonning Waardgronden Terschelling
Dinsdag 25 juli  2017 zal RWS de betonning over de Waardgronden Terschelling uitleggen. De jonge zeehoden zijn vertrokken. De vereniging van Wadvaarders is erg verheugd over deze aanpak. De ligging van de tonnen is op Nautin.nl gepubliceerd. 


De aanloop van Noordpolderzijl
Maandag 17 juli 2017 heeft de Zeekat van de Kustwacht de tonnen en staken bij Noordpolderzijl op de juiste plek gezet. Na de 3 genummerde boeien staan er nu 9 ongenummerde groene tonnen. Nieuwe steekbakens zijn geplaatst, de oude worden nog verwijderd. De diepte van de geul blijft problematisch. ...>>
De boeien zijn nu ook opgenomen is de downloadbestanden op nautin.nl. ...>>


Nieuwe website Waddenzee rondom Terschelling Op de site Waddendata.nl zijn een heleboel gegevens gecombineerd die voor het varen op de westelijk Waddenzee erg praktisch zijn. Op deze site worden weerberichten voor districten Texel en Harlingen van het KNMI gecombineerd met Windguru voorspellingen en Buienrada. ...>>


De aanloop van Noordpolderzijl is nog steeds moeizaam
De boeien en steekbakens in de geul naar de haven van Noordpolderzijl staan niet accuraat.
Ook is er een melding van "niet binnen kunnen lopen" van de haven. ...>>


Lees verslag Wadden in Beeld 2016
Wadden in beeld is een jaarlijkse rapportage over de ontwikkelingen die zich voordoen in de natuur en in het gebruik van het waddengebied. De redactieraad bestaat uit vertegenwoordigers van beheersorganisaties en van maatschappelijke organisaties die nauw bij het beheer van het gebied zijn betrokken.
Wadden in beeld gaat zoveel mogelijk over onbetwiste feiten en cijfers, ontleend aan meetprogramma’s en onderzoek van meerdere kennisinstituten en van landelijke en regionale overheden. Ze moeten bijdragen aan het hoofddoel van de basismonitoring wadden: beter inzicht geven in trends en ontwikkelingen die voor het beleid en beheer van belang zijn ...>>


Afsluiting Koffieboonplaat uitgebreid
Het afgesloten gebied van de Koffieboonplaat is meer uitgebreid om o.a. Sterns en Plevieren de kans te geven om te broeden. Dit heeft te maken met het kleiner worden van de Koffieboonplaat. De corridor is daarom verplaatst, deze loopt nu langs de oostzijde van de vijfde slenk richting Stuifdijk. Het is goed aangegeven met bebording. De vogelwachterspost staat op het duintje tegen de vijfde slenk, wadvaarders zijn altijd van harte welkom.Voor actuele informatie over dynamische afsluiting en openstelling gebieden Waddenzee zie Nautin.nl


AIS AtoN's - echte en virtuele boeien op de plotter
In toenemende mate gaan we op onze AIS ook boeien zien. Onder professionals heten ze AtoN's (Aids to Navigation). Boeien op de AIS zijn er in twee soorten:
   - boeien die echt in het water liggen
   - boeien die alleen maar op de plotter en op de zeekaart te zien zijn
Deze laatste soort noemen we "virtuele boeien". Dergelijke virtuele tonnen zullen we in de komende jaren meer gaan zien. In 2014 werden ze al gebruikt voor de groene zijde van de vaarroute Geul van de Walvischstaart (Zeeland). Maar ook rond windmolenparken kom je ze tegen. Er wordt overwogen om op de Waddenzee de route over de Waardgronden met virtuele boeien aan te gaan geven. Er is nog discussie binnen RWS of wetgeving deze type van betonning toestaat. We houden jullie op de hoogte.
Voor nadere toelichting op de virtuele tonnen en hun kaartsymbolen ...>>


Foto's van de excursie naar Engelsmanplaat
Meer dan 80 mensen waren aanwezig bij de herfstbijeenkomst van de WSV Lauwersoog op 14 oktober. Er was een excursie naar Engelsmanplaat en een lezing 's avonds. De foto's van Els Knol en eega Luuk zijn hier en hier te bekijken.


Help de wetenschap van de Wadden met Greenmapper
We zoeken Wadvaarders die hun favoriete plekken en/of routes willen markeren via Greenmapper. ...>>


Succes voor "Ik pas op het Wad"
De campagne "Ik pas op het Wad" en de Erecode hebben succes, constateert de Waddenunit. ...>>


De nieuwe Erecode voor het Wad is uit!


Snelvaarders bekeuren
'Het is een oplossing, maar er zijn betere manieren om hardvaarders op de Waddenzee aan te pakken'. Dat zegt Kor Wijngaarden, voorzitter van de Vereniging Wadvaarders. ...>>


Vogelwachter Boschplaat in Waterkampioen
In de afgelopen 10 á 20 jaar is er heel wat veranderd: de Erecode bewijst zijn nut. ...>>


T-shirts kunnen weer besteld worden 
Na lang weggeweest zijn ze er weer: Wadvaarders-T-shirts!
Nu met veel meer keus in kleur, model en afmetingen. Van rompertje tot polo, of eventueel een rugzak. 


Verrassende vaar-ervaringen?  Oproep: stuur navigatie-meldingen!
Veel vakanties zijn al weer achter de rug. Van veel wadvaarders ontvangen we informatie van verkenningen die zij deden. Goede droogvalplekken, ondieptes, dieptes, etc. En dat is mooi, want er is veel veranderd is de afgelopen winter.

Dus hierbij een oproep aan alle Wadvaarders. Zie je iets, of blijkt iets anders dan in "het boekje" of op de kaart, dat voor mede-wadvaarders van belang is? Stuur ons vooral deze informatie; daar doen anderen hun voordeel mee. Per email naar: 

En ook reisverslagen plaatsen we graag op de site.